Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ ETNOGRAFIJA, PAPROČIAI, TAUTOSAKA [2642-2681] PDF Spausdinti El. paštas
2642. Aleksaitė-Gimbutienė, Marija. Lietuviškasis lobis: Škicai apie psichines gijas tarp praeities ir dabarties // 1949. - Nr.26. - P.200-204.

2643. Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai: [Jų savotiškos senov.
formos] // 1946. - Nr.7. - P.108-109: iliustr.

2644. Apgarbstymas motinos: (Rauda) // 1951. - Nr.8. - P.344.

2645. Balys, Jonas, dr. Apie etnologines teorijas ir sroves: [Polemika dėl
A.Mažiulio rec. aut. kn. "Lietuvių mitologiškos sakmės" (Londonas, 1956), išsp.
"Aiduose", 1957, Nr.3] // 1957. - Nr.10. - P.471-472.

2646. Atsisveikinimas su mylimąja: Liaud. dainų tyrinėjimai II // 1989. -
Nr.l. - P.51-54. - Išnašos: 5 pavad.
Dainų tyrimo klausimai. - Žr.255.

2647. Dėl tautosakos aptarties: [Polemizuojama dėl A.Mažiulio rec. aut.
kn. "Lietuvių tautosakos skaitymai" (Tuebingenas, 1948), išsp. "Aiduose", 1949, Nr.22] // 1949. -Nr.24. -P.138-139.

2648. lietuviškų ir indiškų pasakų panašumai: [Moksl. tyrinėjimas] // 1960.
-Nr.l. -P.30-35.
Monografija apie Dieveniškes. - Žr.8530.

2649. Pastabos apie lietuvišką pasakų knygą: ["Lituviškos pasakos" (Chi-
cago, 1951): Sudaryt, pastabos] // 1952. - Nr.6. - P.275-277.

2650. Retos [pasakojamo pobūdžio] dainos - gražuolės: "Vai kad aš buvau
pas motinėlę..."; "Vai broli, broli..."; "Žalioj girelėj..."; "Vai lustig runda..."; "Už marių mėlynųjų..."; "Ir išjojo karaliūnas..."; "Ėjo ponas medžioti..."; "Sumaliau rėtį..." // 1952. - Nr.8. - P.348-353: iliustr.

2651. Tautosaka Mažojoj Lietuvoj // 1948. - Nr.18. - P.346-349: iliustr.

2652. Žalčių gerbimas senovės Lietuvoje: [Remiamasi senaisiais užs. istorikų
raštais] // 1947.- Nr.3. - P.115-118: iliustr.

2653. Baltų universiteto lituanistiniai darbai [apie senovės liet. gyvenimo būdą: Apžvalga] // 1948. - Nr.10. - P.34-37.

2654. Dainų kraitis iš Tėvynės: 1 .Tave širdelėj turėjau; 2.Benelio netropino, vainiką patrotino; 3.Divnas tavo sapnužėlis; 4.Viliojo ją į savo šalį; 5.1šausk, mergele, ma marškinėlius; 6.Bėgs mano žirgelis...; 7.Sudie, mergužėle, jau netoli diena; 8.1r padegė žalią pušį...; 9.Volungėlę nušoviau; lO.Negirdė juodbėrėlio; 1 l.Vai tai netiesą, dukrele, kalbi; 12.Plauksiu jūreles mareles; 13.Nu skandinau žiedelį; 14,Oi neinplaukie šaltan šaltinėlin; 15.Advento daina; 16.Užsiverkė mergelė jaunų dienelių; 17.Guli bernelis šile negyvas; 18.Užmušk vyrelį; 19.AŠ pasiversčia į raibą gegelę; 20.1ntaisyk žagrelę (stakleles); 21.Žadinčiau, šaukčiau savo motinėlę; 22.IŠ kur vynas tekėjo; 23.Jokim, brolužiai; 24.0 ir pastatė margą dvarelį; 25.Oi ar sugrįši, dukrytėle?; 26.Tai gražiai aria bernelis pūdymėlį; 27.Ateiki pas mane; 28.Ganiau jautelius; 29.Bėkit, bareliai; 30.Tai bernelio mandrumai; 31.Kada mes mudu užaugsime; 32.Grikių ir avižų pjūties daina; 33.Oi ko tu verki?; 34.Neišrenku sau panos: [IŠ rankr. "Lietuvių dainos Amerikoje"] / Surinko Jonas Balys // 1955. - Nr.l. - P.6-15: iliustr.; 1956. - Nr.l. -P.23-27: iliustr.

2655. Giedrius, Antanas. Dar apie devynbrolės interpretaciją: [Liet. pasaka] // 1957. - Nr.7. - P.323-324. - (Aut. tikroji pavardė Antananas Giedraitis).
Gimbutas, Jurgis. Lietuviškoji architektūra Mažojoje Lietuvoje. - Žr.2982.

2656. Lietuvių namotyra Lietuvoje: [Apie kaimo architektūros tyrinėjimus
bei pastangas išsaugoti sodybas, atskirus pastatus, įvedus ž.ū. kolektyvizaciją: Paminėti: F.Bielinskis, M.Kleinas, K.Šešelgis, Kl.Čerbulėnas, V.Žilėnas, JJurginis, J.Baršauskas, A.Grinevičiūtė-Jankevičienė, J.Minkevičius, V.Milius] // 1969. - Nr.7. - P.314-318: iliustr.

2657. Skanseno poveikis: [Apie Švedijos Skanseno etnogr. muziejų lauke,
įkurtą 1891 m. Stokholmo priemiestyje, panašų į Rumšiškių buities muziejų] // 1967.
- Nr.6. - P.258-260: iliustr.

Ivinskis Z. Lietuvių kultūros tarpsniai. - Žr.136.
J
urėnas P. Mūsų sodžiaus gyvenamojo namo architektūrinė raida su papročiais ir tradicijomis. - Žr.2990.

2658. Kaupas, Julius. Devynbrolės interpretacija: [Liet. pasaka] // 1956. - Nr.4.
- P.169-172.

2659. Krivūlė, seniūno lazda, kurią siųsdami kaimynas pas kaimyną, sukviesdavo
kaimo susirinkimą: [Pieš.] // 1964. - Nr.3. - P.l 15.

2660. Lingis, Juozas. Išleista dalis Petro Kriaučiūno surinktų lietuviškų liaudies dainų: [33 P.Kriaučiūno užrašytos liaud. dainos paskelbtos leid. "Litauische Volkslieder aus dem handschriftlichen Nachlass Prof. J.J.Mikkolas" (Helsinki, 1949): Žinutė] // 1950. - Nr.7. - P.332.

2661. Matusas, Jonas. Lietuviškas rūtų vainikėlis ir istorija: [Apžvelgiami ist. šaltiniai, kuriuose minimas šis paprotys] // 1962. - Nr.l. - P.43-44.

2662. Neįtikėtini dalykai apie Vasarį, Šarūną ir rūtą: [Trumpai apie rūtos
kultą liet. buityje ir tautosakoje] // 1959. - Nr.3. - P.142-143.

2663. Mažiulis, A[ntanas]. Lituanica tarptautinėje folkloro enciklopedijoje: ["Funk and VVagnals Standard Dictionary of Folklore". New York, 1949-1950, vol.l, 2, 12]// 1952. -Nr.3. - P.137-138.

2664. Nepriklausomos ir dabartinės Lietuvos tautosakos darbai // 1957. -
Nr.2. - P.74-85.: iliustr.

2665. Mažosios Lietuvos liaudies dainos: "Aš atsisakiau savo močiutei..."; "O ir
išdygo liepatėlė..."; "Vidur jūrių ir marelių..."; "Per jūres, per mareles..."; "Parbėg
laivelis..."; "Ūžkit, ūžkit, mano girnatės..."; "Mergele mano, palaidūnė mano..."; "Ateik,
mergyte..." / Užrašytos P.Ruigio, L.Rėzos, J.Pakalniškio // 1948. - Nr.l8. - P.350-351.

2666. Pakalniškis, Aleksandras. Jaunimo pramogos Žemaičiuose: [20 a.] // 1971.
- Nr.4. - P.173-176.

2667. Laidotuvės: Etnogr. aprašas: [XX a. pirmoje pusėje Plungės apyl.] //
1966. - Nr.9. - P.414-418.

2668. Socialiniai skirtumai Žemaičių kaime: [XX a. pirmoje pusėje] // 1973.
- Nr.8. - P.366-367.

2669. Taip maitinosi mūsų tėvai: Etnogr. aprašas: [Tradicijos iki 1930 m.]
// 1965. -Nr.2. - P.81-82, 84-86.

2670. Talkos Žemaičiuose dvidešimtojo amžiaus pradžioje: [Talkų papročiai]
// 1974. - Nr.9. - P.408-412.

2671. Vakarojimai Žemaičiuose: [XX a. pr.] // 1968. - Nr.8. - P.368-370.

2672. Vestuvės Žemaičiuose: [Papročiai] // 1975. - Nr.8. - P.367-370.

2673. Žemaičių tvoros: Etnogr. aprašas // 1969. - Nr.5. - P.226-230: iliustr.

2674. Žmonių santykiai Žemaičiuose: [Bendravimo papročiai] // 1972. -
Nr.6. - P.293-294.

2675. Rėklaitis, Povilas, dr. Keistenybės Lietuvos ikonografijos senovėje:
Bodenehro antrasis Gardinas. Žemaitis - samojedas pas Mosemaną ir Viero: [Kaip
minimi vok. dailininkai vaizdavo Gardiną ir žemaičius] // 1973. - Nr.8. - P.351-355:
iliustr.

2676. Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija: [Piešta vok.
dailininkų] // 1964. - Nr.3. - P.142-151: iliustr.

2677. Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija: (Antroji dalis):
[Pieš. iš M.Pretorijaus, F.S.Bocko knygų] // 1975. - Nr.7. - P.300-303: iliustr.

2678. Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje: Adelhauser - Heldt -
Vecellio: [Apie vok. dail. Hanso Adelhaušerio, Sigmundo Heldto ir it. dail. Cesare Vecelio nupieštus lietuvių atvaizdus] // 1968. - Nr.7. - P.301-307: 14 iliustr.

2679. Svetimieji apie Balio vestuvinius papročius: [Trumpai apie YV.Anderseno str. žum. "Zeitschrift fūr slawische Filologie" (T. 19, sąs.2), vertinantį J.Balio kn.
"Litauische Hochzeitbrauche"(Hamburg, 1946)] // 1948. - Nr.ll. - P.91.

2680. Šešplaukis, Alfonsas. J.G.Kreutzfeldo lietuvių tautos ir dainų
charakteristika: [Vok. tyrinėtojas, 1745-1784 m.] // 1960. - Nr.7. - P.284-287. - Išnašos:
23 pavad.

2681. Žemaitienė, Uršulė. Lino istorija: [Linų auginimo bei apdorojimo lietuv.
tradicijos] / Aprašė U.Žemaitienė; Sp. paruošė dr. Jonas Balys // 1962. - Nr.10. -
P.455-463: portr., iliustr. - Turinyje: Dainos apie linus: "Ir pasėjau linelį...";
"Motinėle mano..."; "Močiutė mane barė..."; "Tėveli mano..."; "Palankėj, palankėj...";
"Tekėjo saulelė...". Mįslės apie linus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai