Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [2387-2399] PDF Spausdinti El. paštas
2387. Tininis, Juozas. Saulėčiausio krašto lietuviai // 1963. - Nr.4. - P.l82-183. -Rec. kn.: Australijos lietuvių metraštis / Red. J.Vėteikis ir kt. - Sidney: "Mūsų pastogė", 1961. - 291 p.: iliustr.

2388. [Girnius, Juozas]. Pennsylvanijos angliakasių Lietuva// 1978. - Nr.6. - P.277-279. - Parašas: J.G. - Rec. kn.: Būtėnas, Vladas. Pennsylvanijos anglakasių Lietuva / Nuotr. Algimanto Kezio; Portfolio Elenos Bradūnaitės, Jurgio Bradūno;
Dail. Vincas Lukas, Petras Aleksa. - Chicago: Lithuanian library press, 1977. - 343 p.: iliustr.

2389 .Pikūnas, J[ustinas], dr. Dr. Cirtauto "Tremtinio portretas" // 1950. - Nr.10.
- P.472. - Rec. kn.: Cirtautas, Klaudijus Kaz. Portraet des Heimatslosen. - Coburg: VVeste Veri., 1950. - 134 p.

2390. [Girnius, Juozas]. Atkreipiant dėmesį // 1965. - Nr.6. - P.282-283. -Parašas: Urv. - Rec. kn.: Eretas, Juozas. Tremties lietuvis idėjų sūkuryje. - Londonas: Šaltinis, 1965.- 14 p.

2391. Lietuviai tarp Amerikos tautinių grupių // 1978. - Nr 7.- P.330-331. -
Parašas: J.G. - Rec. kn.: Ethnic information sources of the United States. -Detroit, 1976.

2392. Viržis A. Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje // 1948. - Nr.l 1. - P.80-81. -
Rec. kn.: Girnius, Juozas. Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje. - VVurzburg: Žalgiris,
1947. - 23 p. - (Ateitininko b-ka; Nr.10).

2393. Kučas, Antanas. Ateiviai antracito kasyklose // 1968. - Nr.10. - P.467-468.
- Rec. kn.: Greene, Victor R. The Slavic community on strike: Immigrant labor in Pennsylvania antracite: [Rašoma ir apie liet. gyvenimo būdą]. - Notre Dame, Indiana: Univ. Notre Dame Press, 1968. - 216 p.

2394. Vaitkus, MĮykolas], kun. Dr. P.Kalvaitytės-Karvelienės "Gyvenimo vingiai" // 1964. - Nr.8. - P.371-372. - Rec. kn.: Kalvaitytė-Karvelienė, Paulina. Gyvenimo vingiais: Autobiogr. atsiminimai. D.l. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1963. - 360 p.: portr.

2395. Girnius, Juozas. J.Kapačinsko atsiminimai "Išeivio dalia" // 1977. - Nr.2. -P.92-93.- Parašas: Alaušius. - Rec. kn.: Kapačinskas, Juozas. Išeivio dalia: 1950-1973 metų atsiminimai. - Čikaga: Liet.literatūros d-ja, 1974. - 296 p.: iliustr.

2396. Jakštas, Juozas. Senosios "Lietuvos sostinės" Amerikoje istorija // 1969. -Nr.5. - P.239-240. - Rec. kn.: Kučas, Antanas. Shenandoah lietuvių Šv. Jurgio parapija: Deimant. jubiliejui prisiminti, 1891-1966 / [ anglų k. vertė Juozas Neverauskas. -Brooklyn, N.Y.: ŠvJurgio parapija, 1968. - 316 p.: iliustr., portr. - Vardynas: p.307-314.

2397. Girnius, Juozas. Graudi dr. H.Lukaševičiaus autobiografija // 1977. - Nr.2.
- P.93-94. - Parašas: Alaušius. - Rec. kn.: Lukaševičius, Henrikas, dr. Vienas mažas gyvenimas: Linksmi ir liūdni autobiogr. pasakojimai. - Chicago: Akad. skautijos 1-kla, 1975.- 192 p.

2398. Žiūraitis, Tomas, O.P. "Gyvenimas niekada nebuvo ramus..." // 1951. -
Nr.6. - P.281. - Rec. kn.: Mažutis Kazys. Didžiosios grumtynės. - Diepholz: "Naujojo
žmogaus" bičiuliai, 1950. - 68 p. - Aut. tikroji pavardė Edvardas Petrelevičius.

2399. Musteikis, Antanas. Konkrečių duomenų apžvalga// 1962. - Nr.10. - P.467.
- Rec. kn.: Vaitiekūnas, Vytautas. A survey of developments in captive Lithuania in 1961: [Okup. Lietuvos polit. bei ekonom. įvykių apžvalga]. - New York: Committee for free Lithuania, 1962. - 63 p.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai