Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Grinius: VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE. II
tomas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Roma 1977. XII+500 psl.

Vladas Būtėnas: PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA. Nuotraukos Algimanto Kezio. Į tekstą įglausti El. Bradūnaitės rašinys ir J. Bradūno novelė, Amerikos lietuvių biblioteka (Lithuanian Library Press, Inc.), Chicago 1977. Apipavidalino dail. V. Lukas ir P. Aleksa. Didelio formato 344 psl., 20 dol. Gausiai iliustruotas albuminis leidinys.

Pranas Manelis: KRISTUS IR EUCHARISTIJA. Dievo veikla išganymo istorijoje ''Krikščionis gyvenime" knygų serijos Nr. 15, Putnam, 1977. 382 psl., 7 dol.

Bronys Raila: BASTŪNO MAIŠTAS. A. Mackaus knygų leidimo fondas, Chicaga 1977. 500 psl., 10 dol.

Vincentas Liulevičius (red.): LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS ĮSTORIJA. IV dalis, skiriama lituanistinių mokyklų XII skyriui arba VIII klasei, Po vieną skyrių parengė J. Kavaliūnas ir I. Medžiukas, kitus visus — pats redaktorius. JAV LB Švietimo taryba, Chicago 1977. 228 psl., 5 dol. Gaunamas: A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St, Chicago, IL. 60629.

Stepas Zobarskas: (ed.): THE LITHUANIAN SHORT STORY 50 YEARS. Ma-nyland Books, Inc., New York 1977. 464 psl., 12.50 dol. A. Landsbergio įvadas (9-26) ir 29 autorių (nuo Vaižganto ir Krėvės iki K. Almeno ir J. Apučio) kūrinių vertimai, atlikti įvairių vertėjų, daugiausia J. Žemkalnio.

The works of William James: A PLURALISTIC UNIVERSE. Eds. F. Bowers and I. K. Skrupskelis. Harvard Univer-sity Press, Cambridge (U.S.A.) and Lon-don (England) 1977. XXX+488 p.

Groupe d'Entrevernes. SIGNES ET PARABOLES — Sėmiotiąue et texte ėvangėliąue — avec une ėtude de J. Geninasca et une postface de A. J. Greimas. Editions du Seuil, Paris 1977, 253 p.

THE BICENTENNIAL SALUTE TO THE CAPTIVE NATIONS 1976. U.S. Government Printing Office Wash-ington, D.C., 1977. JAV atstovų rūmuose ir senate 1976 Pavergtųjų tautų savaitės proga pasakytosios kalbos ir kita medžiaga. 123 puslapių leidinys.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA No. 15. Išleido Kunigų Vienybė, Putnam 1977, 42 psl. Užsisakymui adresas: Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc., 351 High-land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vytautas J. Bieliauskas: MENTAL HEALTH CARE IN THE USSI -spaudas iš: American Psychologist Vol. 32, No. 5, 1977, 376-379.

TĖVYNĖS SARGAS, 1977. Nr. 1 " 96 psl., 3 dol. M. Krupavičiaus str. apie arkiv. J. Matulaitį, M. Liule\ ičienės — apie M. Galdikienę; Vliko, Lietuvos laisvinimo, lietuvybės išlaikymo klausimais rašo V. Staugaitis, D. Jasaitis. A. J. Ka-sulaitis, J. K. Valiūnas, V. Bagdanavičius. A. Rinkūnas, Pr. Alšėnas.

Į LAISVĘ, 1977 rugpiūtis, Nr. 70 (107), 64 psl., 2.50 dol. Pagrindiniai straipsniai: V. Bartusevičius — Intelektualai, dešinė ir kairė, V. Vaitiekūnas — Kas nauja naujoj sovietų konstitucijoj, St. Žymantas — baigia str. apie Pr. Pa-dalį.

LITUANUS, 1977, XXIII tomo 1 ir 2 numeriai, po 80 psl. Pirmame numery (red. T. Remeikis) R. J. Misiūnas rai: apie savo lankymąsi Lenkijoj, A. E Sennas — J. Gabrio veiklą 1914 - 20, J. Zdanys — E. Radauską (pateikia ir jo 7 eilėraščių vertimą). E. Sodeikienės straipsneliu ir nuotraukomis supažindinama su dail. V. Žiliumi. Antrame numery (red. A. Klimas) kalbotyrinį str. pateikia W. R. Schmalstieg, apie Milašių rašo J. Kavaliūnaitė, apie U. Sinclair romaną "The Jungle" — A. Šešplaukis. Duodama dail. J. Dagio darbų nuotraukų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai