Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Suvažiavimas PDF Spausdinti El. paštas
LITERATŪRA


Birželio 11—12 dienomis Augsburgo-Hochfeldo lietuvių kolonijoje įvyko antrasis Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos visuotinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo beveik visi lietuviai rašytojai tremtiniai. Suvažiavimas buvo pradėtas birželio 11 dienos rytą pamaldomis Hochfeldo bažnyčioje, kurių metu pamokslą pasakė rašytojas kun. prof. Stasys Yla, trumpai nurodydamas rašytojo uždavinius moralinėje srityje.

Tos pat dienos 10 vai. įvyko iškilmingas suvažiavimo atidarymas ir lietuviškosios knygos 400 metų sukakties minėjimas. Suvažiavimą atidarė Rašytojų Tremtinių Draugijos, pirmininkas Stasys Santvaras, trumpai suminėdamas suvažiavimo tikslą ir pakviesdamas suvažiavimo prezidiumą: poetą Faustą K i r š ą — pirmininku ir Henriką Radauską su Jurgiu Jankum — nariais. Centrinis šio posėdžio punktas buvo prof. Prano Skardžiaus paskaita „Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje“, skirta knygos sukakčiai paminėti. Iškilmingas posėdis baigtas sveikinimais. Sveikino Vykdomoji Taryba, Raudonasis Kryžius, Tremtinių Bendruomenė, Wūrttembergo Apygarda, Augsburgo Apygardos Komitetas, žurnalistą Sąjunga, Spauda, estų, latvių ir ukrainiečių rašytojai ir t.t.


Darbo posėdžių metu buvo priimti nauji Lietuvių Rašytoją Tremtinių Draugijos Įstatai, išrinkta nauja Draugijos Valdyba, Revizijos Komisija bei Garbės Teismas ir sudaryta Kultūros Fondo Komisija. Valdybon išrinkta: Stasys Santvaras, Palgis Andriušis, Henrikas Radauskas, Bernardas Brazdžionis ir Alfonsas Nyka-Niliūnas. Kultūros Fondo Komisijon įėjo: Liudas Dovydėnas, Vytautas Alantas, Vyt. Žemkalnis, Stasys Leskaitis ir Stasys Yla. Garbės Teismas: Mykolas Vaitkus, Faustas Kirša ir J. A.Vaičiūnienė.

Susirinkimas vienbalsiai Draugijos Garbės Nariais išrinko: Vydūną, M. Vaitkų, Vincą Krėvę-Mickevičių ir „Amerika Pirtyje“ autorių Keturakį-Vilkutaitį. Šia proga tenka pažymėti, kad suvažiavime aktyviai dalyvavo d r. Vydūnas ir savo žodžiu bei esimu prisidėjo prie nuotaikos iškilmingumo.

Suvažiavimo metu buvo padaryta keletas svarbių pranešimų rašytojams rūpimais klausimais ir priimtos suvažiavimo rezoliucijos bei sveikinimai. Taip pat buvo iškeltas naujo metraščio leidimo klausimas. Suvažiavimo pabaigoje leidėjas p. Lenktaitis paaukojo pirmus 1000 markių naujai įsteigtam Kultūros Fondui.


--------------------

* Nauji leidiniai. Amerikoje rašytojas A. Vaičiulaitis išleido naują, savo novelių rinkinį, pavadintą „Kur bakūžė samanota“. Visos novelės (net ir pačios paskučiausios) imtos iš lietuviškosios buities, iš Amerikos gyvenimo nėra nieko. J. Aistis (Kuosa-Aleksandriškis) Amerikoj išleido naują savo poezijos rinkinį, pavadintą „Nemuno ilgesys“. Stambiausi leidiniai — išsamus ir didžiai vertingas Rašytojų almanachas „Tremties metai“ ir naujas Šv. Rašto leidimas, kuris skiriamas kiekvienai lietuvio tremtinio šeimai.

Iš kitų leidinių pažymėtini: prof. S t. Kolupailos „Hidrauliką“. Alfonso Šešplaukio chrestomatija Vokiečių kl. skaitymui, mokyt. J. Paškevičiaus mokyklai ir pačiam mokytis Vokiečių kalbos vadovėlis, P. Leono-Lionavičiaus Lotyniškai — lietuviškas žodynas, trimis kalbomis išleistas lietuviškų vaizdų albumas „Lietuva, šalis mano brangioji“ (tekstai V. Šalčiūno, meninė dalis — dail. J. Firinausko) ir kt.

* Estų žurnalas „Kauge kodu“ („Tolimoji tėviškė“) įsidėjo išverstą į estų kl. Nelės Mažalaitės legendą apie nežinomą karį. Išvertė į estų kalba Magda Pihla.

* Paryžiuj rašytojo Chenry de Chambon redaguojamas žurnalas „Revue Parlamentaire“ atsidėjęs gina Lietuvos ir Pabaltijo reikalus. Dideliu tiražu išleista ir jo knyga apie Lietuvą.

Iš periodikos pažymėtini neperiodiniai pasirodą kultūros žurnalai Anglų zonoj „Tėvynės šešėlyje“, Amerikiečių zonoj St. Būdavo redaguojami „Pėdsakai“, be to, skautų žurnalas. Pradėjo vėl eiti „Naujasis Gyvenimąs“, netrukus žada pasirodyti pedagoginis žurnalas, kurį leis Liet. Mok. Profesinė S-ga. Kanados Lietuvių Taryba Montrealyje išleido kultūros žurnalą „Nepriklausoma Lietuva“.

* „Minties“ redakcija paskelbė konkursą novelei parašyti. Joje turi būti pavaizduota mūsų tautos kova už laisvę ar tremties gyvenimas. Darbai įteikiami iki š. m. rugpiūčio 15 d. I—ji premija 2500, II-ji — 1500 ir III-jį — 1000 RM.

 

Atsiųsta paminėti


* Tremties metai. Lietuvių rašytojų metraštis 1947. Redaktorius Bern. Brazdžionis. Metraštyje su poezija, beletristika, dramos dalykais, straipsniais dalyvauja septyniasdešimt autorių; su darbų reprodukcijomis — penkiolika dailininkų. Viršelio aplankas — V. K. Jonyno. Vinjetės — A. Vaičaičio. Kai kurių autorių atvaizdai — J. Penčylos ir A. Varno. Išleido „P a t r i a“, Tūbingene. Tiražas 5000 egzempliorių, 714 psl. kaina 25 RM.

* Henrikas Nagys, Lapkričio naktys. Lyrika. Išleido Povilas A b e l k i s Freiburge. Medžio rėžiniais iliustravo Telesforas Valius. 112 psl., kaina 7 RM. Šioje Henriko Nagio 1946 m. „Patrios“ literatūros laureato, knygoje atspausdinti dveji jo pirmieji pilni poezijos rinkiniai: „Lapkričio naktys“ ir „Išsvajotosios lygumos“.

* Balys Gražulis, Brydė rugiuose. Novelės. Išleido „Patria“. Viršelį piešė dail. P. Osmolskis. 192 psl., kaina 7 RM.

* Žvilgsniai — literatūros ir meno žurnalas, redaguojamas Jono Meko, spausdintas rotatorium, gausiai iliustruotas. Išleido „Giedra“. Kaina 10 RM.

* Prof. S t. Šalkauskis, Aktualiausi ateitininkų uždaviniai. Ateitininko biblioteka Nr. 9. Ateitininkų spaudos leidykla. Spausdinta rotatorium. 1947 m.

* Ateitininkų istorija. Ateitininko biblioteka Nr. 8. Ateitininkų spaudos leidykla 1946 m. Spausdinta rotatorium.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai