Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
I š   v i s u r. Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas vyko lapkričio 29 - 30 Brooklyn, N.Y., Kultūros Židinio patalpose. Lapkričio 30 Vliko taryba ateinantiem trejiem metam išrinko šitokią Vliko valdybą: pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, nariai — A. Sabalis, dr. B. Nemickas, J. Valaitis, B. Bieliukas, A. Vedeckas. Iš 14 Vliką sudarančių grupių tarybos pasitarimuose ir balsavime dalyvavo 13.

Mokytojų konferencija lapkričio 22-23 Brooklyn, N.Y., Kultūros Židiny praėjo sėkmingai. Dalyvavo 43 mokytojai ir 5 svečiai. Iš 11 Atlanto pakraščio lituanistinių mokyklų buvo atstovaujamos 8 mokyklos: Brocktono, Mass., Hartfordo Švyturio, New Yorko Maironio, Eliza-betho V. Kudirkos, Philadelphijos V. Krėvės, Baltimorės Mindaugo, Washing-tono K. Donelaičio ir Rochesterio, N.Y., mokykla. Dalyvavo daug jaunimo.

Vysk. M. Valančiaus ir K. M. Čiurlionio minėjimas Cleveland, Ohio, buvo lapkričio 29 Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapijos salėj. Apie vysk. M. Valančių kalbėjo rašytojas, "Darbininko" redaktorius Paulius Jurkus. K. M. Čiurlionį kaip muziką žodžiu ir muzika pristatė prof. A. Kuprevičius. Minėjimą rengė Lietuvių Bendruomenės Clevelando apylinkė.

M i r t y s. — Juozas Kruopas, kalbininkas, lituanistas, širdies smūgio ištiktas, spalio 17 mirė Vilniuj. Velionis buvo gimęs 1908 balandžio 23 Sakalinėj, Gaurės valsčiuj, Tauragės apskrity. Baigęs Tauragės mokytojų seminariją ir Vytauto D. universitetą, mokytojavo Kaune, Klaipėdoj, o vėliau dėstė ir Vilniaus universitete. 1946 įsijungė į didžiojo Lietuvių kalbos žodyno ruošą. 1955-64 buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktoriaus pavaduotojas.

Lietuvių pranciškonų vienuolynas įkurtas St. Petersburg mieste Floridoje. Vyresniuoju paskirtas T. Tadas Degutis, kuris rūpinasi ir apylinkės lietuvių dvasiniais reikalais. Vienuolyne gyvena ir prel. Jonas Balkūnas.

Kanados Lietuvių Diena ir pirmoji to krašto dainų ir tautinių šokių šventė įvyko Hamiltone spalio 12 d. Dalyvav vyskupai V. Brizgys ir A. Deksm> ii 4000 lietuvių. Meninę programą atliko lietuvių chorai ir šokių grupės iš visos Kanados. Pamaldos buvo katedroje. Ta pačia proga paminėta ir Hamiltono lietuvių 25 m. veiklos sukaktis.

R a š y t o j u o s e. — Vanda Vaitkevičienė laimėjo JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos skirtą 500 dol. vaikų literatūros premiją už apysaką "Du draugai". Vertinimo komisiją sudarė Vincas Ramonas, Adomas Jasas, Stasys Džiugas, Rimas Černius, Rima Janulevičiūtė.

Algio Rukšėno apie Simą Kudirką parašyta ir 1973 išleista knyga "Day | Shame" pripažinta geriausia ne dailiosios literatūros knyga. Ohio universitete spalio 25 įvykusiame Ohioana Bibliotekinių draugijų suvažiavime autorius apdovanotas medaliu.

Bernardo Brazdžionio kūrybos vakarą Los Angeles, Calif., šv. Kazimiero parapijos salėj, gruodžio 7 suruošė Lietuvių Fronto Bičiulių sambūris. Tai dešimtas vakaras kolonijos literatūros vakarų tradicijoj. Poetas skaitė senesnę ir naujausią savo kūrybą iš spaudai paruošto naujo eilėraščių rinkinio. Solistė Birutė Dabšienė, akomponuojant Raimondai Apeikytei, atliko kompozitorių G. Gudauskienės, O. Metrikienės ir Br. Bud-riūno dainas, parašytas pagal B.
Brazdžionio žodžius. Deklamavo aktoriai ir jaunimo atstovai.

T e a t r a s. — Los Angeles, Calif., Dramos sambūrio skelbiamo scenos veikalų konkurso rankraščių atsiuntimo data nukeliama iki 1976 birželio 1.

— Aktorius Vitalis Žukauskas lapkričio 12 išskrido į Australiją, kur aplankė lietuvių kolonijas. Viso atliko 9 programas. Aktorių pakvietė Australijos Lietuvių Bendruomenė.

Violeta Karosaitė, baleto solistė, sukūrė specialų šokį M. K. Čiurlionio "Jūros" motyvais. Tą šokį ji atliko spalio 12 Chicagoj, Jaunimo Centre, minint M. K. Čiurlionio gimimo šimtmetį. Šokį dar kartojo lapkričio 9 New Yorke, lapkričio 10 Philadelphijoj ir lapkričio 15 Chicagoj.

— Aktorius Kazys Vasiliauskas išėjo į pensiją ir lapkričio pabaigoj iš New Yorko persikėlė gyventi į Baltimorę pas savo sūnų.

Muzika. — Sol. Dalios Kučėnienės koncertą Chicagoj, Jaunimo Centre, spalio 5 surengė Korporacija Giedra.

— Pianistės Aldonos Kepalaitės fortepijono koncertas vyko lapkričio 1 Brook-lyne, Kultūros Židiny.

Vida Vaitkutė, estradinės muzikos solistė iš Vakarinio Berlyno, lapkričio 9 atiiko programą Laisvės Žiburio radijo vakare Brooklyne, Kultūros Židiny. Akomponavo komp. Aloyzas Jurgutis iš Chicagos. Ta pati programa buvo pakartota lapkričio 10 Philadelphijoj ir lapkričio 15 Chicagoj.

Albinas Prižgintas, vargonų virtuo-zas, lapkričio 9 koncertavo baltų koncerte Bostone.

Brocktono šv. Kazimiero parapijos choro koncertas buvo lapkričio 9 Brock-I D, Mass. Dalyvavo solistai Daiva Mon-girdaitė-Richardson, Stasys Liepas ir Benediktas Povilavičius. Šitam koncerte pirmą kartą buvo adikta kantata
"Lietuviškam žodžiui" — muzika komp. I. Gaidelio, žodžiai Bernardo Brazdžionio.

M. K. Čiurlionio minėjimą New Yorke ruošė specialus komitetas, kuriam pirmininkavo dail. V. K. Jonynas. Minėjimas buvo spalio 18 ir 19. Pirmosios dienos programa skirta iškilmingai akademijai su garbės prezidiumu, gen. kons. A. Simučio kalba, Vyt S trolio s paskaita apie Čiurlionio muziką ir V. K. Jonyno paskaita apie Čiurlionio tapybą. Dail. A. Kašubienė rodė ir aiškino Čiurlionio kūrybą skaidrėmis. Tą vakarą atidaryta Čiurlionio reprodukcijų paroda, kur buvo ir 2 originalūs paveikslai. Spalio 19-tos programą užpildė koncertas, kur keturių liet. parapijų jungtiniai chorai su solistėmis Jūrate Veblaityte, Irena Stankūnaite ir Ona Zubavičiene adiko Čiurlionio vokalinius kūrinius. Čiurlionio styginį kvartetą atliko Iz. Vasyliūno smuikininkų ansamblis iš Bostono. Pabaigoje įteiktos konkursinės Čiurlionio vardo premijos J. Gaideliui, V. Kerbeliui ir Ses. Bernardai. Jų mecenatas — dr. Jonas Lenktaitis.

Čiurlionio minėjimas Chicagoje dail. K. Varnelio pastangomis įvyko rugsėjo 22 d. Moderniosios dailės muziejuje. Apie Čiurlionio kūrybą kalbėjo ir skaidrėmis ją iliustravo pats muziejaus kuratorius Ira Licht. Čiurlionio kūrinius skambino Andrius Kuprevičius. Spalio 12 Liet. Jaunimo Centro salėje Čiurlionį paminėjo
"Margutis". Buvo kun. St. Ylos paskaita ir sudėtinga meninė programa iš solo dainų, montažo ir baleto. Spalio 25 d. Jaunimo Centro kavinėje Jono ir Teresės Bogutų triūsu atlikta muzikos ir skaidrių pynė iš Čiurlionio kūrybos. Be to, Chicagos klasikinės radijo stoties WFMT programoje transliuota Čiurlionio muzika, kurią komentavo Norm Pellegrini.

"Darbininko" metinis renginys įvyko Kultūros Židiny New Yorke lapkričio 22 d. Programą atiiko sol. Laimutė Ste-paitienė, Leonardas Andriekus ir Jadvygos Matulaitienės Tautinių šokių ansamblis.

Gražinos Bacevičiūtės kūriniu "Overture for Orchestra" pradėtas moterų kompozitorių kūrinių koncertas Avery Fisher salėj., Lincoln Centre, New Yorke. New Yorko Philharmonijos orkestrui dirigavo Sarah Caldvvell iš Bostono. Programoj buvo įtraukti kūriniai dar šių moterų kompozitorių: Ruth Craw-ford Seeger, Lili Boulanger, Pozzi Escot, Thea Musgrave.

Bostono vyrų sekstetas, vadovaujamas komp. Juliaus Gaidelio, lapkričio 15 atliko meninę programą Hartford, Conn., kai ten buvo minima Lietuvių Amerikos Piliečių klubo 65 metų sukaktis.

Gina Čapkauskienė, koloratūrinis sopranas, lapkričio 30 koncertavo New Yorke, Carnegie Recital salėj.

Perkūno, New Yorko vyrų choro, koncertas įvyko gruodžio 6 Brooklyne, Kultūros Židiny. Šalia vyrų choro dainavo solistė Genovaitė Antanaitytė -Ugianskienė ir debiutantas solistas Petras Tutinas. Vyrų chorui diriguoja Vytautas Daugirdas.

— Pianistės Virginijos Inkrataitės koncertas labai sėkmingai praėjo Sydney Operos koncertų salėj, Australijoj.

D a i l ė.Inos Nenortienės keramikos darbų paroda surengta lapkričio 1-2 Kultūros Židiny, Brooklyne.

— Dail. Antano Petrikonio iš Chicagos tapybos darbų paroda lapkričio 15 - 16 surengta Brooklyno Kultūros Židiny.

— Dail. Aleksandra Merker-Vitkauskaitė lapkričio 24 Leonia, N.J., skaitė paskaitą apie praeities ir dabarties Lietuvą. Buvo paliesta Lietuvos politinė padėtis, Lietuvos religija ir kultūra, pademonstruota tautiniai drabužiai, gintaras, knygos, lietuviška spauda. Buvo išstatyta ir jos sukurtų paveikslų, kurių siužetai lietuviški. Savo paskaitą ji pra-dijo žodžiais: "Pirmasis mokytojas Man-hattane buvo lietuvis".

Aleksandra Vitkauskaitė - Merker spalio 25 - 26 d.d. New Yorke Kultūros Židinio patalpose suruošė savo tapybos, piešinių ir skulptūros parodą.

— Dail. Adolfas Valeška, turįs savo didžiulę meno studiją Chicagos miesto centre, paskutiniu metu aprašytas meno žurnaluose JAV ir Britanijoj ir atžymėtas tarptautinėj enciklopedijoj. Lietuvių Operos pakviestas, sutiko sukurti scenovaizdžius — dekoracijas 1976 pavasarį statomom trim lietuviškom operom.

— Dail. Jono Rimšos dailės darbų parodą šių metų lapkričio mėnesį surengė Museo Nacional d'Arte Bolivijoje La Paz mieste ir išleido jo darbų 20 puslapių spalvotą katalogą.

J a u n i m e. — Į Pietų Amerikoj ruoštą III pasaulio lietuvių jaunimo kongresą vyko šie Australijos lietuvių atstovai: iš Brisbanės — dr. Vitas Kiaušas, Julija Miškinytė, iš Sydney — Ričardas Radauskas, Eduardas Karpavičius, Arūnas Pilka, Ričardas Bukevičius, Regina Laukaitytė, iš Canberros — Gediminas And-ruška, Dalia Saženytė, Neris Pilka, iš Adelaidės — Birutė Mikužienė, Nemy-ra Masiulytė, Jonas Mockus, Linas Varnas, iš Melbourno — Algis Milvydas, Gediminas Statkus, Viltė Araitė, Birutė Prašmutaitė, Zita Prašmutaitė, Vytautas Juška, kuris buvo šios išvykos vadovas.

University of Michigan - Dearborn prieš trejetą metų Jonas Vytautas Dun-čia įsteigė lietuvių studentų skyrių ir jam vadovauja. Dabar pavyko iš universiteto gauti kambarį — skaityklą ir piniginę pašalpą lietuviškai spaudai prenumeruoti. Užsisakė penkiolika lietuviškų laikraščių ir žurnalų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai