Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Ateitininkų Federacijos devintasis kongresas vyko rugsėjo 1-4 Clevelan-de. Registruotų dalyvių buvo 461 ir daug svečių. Apie šį kongresą plačiau bus ateinančiuose Aidų numeriuose.

Klemensas Galiūnas, gyvenąs Santa Barbara mieste Kalifornijoje. Lietuvių Rašytojų draugijai paaukojo 1000 dol., kad ji Lietuvos nepriklausomybės 60-čiui paminėti paskelbtų premiją už poeziją. Premija, paskelbta šį rudenį, bus įteikta ateinančiais metais Vasario 16-sios proga ruošiamame literatūros vakare N ew Yorke. LRD valdyba mecenatui yra didžia: dėkinga.

Stasio Šalkauskio kūrybinė 1000 dol. premija paskirta dr. Jonui Griniui už mokslinį ir literatūrinį jo darbą. Premiją skiria Ateitininkų Federacija. Kandidatą premijai atrinko speciali komisija, kuriai pirmininkavo Alina Skrupskelienė. Dr. Jonas Grinius gyvena Muenchene ir aktyviai dalyvauja lietuvių kultūrinėje veikloje, ypač spaudoje.

Vysk. Vincento Brizgio kunigystės 50 m. jubiliejus rugsėjo 25 paminėtas New Yorke, Kultūros Židinyje. Pamaldose ir vaišėse dalyvavo apylinkės lietuvių visuomenė ir dvasiškija. Rugsėjo 27 vysk. V. Brizgio pagerbimas įvyko Providence (R.I.), dalyvaujant abiem vietos vyskupam ir apylinkės lietuvių dvasiškijai. Pavasarį jubiliejiniai pagerbimai buvo suruošti Chicagoje ir Romoje.

Antanas Giedrius-Giedraitis, eidamas 85 metus, rugpiūčio 29 mirė Wor-cesteryje (Mass.). Velionis buvo gimęs 1892 balandžio 4 Lukšių kaime, Raseinių apsk. Profesija buvo pedagogas — mokytojas, gimnazijos direktorius, pr. mokyklų inspektorius. Nepriklausomoj Lietuvoj redagavo vaikų žurnalus Žiburėlį ir Saulutę. Rašė apsakymus, apysakas, vaizdelius, daugiausia skirtus jaunimui. Išleido 26 šio pobūdžio knygas. Raštuose rūpestingai puoselėjo lietuvių kalbą. Priklausė Lietuvių Rašytojų draugijai.

Stasys Pilka, taip pat Lietuvių Rašytojų draugijos narys, mirė rugsėjo 4 Bostone. Jis buvo gimęs 1908 liepos 1 Balninkų vis., Ukmergės aps. Literatūrą studijavo VDU humanitarinių mokslų fakultete. Išleido 6 eilių knygas. Jas mėgo leisti mažais kiekiais — vos po 100 egz. Gyvendamas Bostone, ilgai dirbo Lietuvių Enciklopedijos spaustuvėje raidžių rinkėju.

Dr. Jono Basanavičiaus mirties paminėjimą LB Bostone suruošė rugsėjo 25 d. Paskaitai buvo pakviestas dr. Vincas Maciūnas. Koncertinę renginio dalį atliko sol. Daiva Mongirdaitė - Richard-son.

— Dr. Jonas Puzinas parašė prof". Petro Avižonio monografiją. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai