Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PABALTIJO PROBLEMOS PEN KLUBO KONGRESE PDF Spausdinti El. paštas
Gruodžio pradžioje San Juan mieste, Puerto Rico sostinėje, įvyko Tarptautinio PEN Klubo kongresas. Paprastai į šiuos pasaulinės rašytojų sąjungos suvažiavimus susirenka daug rytų - vidurio Europos rašytojų, bet šį kartą jų teatvyko dvejetas — iš Rytų Vokietijos. Nepaisant "glasnost", nepasirodė ir svečių iš Sovietų Sąjungos. Tačiau rytų - vidurio Europos, ir Pabaltijo, problemos užėmė svarbią vietą kongreso dienotvarkėje.

PEN Kalinamų rašytojų komiteto susirinkime buvo pranešta, kad Austrijos centras priėmė Viktorą Petkų savo garbės nariu; anksčiau jį panašiai yra "įsūniję" anglų ir škotų PEN centrai. Išeivių PEN centro delegatas dr. Stasys Goštautas painformavo komitetą apie savilaidininko Povilo Pečeliūno sugrįžimą iš nutrėmimo į Vilnių. Neseniai gautomis žiniomis, buvo sumažinta bausmė latvių savilaidininkui Zaniui Skudrai ir jis būsiąs paleistas ateinančių metų gruodžio mėnesį.

Kongreso metu švedų PEN centras pasiūlė, kad "glasnost" dvasioje būtų pagreitinta Tarybų Sąjungos rašytojų priėmimo į PEN Klubą procedūra. Organizacijos pirmininkas, britų rašytojas Francis King atsakė, kad jei Sovietų Sąjunga pasirašys PEN chartą ir tuo prižadės gerbti žodžio laisvę, neturėtų būti jokių kliūčių jos įstojimui.

Neoficialiai pranešta, kad viena tokių kliūčių buvo pašalinta, kai Sovietų Sąjunga baigė reikalavusi, kad būtų panaikinti latvių, estų ir išeivių PEN centrai. Pastarųjų trisdešimt metų bėgyje PEN vadovybė nebojo nuolatinio Maskvos spaudimo ir atsisakė panaikinti dar nepriklausomybės metais įsteigtus latvių ir estų centrus; lietuviai savo centro taip ir nespėjo įsteigti. Jeigu pasitarimai tarp Maskvos ir PEN Klubo ir toliau vystysis sėkmingai, Sovietų sąjunga gali būti priimta į Tarptautinį PEN Klubą jau netolimoje ateityje.

Dar neišspręsta viena problema — kiek bus sovietinių centrų su teise balsuoti? Kalbama, kad Sovietų sąjungą pareikalavo dvidešimt vieno centro, bet atrodo, kad jai teks pasitenkinti daug kuklesniu skaičiumi. San Juano kongreso metu buvo pasiūlyta pakeisti PEN konstituciją, kad jokia valstybė negalėtų turėti daugiau kaip keturis centrus, t.y,, keturis balsus. Skyrių skaičius ir toliau bus neribotas.

Rytų Vokietijos delegatas pasiūlė, kad PEN Klubas pasiųstų Michailui Gorbačiovui padėkos telegramą už daugelio rašytojų paleidimą iš kalėjimo. Sis pasiūlymas nepraėjo — Tarptautinis sekretorius, prancūzų rašytojas Andre Blokhas pareiškė, kad Gorbačiovas pirmiau turėtų paleisti kalinius iš griežtojo Permės konclagerio 36/1, kuriame daug kančių yra patyrę ir lietuvių kaliniai. Pagaliau buvo priimta rezoliucija, reikalaujanti, kad būtų palengvintos šiame lageryje tebesančių kalinių sąlygos ir kad jiems būtų leidžiama gauti iš užsienio siunčiamus laiškus.

Kongreso metu buvo priimtos kelios rezoliucijos apie rašytojų bei "žodžio laisvę". Sveikinami pasikeitimai Kuboje, kurie žada išplėsti "išraiškos laisvę", bet drauge reikalaujama paleisti kalinamus rašytojus Ariel Hidalgo bei Ernesto Diaz ir leisti Kubos rašytojams dalyvauti tarptautiniuose forumuose. Pabrėžiamas nepaprastas susirūpinimas kalinamų rašytojų, menininkų ir žurnalistų padėtimi Vietname. Taip pat reiškiamas solidarumas su Haiti valstybės spaudos atstovais ir visa tauta, kuriems "neleidžiama demokratiškai išreikšti savo pažiūrų".

Po ilgų diskusijų patvirtinta, kad 52-asis pasaulinės rašytojų sąjungos suvažiavimas įvyks Pietų Korėjos sostinėje Seoule ateinančių metų vasarą. Buvo priimta rezoliucija, raginanti Pietų Korėjos vyriausybę paleisti visus suimtus rašytojus, žurnalistus bei redaktorius, "kad kongresas galėtų įvykti šalyje, kuri nepažeidžia Tarptautinio PEN Klubo siekių ir principų.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai