Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [2134-2140] PDF Spausdinti El. paštas
2134. Amerikos Lietuvių Jaunimo Sąjungos centro valdyba: J.Vaičiulaitytė, pirm. Vytas Maciūnas, R.Vaitkutė, R.Buivytė, J.Vainius, A.Norvilas, A.Dambriūnas, J.Mykolas (svečias), M.Dambriūnaitė, G.Buivys, A.Vaškys, V.Vilimas (svečias) // 1974. - Nr.5. - P.225.

2135. Čikagos jaunimo centras su naujomis patalpomis // 1972. - Nr 7. - P.352.

2136. Jaunimo kongreso atstovai studijų dienose Kento universitete. Apat. nuotr. matomas kalbėtojas - šių studijų dienų vadovas dr. Algis Norvilas: [Pasaulio liet. jaunimo 2-asi kongresas] // 1972. - Nr.6. - P.297.

2137. Jaunimo kongreso delegacija JAV valstybės departamente [1966 m.] liepos 21: Dr. A.Sužiedėlis, G.Sabataitis, A.L.Jenkins, N.Umbrazaitė, VV.J.Stoessel, V.Sidzikauskas, EJurgėlaitė, A.Zaparackas, A.Barzdukas // 1966. - Nr.7. - P.317.

2138. JAV rietuvių jaunimo delegacija Londone prie JAV pasiuntinybės Jaunimo kongreso metu [1979 m.] // 1979. - Nr.10. - P.462.

2139. Lietuvių jaunimo protesto demonstracija prie Jungtinių Tautų New Yorke 1966 liepos 8 // 1966. - Nr.7. - P.317.

2140. Pasaulio Lietuvių jaunimo kongreso rengėjai: Vc.Kleiza, Algis Zaparackas: // 1966.-Nr.l.-P.43.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai