Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lietuviškosios studijos. Baltų studijos [2071-2093] PDF Spausdinti El. paštas
2071. Andriekus, Leonardas. Liet. fronto bičiulių studijų savaitės // 1957. - Nr.7. - P.332-333: iliustr. - Parašas: J.Gendrutis.

2072. Baltas (slapyv.). Baltijos studijų II konferencija: [San Jose, JAV, 1970 m. lapkr. 26-29 d.] // 1971. - Nr.2. - P.81-84: portr.

2073. [Celiešius, Petras]. Studijų dienos Vokietijoje [Štutgartas, 1970 m. liep. 19-26 d.: Pranešėjai: K.J.Čeginskas, J.Lingis, J.Grinius, Z.Ivinskis, V.Banaitis, V.Natkevičius, M.Saulaitytė] // 1970. - Nr.7. - P.323-324: iliustr. -Parašas: P.C.

2074. Čeginskas, Kajetonas J. XXIX-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė. Strawberry Hill, Tickenham, 1982.VIII.14-22: [Darbo apžvalga] // 1982. - Nr.5. -P.368-370: iliustr. -Parašas: A.Lembergas.

2075. "Devintoji Baltų studijų konferencija įvyko [1984 m.] birželio 14-16 d. Montrealio universitete...": [Žinutė] // 1984. - Nr.6. - P.376. - (Mūsų buityje).

2076. "Dvidešimt penktoji lietuviškųjų studijų savaitė buvo suruošta liepos 16-23 Freisingo mieste, Bavarijoje...": [Žinutė] // 1978. - Nr.7. - P.323-324. - (Mūsų buityje).

2077. "Europos lietuviškųjų studijų savaitė [1986 m.] liepos 27 - rugpjūčio 3 d. vyko Salzburge...": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.224. - (Mūsų buityje).

2078. "Europos lietuviškųjų studijų savaitė vyko Augsburge [1983 m.] liepos 24-31 d...": [Žinutė] // 1983. - Nr.5. - P.338. - (Mūsų buityje).

2079. "Europos lietuvių devintoji studijų savaitė buvo rugpjūčio 9-16
Vokietijoje...": [Žinutė] // 1964. - Nr.8. - P.383. - (Įvykiai).

2080. Gimbutas, Jurgis. Pirmoji Baltijos studijų konferencija [Marylando univ.
prie Vašingtono, 1968 m. lapkr. 28 - gruod. 1 d.: Nagrinėta okup. respublikų padėtis ir
problemos] // 1969. - Nr.l. - P.36-37.

2081. Girnius, Kęstutis K. 26-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė [Louvain-la-Neuve, 1979 m. liep. 20-27 d.: Darbo apžvalga] // 1979. - Nr.8. - P.363-365: iliustr. -Parašas: T.Karaliūnas.

2082. L.F.B. studijų savaitė lietuviškajai tikrovei pažinti [Kanada, 1962 m. rugp. 5-12 d.d.] // 1962. - Nr.8. - P.379-380. -Parašas: A.Bit.

2083. "Lietuvių studijų savaitė [1984 m.] liepos 29 - rugpjūčio 5 vyko Augsburge, Vokietijoje...": [Žinutė] // 1984. - Nr.6. - P.376. - (Mūsų buityje).

2084. Norvilas, Algis. Pabaltijo studijų puoselėjimo draugijos suvažiavimas [Čikaga, 1974 m. geg. 16 -19 d.: Darbo apžvalga] // 1975. - Nr.7. - P.316-321: iliustr.

2085. Pažemėnas, Juozas. Ilga paskaitų pynė Europos lietuviškųjų studijų savaitėje (1981 m. rugp. 2-9 d.): [Prancūzija: Darbo apžvalga] // 1982. - Nr.l. - P.64-67.

2086. Saulaitytė-Stankuvienė, Marija. Šeštoji baltų konferencija [Torontas, 1978 m. geg. 10-14 d.: Darbo apžvalga. Paminėti R.Šilbajoris, M.Gimbutienė, J.Slavėnas ir kt.] // 1978. - Nr.7. - P.318-321: iliustr.

2087. Staknienė, Alina. Penktoji Pabaltijo studijų konferencija [Niujorkas, 1976 m. geg. 20-23 d.: Darbo apžvalga. Paminėti R.Šilbajoris, V.Skrupskelytė, EJuodvalkytė, J.Balys ir kt.] // 1976. - Nr.7. - P.325-329: iliustr.

2088. Studijų savaičių sukaktis Europoje: [Koenigswinteris prie Bonos,1963 m. rugp. 7-14 d.: Dienotvarkė] // 1963. - Nr.7. - P.327. -Parašas: M.M.

2089. "XXXVIII-oji Europos lietuviškų studijų savaitė surengta [1991 m.] liepos 28 - rugpjūčio 4 d. Vasario 16-osios gimnazijoje Huettenfelde...": [Žinutė] // 1991. -Nr.3. - P.245. - (Mūsų buityje).

2090. Vidzgiris, J[ulius], dr. 25-kios europinės Lietviškųjų studijų savaitės: [1978 m. liep. 16-23 Freisinge, V.Vokietijoje įvyko 25-oji liet. studijų savaitė: Darbo apžvalga] // 1978. - Nr.9. - P.414-416.

2091. Vienuoliktoji studijų savaitė Vokietijoje [1964 m. rugp. 8-16 d.: Liet. studijų savaitės dienotvarkė] // 1964. - Nr.9. - P.431. - Parašas: M.

2092. [Vizgirda, Viktoras]. Vienybės svarstymai [Kennebunkportas, 1963 m. rugp. 20-24 d.: Apie Liet. fronto bičiulių suorganizuotą studijų savaitę vienybės tema] // 1963. - Nr.8. - P.373-375. -Parašai: A.M. V.V.

2093. [Zubras, Albertas]. Pabaltiečių savaitė Australijoj [Adelaidė, 1968 m.
geg. 31 - birž. 8 d.: Žinutė] // 1968. - Nr.7. - P.327. -Parašas: A.Z.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai