Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIAI GYDYTOJAI AMERIKOJE XX ŠIMTMETYJE (1912 - 1922) PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Ignas Enoch Klimas (1889 - 1937) gimė Jėzno valsč. Baigė Jėzno dviklasę mokyklą, brolio Alekso pakviestas, 1903 m. atvyko j JAV. Amerikoje iš pradžių lankė vakarine mokyklą ir, pramokęs anglų kalbos, 1905 m įstojo j Valparaiso universitetą. Gavęs bakalauro laipsnį, 1910 m. įstojo j Temple Medical School, kurią baigė 1915 m. Praktikavo Philadelphijoje.36 Stažą atliko Temple universiteto ligoninėje, kurioje vėliau dirbo dispenseryje. 1924 m. — 1928 m. buvo paskirtas instruktoriumi Temple universiteto vidaus ligų skyriuje.37

Valparaiso universitete dr. Klimas buvo studentų draugijos pirmininku ir bendradarbiavo spaudoje — Darbininkų viltyje, Lietuvoje, Tėvynėje, Laisvoje mintyje ir kt. Temple universitete jis suorganizavo studentų dr-ją Meteorą ir buvo jos pirmininku. Pradėjęs praktiką, neužmiršo ir visuomeninio darbo. Buvo Philadelphijos Lietuvių dienos pirmininku. Pirmininkavo Lietuvos ir Amerikos laisvės paskolose. Buvo milijoninės Lietuvių budavojimo ir paskolos bendrovės direktorium, Lietuvių muzikalinio namo b-vės nariu. Daug metų buvo rėmėjas ir narys Tėvynės mylėtojų draugijos. 1924 - 32 m. — SLA daktaras - kvotėjas. Priklausė Sandarai ir buvo II-ojo seimo sekretorius. Buvo aktyvus Amerikos gydytojų draugijoje ir sporte — Turngemeinde draugijos narys. Mirė Philadelphijoje.

Keliais žodžiais reikia paminėti dr. Clemens Paul le-Lashner-Lelašius (1889 - 1934). Jis lankė Valparaiso universitetą, baigė Medical School of Maine, 1920 m. Praktikavo New Haven ir New Britain, Conn. (AMA archyvas).38

Aktyvus Čikagos lietuvių gydytojų draugijos narys, gyvenęs Chicagoje, buvo dr. Ignas Makaras.

Dr. Ignas Makaras (1895 - 1955) gimė Čikagoje. Aukštesniąją mokyklą baigė 1914 m. Mokėsi Loyolos universitete. 1915 m. gavo bakalauro laipsnį, o 1919 m. medicinos daktaro diplomą. Vertėsi privačia praktika Čikagoje, Roselando apylinkėje.39 Priklausė Čikagos lietuvių gydytojų dr-jai, buvo jos pirmininku 1935 - 40 m., vicepirmininku 1953 m.40 Mirė Čikagoje.

Dr. A. Graičiūno paruoštame lietuvių gydytojų sąraše randame dar vieną lietuvį gydytoją, kuris nedalyvavo lietuviškoje visuomenėje, tačiau yra laikomas lietuviu — tai dr. Joseph Marcus - Markus (1891 - 1960). Gimęs Lietuvoje (Rusijoje). Baigė St. Johns High School ir Jefferson School of Medicine, Philadelphijoje. Turėjo New Yorke, Massachusetts ir New Jersey teises. Praktikavo So. Bostone. Mirė Los Angeles, Ca. (AMA archyvas).

Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 3

Didelis patriotas, poetas, nuoširdus gydytojas buvo dr. Kazys Mikolaitis (1884 - 1942). Gimė jis Jurbarke. Į JAV atvyko 1905 m., studijavo Valparaiso universitete 1908 - 11 m., įstojo į Chicago College of Medicine ir Surgery, kurią baigė 1914 m. Praktikos teises gavo Illinois ir Massachusetts valstijose. Praktikavo ir mirė Lawrence, Ma. (AMA archyvas). Studijuodamas Čikagoje, susipažino su Bijanskaite ir susituokė. Persikėlė j Lawrence, Ma., kur išgyveno visą savo gyvenimą.41

Dr. Mikolaitis daug rašė filosofiniais klausimais. Ne retai parašydavo ir eilėraščių, kuriuos spausdino Keleivyje. Jis buvo pažangiųjų lietuvių draugijos narys ir taip pat priklausė Masonų organizacijai. Jis rašė ir medicinos klausimais. Išspausdino straipsnį "Keli bruožai iš sifilio istorijos" Medicinoje (1929, Nr. 11). Užmezgęs ryšius su Medicina, dažnai aukodavo jos leidimui. Lankėsi Lietuvoje 1929 m.42

Dažnai minimas tiek visuomenės, tiek gydytojų veikloje, buvo dr. Antanas Montvidas (1886 - 1966). Gimė Papilės valsč., Šiaulių aps. Mokėsi Liepojos, o vėliau Petrapilio gimnazijose. Jau nuo jaunų dienų priklausė socialdemorkatų rateliui ir bendradarbiavo rusų pažangioje spaudoje. Už straipsnį, parašytą Novoja žiznj, raginantį nuversti caro režimą, buvo areštuotas ir pasodintas į kalėjimą. Už užstatą išleistas iš kalėjimo, nelaukęs teismo, pakeitęs pavardę į Antonovą 1907 m. išvyko į JAV.43 Atvykęs į JAV, 1911 m. dirbo Keleivio redakcijoje, vėliau redagavo Pirmyn — 1909, Keleivį — 1910 m., Pažangą — 1940 m., Laisvę ir Vaidilą. Rašė Vilniaus žiniose, Žarijoje, Lietuvos žiniose.46

Dr. A. Montvidas suprato, kad visuomeninio darbo neužtenka, todėl 1913 m. įstojo į Loyolos universitetą, kurį baigė 1917 m., gaudamas gydytojo diplomą (AMA archyvas). Versdamasis gydytojo praktika Čikagoje, pasiliko veiklus lietuvių visuomenėje. Buvo aktyvus SLA veikėjas — švietimo komisijos narys 1930 m. ; įstatų komisijos narys 1942 — 52 m. ; suorganizavo 6-tą kuopą Čikagoje ir buvo jos pirmininkas. Taip pat buvo ilgametis Čikagos lietuvių dr-jos narys, pirmininkas ir daktaras-kvotėjas. 1922 m. suorganizavo Vaidilų broliją, kuri sėkmingai kovojo su komunistais. 1945 m. buvo vienas Amerikos lietuvių tarybos organizatorių ir vicepirmininkas.
 

 


 
laipsnį. Mediciną pradėjo studijuoti Temple universitete Philadelphijoje, Pa. Vėliau persikėlė į Čikagą ir 1918 m. baigė Loyolos universitetą — School of Medicine. Praktiką atliko Westside ligoninėje.63

altTuo laiku vyko Pirmasis pasaulinis karas. Karine prievole, kaip ir daugelis kitų, turėjo atlikti ir dr. Mykolas Strikolis. JAV armijoje išbuvo vienerius metus. 1919 m. grįžo Čikagon gavęs kapitono laipsnį. Grįžęs pradėjo verstis privačia praktika. Be to, 1925 - 1929 m. dėstė anatomiją ir chemiją Chicago Medical School. 1937 m. išlaikė egzaminus ir gavo FACS laipsnį, tapo Fellow of American College of Surgeons nariu. Lietuvių gydytojų draugija tą įvykį paminėjo surengdama jam pagerbimą — banketą. Dr. Strikolis buvo pagerbtas ir Lamha Mu Delta brolijos, kuri jį pakėlė garbės nariu.

Jis buvo aktyvus visuomeniniame gyvenime kaip SLA narys ir jos kuopų Čikagoje organizatorius, Kęstučio klubo narys, Fraternitas Order of Eagles ir Čikagos lietuvių dr-jos narys. į Amerikos lietuvių gydytojų draugiją, tuo laiku ALDD, įstojo 1919 m. ir išbuvo jos aktyviu nariu iki mirties. Šešerius metus buvo jos pirmininkas. 20 metų draugijos susirinkimai vykdavo jo kabinete.

Dr. Mykolas Strikolis mirė 1962 m. Čikagoje. Palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse.64' 65
Čikagoje, Roselando apylinkėje, praktikavo dr. Antanas Tananevičius.

Dr. Antanas J. Tananevičius (1886 - 1932), gyvendamas Čikagoje, mokėsi Wendell Phillips mokykloje (1904 - 1912). Medicinos mokslus baigė Chicago College of Medicine ér Surgery 1914 m., gaudamas gydytojo diplomą. Tais pačiais metais įgijo gydytojo teises ir pradėjo verstis privačia praktika. (AMA archyvas). į ALDD įstojo 1916 m. ir buvo aktyvus narys iki mirties. Mirė 1932 m. Čikagoje.

Rytiniame Amerikos pakraštyje, New Yorko apylinkėse, gyveno ir dirbo dr. Edvardas Urba.
Dr. Edward Francis Urba (1894 - 1962) gimė Waterbury, Conn. Mokėsi vietinėje gimnazijoje ir vėliau University of Pennsylvania, School of Medicine, kurią baigė 1920 m. Praktiką atliko Šv. Juozapo ligoninėje, Philadelphijoje, Pa. Praktikos teises turėjo Pennsylvanijos ir New Yorko valstijose. Buvo Pirmojo pasaulinio karo veteranas. Paskutiniais savo gyvenimo metais gyveno ir dirbo Kinderbrook, N. Y., mirė Valais, Maine, turėdamas 68 metus amžiaus, nuo cerebralinio kraujavimo (AMA archyvas).

altVienas iš lietuvių gydytojų, kuris pasirinko Cleveland, Ohio, buvo.dr. Jonas Vitkus.

Dr. Jonas Vitkus (1891 - 1984) gimė Lietuvoje, į JAV atvyko 1912 m. Lankė Valparaiso universitetą, kur studijuodamas dėstė ir lietuvių kalbą. Medicinos mokslus baigė 1921 m., Loyolos universitete Čikagoje. Praktikai vietą pasirinko Clevelandą, Ohio.66
 
Dr. Vitkus bendradarbiavo žurnale Gydytojas ir išspausdino keletą straipsnių: "Pasiutimas" (1923, Nr. 1), "Kokliušas" (1923, Nr. 3) ir kt. 1928 m. Kaune buvo sušauktas VI-asis Lietuvos gydytojų suvažiavimas, j kurį išskubėjo ir dr. Jonas Vitkus.

Pasirodęs lietuvių tarpe ir rėmęs lietuvišką veiklą, buvo dr. Jonas Valukas — John Waluk.

Dr. John Waluk (1883 - I960) medicinos mokslus baigė Alhany Medicai College 1914 m. Praktikavo Brooklyne. Mirė nuo širdies atakos, turėdamas 76 m. amžiaus (AMA archyvas).

Pittsburghe, Pa. praktikavo dr. Jonas Vėberis — John I. Weber.

Dr. John Joseph Weher (1892 - 1953) gimė Balti-morėje, mokėsi Loyolos aukštesniojoje mokykloje Baltimorėje, kur 1913 m. gavo bakalauro laipsnį. Baigė University of Maryland — School of Medicine and College of Physicians ? Surgeons 1917 m. Buvo SLA narys ir daktaras — kvotėjas iki 1926 m. Mirė apopleksija 1953 m. (AMA archyvas).

Lietuvis gydytojas, kuris yra atsimenamas ne dėl savo išvaizdos ar karštų kalbų, bet dėl ramaus darbo, buvo dr. Petras Zalatorius.

Dr. Petras Zalatorius (1886 - 1973) gimė Lietuvoje, Ramygalos vlsč. Pradžios mokyklą baigė savo tėviškėje, vėliau mokėsi Petrapilio gimanzijoje. Atvykęs į JAV ir užsidirbęs kiek pinigų, įstojo į Valparaiso universitetą, o vėliau Čikagoje į Stritch Medicai School, University of Loyola, kurią baigė 1919 m. Praktiką atliko St. Elizabeth ligoninėje; buvo Sv. Kryžiaus ligoninės, o vėliau Mother Cabrini ligoninės štabo narys.68 Kabinetą atidarė 18-tos kolonijos apylinkėje Čikagoje.

altJaunatvėje buvo veiklus studentų dr-jos narys ir daug metų aktyvus SLA narys. Jis nepraleido nė vieno SLA seimo suvažiavimo ir "nesėdėdavo rankas sudėjęs, nesi klausydavo gražių kalbų, bet aktyviai dalyvavo, planuodavo ateitį", kalbėjo SLA iždo globėja J. Mileriūtė dr. Zalatoriaus laidotuvėse. Jis daug metų vedė Tėvynės sveikatos skyrių.69

Dr. Zalatorius buvo taip pat labai veiklus ALDD narys, sąžiningai lankėsi susirinkimuose, buvo ilgametis draugijos sekretorius. Baigęs praktiką, daugiau kaip vienerius metus buvo Marian Joy prieglaudoje, Wheeton, 111., kur mirė 1973 m.

Dar vienas lietuvis gydytojas, baigęs universitetą 1916 m. ir praktikavęs Čikagoje, yra dr. Povilas Žilvitis.

Dr. Povilas Michael Žilvitis (1883 - 1954) gimė Lietuvoje. Atvykęs į JAV 1913 m., įstojo į Chicago College of Medicine ?- Surgery ir baigė 1916 m., gaudamas gydytojo diplomą. Dr. Žilvitis buvo aktyvus ALDD narys ir Gydytojo bendradarbis. Jis daug rašė ir spausdino jau nuo 1922 metų: "Ką ir kiek valgyti" (1922, Nr. 8), "Sveikata" (1924, Nr. 1), "Šis tas apie vėžį" (1924, Nr. 10) ir 1.1. Mirė Čikagoje 1954 m. (AMA archyvas).

Tiek gydytojų veikloje, tiek lietuviškoje visuomenėje dirbo ir dantų gydytojai. Vienas, gal daugiausia pasireiškęs kultūrinėje veikloje, buvo dr. Kazys Drangelis.

Dr. Kazys Drangelis (1888 - 1965) gimė Balbieriškio vals., Marijampolės aps. J JAV atvyko 1905 m. Pradžioje dirbo fortepijonų fabrike Čikagoje, vėliau įstojo į Valparaiso universitetą (1908). Odontologiją studijavo Chicago College of Dental Surgery. 1913 m. ją baigė, gaudamas DDS laipsnį. Praktikai pasirinko Čikagos Bridgeporto apylinkę.

Baigęs mokslus, tuojau įsijungė į visuomeninį darbą. 1914 m. padėjo suorganizuoti Lietuvių tautinę partiją Sandarą ir buvo jos pirmininkas 1914 - 15 m. ir 1925 m. Tuo pačiu metu buvo įsteigtas Nepriklausomybės fondas, kurio pirmininku buvo dr. Drangelis.

Yra nemažai organizacijų, kuriose jis dalyvavo, vadovavo ir net įkūrė. Jis — Lietuvos laisvės varpo komisijos sekretorius, Dramos ir dainos draugijos "Birutė" pirmininkas, Lietuvos prekybos ir pramonės huto direktorius, pirmasis ALT Čikagos skyriaus pirmininkas, Vienybės, Sandaros, Naujienų bendradarbis.70

Dr. Kazys Drangelis skyrė daug laiko bei energijos gydytojų veiklai. Jo iniciatyva, 1914 m. sušauktas Lietuvių gydytojų susirinkimas, kuriame buvo suformuota ALDD. Dr. K. Drangelis išrinktas dr-jos sekretoriumi. Jis dalyvavo visuose dr-jos rengiamuose minėjimuose, šventėse; jis atstovavo draugijai politiniuose seimuose, buvo jos pirmininkas, sekretorius ir iždininkas. 1963 m. Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga, švęsdama 50 metų sukaktį, savo suvažiavime Čikagoje nutarė suteikti dr. Drangeliui garbės steigėjo vardą ir pakelti jį į amžinus sąjungos narius.'1 Jis mirė 1965 m. Čikagoje.

Be dr. Kazio Drangelio, Čikagoje praktikavo ir aktyviai dalyvavo gydytojų veikloje šie dantų gydytojai: C. Cherry, A. Juozaitis, K. Kliauga, P.C. Luomonas, P. Žalys, P. Petraitis, M. Žilvitis ir kt.

Dr. C. K. Cherry (Cernauskas) buvo vienas svarbiausių ir aktyviausių žurnalo Gydytojas bendradarbių ir redakcinės komisijos narys. Redakcinėje komisijoje buvo nuo pat pradžios iki 1924 m. Spausdino labai daug straipsnių, kartais net po du tame pačiame numeryje, kaip "Mokyklų vaikai turi blogus dantis", "Kas yra dantagyvis" (1922, Nr. 5) ir daugiau. Nors 1924 m. jis buvo pasitraukęs iš redakcijos, tačiau vis dar bendradarbiavo. Paskutinį straipsnį "Naudingi vabzdžiai" išspausdino 1924 m. Nr. 5.

Dr. Antanas Juozaitis (1888 - 1974) gimė Marijampolės aps., baigė Petrapilio gimnazijoje 5 klases, vėliau lankė Aplamos apšvietos Cermajavo kursus. į JAV atvyko 1910 m. Baigė Čikagos College of Dental Surgery 1919 m. Pirmojo pasaulinio karo laiku tarnavo JAV kariuomenėje, iš kurios grįžo su kapitono laipsniu. Grįžęs atidarė kabinetą Čikagoje. Aktyviai dalyvavo Sandaros veikloje. Priklausė ALDD-ui, bendradarbiavo Gydytojo žurnale ir išspausdino straipsnį "Dantų sudilimas" (1922,

Nr. 4) ir kt. Aktyviai prisidėjo prie ALDD suruoštos sveikatos savaitės 1932 m. Mirė Čikagoje.72
Dr. Kazimieras Kliauga (... - 1940) mokėsi Valparaiso universitete, baigė Northwestern u-to Dental School 1919 m. Praktikavo Čikagoje, 18-oje kolonijoje. Priklausė Lietuvių socialistų sąjungai, Birutės chorui (kai kada net vaidindavo). 1934 m. buvo ALDD iždininku.73

Dr. P. G. Luomonas (1892 m.) gimė Panevėžio aps. Pradžios mokyklą lankė Joniškėlyje. J JAV atvyko 1906 m. 1911 įstojo į Valparaiso universitetą. Mokėsi iki 1917 m., įsigijo aukštesniosios mokyklos (High School) diplomą. Tais pačiais metais buvo pašauktas į kariuomenę, kurioje išbuvo iki 1919 m. Grįžęs iš kariuomenės, įstojo į Čikagos College of Dental Surgery ir baigė 1923 m. Kabinetą atidarė šalia dr. K. Cerio kabineto 22 gatvėje. Čikagoje (virš Metropolitan State banko).

Dr. Luomonas aktyviai prisidėjo prie gydytojų veiklos ir buvo Gydytojo bendradarbis. Išspausdino "Profesiniam šarlatanizmui darosi blogai" (1924, Nr. 1), "Atsargiai su kaklais" (1923, Nr. 11), "Vėžys burnoje" (1923, Nr. 12) ir kt.

Dr. Petras Petraitis. Apie jį nėra tikrų žinių, tik žinoma, kad jis dalyvavo ALDD veikime, buvo vienas iš pirmųjų draugijos steigėjų ir dalyvavo 1914 m. sausio mėnesio susirinkime. (ALDD protokolas). Praktikavo Čikagoje, Roselando apylinkėje.).

Dr. Paul Žalys (1893 m.) gimė Panevėžio aps. Į JAV atvyko 1910 m., baigė Loyolos universiteto Dental School 1919 m., vėliau studijavo meną, filosofiją ir filologiją Čikagos universitete (1927). Jis buvo aktyvus ALDp narys, 1941 ir 1952 m. — dr-jos pirmininkas, nuo 1949 iki 1957 m. — iždininkas. Praktikavo Čikagoje, Roselando apylinkėje.74

Dr. M. Žilvitis, dr. Paul M. Žilvičio brolis, gimė Panevėžio aps. į JAV atvyko 1909 m. Dr. M. Žilvitis ne iš karto galėjo pradėti studijuoti, nes norėjo padėti savo broliui baigti medicinos mokslus. Kai sąlygos pagerėjo, išvažiavo į Valparaiso universitetą ir ten išbuvo nuo 1917 iki 1919 m. Grįžęs į Čikagą, įstojo į Čikagos College of Dental Surgery, kurią baigė 1923 m. Kabinetą atidarė Čikagoje — Archer Ave. Sakoma, kad dr. M. Žilvitis buvo "malonaus būdo, rimto charakterio, gyvas, energingas vyras... su šypsena jis sutinka žmogų, su šypsena ir palydi".65 Jis mirė Čikagoje.

Rytiniame Amerikos pakraštyje taip pat buvo aktyvių dantų gydytojų.

Dr. Birutė F. Bernotaitė - Stowe 1919 m. baigė odontologiją Tufts universitete Bostone ir praktikavo šiuose miestuose: Sommerville, Cambridge ir Worcester, Mass. Ji buvo pirmoji lietuvė moteris dantų gydytoja Amerikoje. Ji taip pat aktyvi SLA narė. 6

Bostono apylinkėse gyveno ir praktikavo dantų gydytojas Antanas Kapočius.

Dr. Antanas Kapočius (Anthony Kapocky) (1895 - 1975) gimė Shenandoah, Pa. Baigė Tufts University Dental School 1917 m. Praktikavo Bostone. Buvo So. Bostono Lietuvių piliečių klubo direktorius (1930), Lietuvių vazhos huto So. Bostono narys. SLA, Lietuvos vyčių, Alto ir Balfo narys. Jis taip pat buvo Local Draft Board narys (1940) ir Republican State Committee Chairman. Kartu su dr. Vyšniausku surengė didžiulę šventę Dariaus - Girėno skridimui paminėti. Buvo geras sportininkas. Susidarius Dariaus - Girėno skridimui remti komitetui, prisidėjo stambia suma, gaudamas garbės rėmėjo vardą. Mirė 1975 m. Bostone.77' 68
New Yorko apylinkėje gyveno dr. Antanas Petriką.

Dr. Antanas Petriką (1891 - 1974) gimė Vilkaviškio aps. Baigęs Panevėžio pradžios mokyklą, mokėsi siuvėjo amato. 1910 m. atvyko į JAV ir pradžioje dirbo siuvykloje bei mašinų fabrike. 1921 m. baigė New Yorko odontologinės chirurgijos kolegiją ir iki 1958 m. vertėsi dantų gydytojo praktika Brooklyne.

Vos tik atvykęs į JAV, įsijungė į visuomeninę veiklą, bendradarbiavo Vienybėje, Tėvynėje, Keleivyje, Sakėje, Karde, Laisvėje, Vilnyje ir kt. Rašė visuomenės, politikos, meno, literatūros bei medicinos klausimais. Pasirašinėjo Abelio, Amerikos piliečio, Homo sapiens ir kt. slapyvardžiais. Priklausė Lietuvių socialistų sąjungai, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijai (1918 m. pirm.), Amerikos lietuvių darbininkų susivienijimui, SLA ir ALDD organizacijoms. Išleido originalių ir verstinių knygų (žr. nuorodą IV). Kartu su dr. J. Stanislovaičiu 1957 m. išleido Gydymo istoriją. 1966 m. okupuotoje Lietuvoje jam buvo suteiktas Nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas.

Apie trejus metus sunkiai sirgęs ir sulaukęs 83 m. amžiaus, mirė Brooklyne 1974 m.79
Dr. Bladas Vencius (1890 - 1972) gimė Prienų apylinkėje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir, tėvo verčiamas, vienerius metus Vilniaus kunigų seminarijoje. Į JAV atvyko 1909 m. Pradžioje gyveno Baltimorėje, paskui persikėlė pas giminaitį į Shenandoah, Pa., dirbo restorane. Po kiek laiko vėl grįžo į Baltimore ir dirbo siuvykloje. Užsidirbęs pinigų ir pusbroliui padedant, įstojo į Eaton ir Burnett Business School, kurią baigė 1914 m. 1916 m. dar studijavo Mt. Vernon kolegijoje. Baigęs biznio mokyklą, dirbo buhalteriu Baltimorės tramvajų bendrovėje. Gyvendamas Baltimorėje, susipažino su siuvyklos savininko Antano Venskaus - Venskaičio dukra ir ją vedė. Uošvio ir žmonos paragintas, įstojo į Marylando universiteto odontologijos skyrių, kurį baigė 1919 m., gaudamas dantų gydytojo diplomą. Kabinetą atidarė Baltimorėje ir dirbo iki 1921 m.v, kol nutarė išvykti į Lietuvą. Kaune, Laisvės Alėjoje, atidarė kabinetą.

Būdamas Lietuvoje, trumpą laiką dirbo Lietuvos universitete. 1927 m. vėl grįžo į JAV, apsigyveno Brooklyne ir vertėsi dantisto praktika pilnus 40 m. Grįžęs į Ameriką, tuojau įsijungė į lietuvišką darbą. Buvo Vienybės bendrovės direktorius, Amerikos tautinės sąjungos kūrėjas, Lietuvių dainų choro organizatorius, American Legion narys. 1941 m. suorganizavo prez. A. Smetonos sutikimą, vadovavo Balfo New Yorko skyriui.

Dr. Vencius mėgo muziką, buvo pasidaręs net vargonus. Jis taip pat senienų ir meno kolekcionierius. Turėjo K. Šimonio, A. Žmuidzinavičiaus, P. Kalpoko, Adomo Varno paveikslų. (Adomo Varno autoportretas (1906) dabar yra Galdiko dailės galerijoje Brooklyne. — Red.) Taip pat turėjo didelę kolekciją senų laikrodžių (vienas laikrodis buvo atvežtas iš Užsienių reikalų ministerijos vestibiulio).

Antrojo pasaulinio karo metu (1941) atvykusiam prezidentui Antanui Smetonai dr. Vencius suruošė priėmimą ir jj globojo. Šia proga jis buvo padaręs net filmą. Taip pat buvo nufilmavęs ir Dariaus - Girėno skridimą. Dr. Vencius mirė Brooklyne. (Iš dr. V. Paprocko prisiminimų).

Dar norėčiau suminėti svarbų Gydytojo bendradarbį — dr. F. S. Zurvvellį.

Dr. F. S. Zurivell (1892 -) gimė Lietuvoje, Trakų aps. Į JAV atvyko 1910 m. ir apsigyveno Haverhill, Mass. Pramokęs anglų kalbos, 1912 m. įstojo į Valparaiso universitetą. 1915 m. persikėlė į Muncie Normai Institute. Po metų perėjo į Čikagos College of Dental Surgery ir ją baigė 1920 m., gaudamas dantų gyvytojo diplomą. Norėdamas pagilinti savo žinias, dr. Zurwell 1920 m. įstojo į Forsyth Infirmary for Children Bostone studijuoti burnos chirurgiją. Pabuvęs ten vienerius metus, persikėlė į Worcester, Mass, kur atidarė kabinetą ir pradėjo verstis privačia praktika.

Dr. F. S. Zurwell turėjo didelį palinkimą ir gabumus rašyti. Bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose —Jaunojoje Lietuvoje, Laisvėje, Vienybėje, Sandaroje ir kt. 1920 - 21 m. Sandaroje vedė sveikatos skyrių, o 1921 - 22 m. Tėvynėje — sveikatos skyrių. Daug straipsnių, dažniausiai net po du kas mėnesį, spausdino Gydytojo žurnale, kaip "Vakacijos - skrofulo" (1922, Nr. 7), "X-spinduliai dentisterijoje", "Pripratimo spazmą" (1922, Nr. 12), "Seilės" (1923, nr. 12), "Savotiškas supratimas" (1924, Nr. 4) ir kt. Jis paruošė ir knygą "Burnos higiena". Kur ir kada dr. F. Zurwell mirė, nėra užsilikę jokių žinių.81

Šį straipsnį noriu baigti surašydama gydytojų pavardes, kurias dr. A. Graičiūnas buvo įrašęs į Amerikos lietuvių gydytojų sąrašą ir paskelbęs Medicinoje 1928 ir 1929 m. Ar šie gydytojai buvo lenkai ir tik užjaučia lietuvius ir juos gydą, ar tai sulenkėję lietuviai, sunku pasakyti. Minimi šie gydytojai: Stanislaus Godlewski, Ronald Gzell, Ignatius Jasinski, Nicholas Kalinowski, Tadeus Pierzynski ir Frank Vinski (žr. nuorodą V).

Literatūra
1.    Thomas N. Bonner, Medicine in Chicago, 9-12 p.
2.    Ten pat, 193 p.
3.    K. Girvilas, Dr. Kazys Draugelis, 15 p.
4.    Dr. A. Petriką, Apgavikų lizdai, Šviesa, 1969, Nr. 4.
5.    Ten pat.
6.    Dr. A. Montvidas — Naujienos, 1963, Nr. 680.
7.    K. Girdvilas, 22 p.
8.    Dr. K. Drangelis, Praeitin pažvelgus, Lietuvių gydytojų biuletenis, 1963 m. Nr. 11-12, 16 p.
9.    Gydytojas — 1921, Nr. 1. 23 p.
10.    Dr. A. Montvidas, Naujienos, Nr. 680.
11.    Ten pat.
12.    K. Girdvilas, ten pat, 25-26 p.
13.    American Medical Directory (AM D) 1956,1819p.
14.    The Medical Department of Valparais University, 1917.
15.    Chicago Blue Book (CBB) 1952, 116 p.
16.    A. Ambrozė, Chicagos Lietuvių istorija, 482 p.
17.    Amerikos Lietuvių Vardynas, 42 p.
18.    CBB, 118 p.
19.    AMD, 118 p.
20.    Am. Liet. Vard., 276 p.
21.    Lithuanian Philatelic Society of New York Bulletin, 1971, 7105 p.
22.    AMD '56, 861 p.
23.    Lietuvių Darbininkų Kalendorius, 1920.
24.    A. Ambrozė, 498 p.
25.    Mūsų Sparnai, 1966, Nr. 20, 42-49 p.
26.    Amer. Liet. Vard., 93 p.
27.    K. Giniotis, Amerika ir Amerikos lietuviai, 1925.
28.    Vytis, 1945, Nr. 1.
29.    Sandara, 1954, Nr. 11-12.
30.    Gydytojas, 1921, Nr. 9.
31.    LE, IX, 476 p.
32.    K. Jurgėla, Sparnuoti Lietuviai, 1935 m.
33.    R. Skipitis, Nepriklausoma Lietuva, 1967, 344 p.
34.    LE, X, 512 p.
35.    Dr. A. Kučas, Amerikos Lietuvių Istorija, 386 p.
36.    AMD, 1956, 1778 p.
37.    Medicina, 1932, Nr. 10.
38.    Medicina, 1928, Nr. 1.
39.    CBB, 516 p.
40.    Am. Liet. Vard., 149 p.
41.    S. Michelsonas, Amerikos Lietuvių Išeivijos istorija, 315 p.
42.    Medicina, 1929, Nr. 5.
43.    A. Ambrozė, 522 p.
44.    Am. Liet. Vard., 165 p.
45.    Liet. Gydytojų Biuletenis, 1969, Nr. 4 (36), 156 p.
46.    Medicina, 1929, Nr. 5.
47.    AMD, '29.
48.    Lietuvių Socialistų Sąjungos leidinys Nr. 33. Spauda — Kovos, Philadelphia, Pa.
49.    A. Ambrozė, 593 p.
50.    Iš pirmosios Amerikos lietuvių ekonominės komisijos (Chamber of Commerce) darbų. Leidinys Nr. 1, 1930, N.Y.
51.    A. Ruseckas, Pasaulio Lietuviai. Kaunas, 1935.   
52.    CBB, 436 p.
53.    LE, XXIV, 328 p.
54.    LE, XXXI, 502 p.
55.    Vytis, 1935, Nr. 8.
56.    Am. Liet. Vard., 193 p.
57.    AMD, '56, 898 p.
58.    AMD, '56, 922 p.
59.    Am. Liet. Vard., 159 p.
60.    AMD, 1929.
61.    Medicina, 129, Nr. 10.
62.    Am. Liet. Vard., 218 p.
63.    CBB, 554 p.
64.    Liet. Gyd. Biul. 1962, VII, 31 p.
65.    LE, XXIX, 45 p.
66.    AMD, '56, 1603 p.
67.    Medicina, 1976, Nr. 1 (52), 52 p.
68.    CBB, 618 p.
69.    Tėvynė, 1973 gegužės mėn.
70.    LE, V, 164.
71.    Medicina, 1975, Nr. 3 (51).
72.    Chicagos Lietuvių Metraštis, 180 p.
73.    A. Ambrozė, 540 p.
74.    Am. Liet. Vard., 268 p.
75.    Gydytojas, 1923, Nr. 9.
76.    SLA Jubiliejinis Albumas, 1936.
77.    Am. Liet. Vard. 112 p.
78.    Medicina, 1975, Nr. 3 (51).
79.    Vienybė, 1974, nr. 16.
80.    Vienybė, 1973, Nr. 2.
81.    Gydytojas, 1923, Nr. 6.

alt
Vaikų stovykla pranciškonų sodyboje

Nuoroda  I

Sveikatos savaitės programa
I.    Spalio 4 d., 1932 m. (Mišriai publikai)
1.    Dr. G. Bložis — Apie maistą ir dantis.
2.    Dr. A. Graičiūnas — Vaikų auklėjimas.
3.    Dr. T. Dundulis — Vėžys.
4.    Dr. A. Davidonis — Reumatizmas.
5.    Dr. Ig. Makaras — Tulžies pūslė.
6.    Dr. A. W. Jacobs — Dantų užlaikymas.

II.    Spalio 5 d., 1932 rn. (Vien moterims)
1.    Dr. S. Biežis — Ginekologija.
2.    Dr. V. Šimkus — Sifilis.
3.    Dr. Susan Slakis — Vaikų ligos.
4.    Dr. J. Poška — Gimdymas.
5.    Dr. J. Simonaitis — Gimdymas.
6.    Dr. J. Paukštis — Gimdymas.
7.    Dr. V. Milas — Dantų užlaikymas.

III.    Spalio 6 d., 1932 m. (Vien vyrams)
1.    Dr. A. Juška — Apie sifilį.
2.    Dr. J. Kūlis — Apie gonorėją.
3.    Dr. Naris (Narijauskas) — Inkstų ligos.
4.    Dr. A. Juozaitis — Dantys ir jų įtaka sveikatai.
5.    Dr. A. Jovaišas — Limpamos ligos.

IV. Spalio 7 d., 1932 m. (Mišriai publikai)
1.    Dr. M. Strikolis — Vidurių skausmai.
2.    Dr. J. Kavarskas—Anemia.
3.    Dr. P. Zalatorius — Plaučių uždegimas.
4.    Dr. C. Vėzelis — Dantų svarba.
5.    Dr. A. Lauraitis — Visual education.

Medicina, 1932, Nr. 10, 697 p.

Nuoroda II

Dr. Antano Karaliaus išleistos knygos ir straipsniai.
1.    Kas yra taip, o kas ne taip — (vertimas J. M. Work), 1913.
2.    Vyras, ką kiekvienas vyras turi žinoti apie savo gim-ties reikalus, 1918.
3.    Aušros kalendorius, 1921.
4.    Mokslas, 1921.
5.    Bakterijos, 1922.
6.    Namų daktaras, 1930.
7.    Nuosavybės išsivystymas (Lafergue - vert.), 1913.
8.    Veislių atsiradimas (M. Kaufman), 1913.
9.    Barbora Ulbyka arba klioštorius ir jėzuitai (vert.). W. L. Clark, 1919.
10.    Darbas (E. Zola). 1915.
11.    Draugijų ir organizmų evoliucija, 1914. (Vertimas — A. M. Lewis).
12.    Moralybės išsivystymas. (L. Krzywicki), 1913.
13.    Vagis (pasakojimas).
14.    Pasikalbėjimas amerikono ir grinoriaus.
15.    Pačiavimasis pas įvairias tautas (pagal HD'Almerą).
16.    Padavimas apie įvairias tautas (HD'Almeras), 1921.
17.    Lyties mokslas, 1921. (LE X, 512 p.).
18.    Plaukai, (LE X, 512 p.).

Nuoroda III

Dr. Antano Montvido išleistos knygos.
1.    Padaužų filosofija.
2.    Bomba, 1908.
3.    Beždžionių prezidentas, 1909.
4.    Mūsų padėjimas. 1909.
5.    Paparčio žiedas, 1909.
6.    Per skylę.
7.    Panelė švenčiausia Sasnavoje, 1912.
8.    Moteris prieš teisybės ir logikos teismą (vertimas — A. Fedoro), 1900.
Pasirašinėjo slapyvardžiais: A. Barsius, A. Paukštis, Antanovas (LE, XIX, 247 p.).

Nuoroda  IV

Dr. Antano Petriko leidiniai
1.    Atmosfera, 1919.
2.    Dentisterijos ABC, 1925.
3.    Dvi paskaitos (iš mitybos ir endokrinologijos), 1935.
4.    Tūli mūsų parazitai, 1937.
5.    Gydymo istorija (kartu su dr. J. Stanislovaičiu) 1957. (Šios knygos II dalis yra Odontologijos raida, 201 -335 p.).
6.    Lietuvių tautinio atbudimo pionieriai, 1937.
7.    Monografija — Br. Laucevičius-Vargšas, 1943.

Vertimai:
1.    H. M. Tichenor — Moteris kapitalizmo gadynėje.
2.    M. Sanger — Ką kiekviena motina privalo žinoti, 1921 (LE, XII, 404 p.).

Nuoroda V

Amerikos liet. gydytojų sąrašas (Medicina, 1929, Nr. 10)
1.    Dr. Stanislaus Godlewski (1883 - 1953). Baigė Chicago College of Medicine ir Surgery 1913 m. Praktikavo Mt. Olive Staten, Pa., Pittsburgh, Pa. Mirė Bethel, Pa. (AMA archyvas).
2.    Dr. Ronald Gzell (1886 - 1967). baigė National University of Arts ir Science — Medical department, St. Louis, Mo. 1916. Praktikavo St. Louis (AMA archyvas).
3.    Dr. Ignatius Jasinski (1890 - 1961). Baigė Cleveland Pulte ^Medical College 1913 m. Praktikavo Cleveland, Ohio (AMA archyvas).
4.    Dr. Tadeus Pierzynski (1891 - 1977) Baigė University of Illinois, 1914. Praktikavo Čikagoje (AMA archyvas).
5.    Dr. Frank Vinski (1895 -). Baigė New York University College of Medicine ir Surgery 1918 m. Praktikavo Brooklyne (Am. Medical Dir. '29).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai