Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS PDF Spausdinti El. paštas

* Lietuvių planinga emigracija į JAV, sutinka daug kliūčių. Projektas įsileisti į JAV 400.000 DP, iš kurių apie 30.000 tektų lietuviams, atidėtas iki rudens. Perkėlimas DP į Angliją, anksčiau kiek sulėtėjęs, dabar vėl paspartintas. Kai kam darbo sąlygos pasitaiko visai neblogos, bet kitiems sunkesnės, nei išsyk buvo skelbta. Suintensyvėjo emigracija į Belgiją, nes ten darbo ir uždarbio sąlygos pasirodė geresnės, negu žmonės tikėjosi Lietuvių atstovai buvo išvažiavę su kitais tirti darbo sąlygų ir į Olandiją. Netrukus prasidės platesnio masto emigracija į Argentiną ir į Kanadą.

* Tremties ir Amerikos lietuvių spauda duoda žinių apie religinį gyvenimą Lietuvoje. Jis slopinamas. Neseniai arkiv. Reinio vardu buvo užsieny paskleista tam tikrų prasimanymų. Jis vadovauja Vilniaus vyskupijai, Panevėžio — vysk. Paltarokas, Vilkaviškio — vysk. Karosas, Telšių — Juodaitis, Kauno — Stankevičius. ,,Ž“ skelbia, kad Lukiškių kalėjime miręs vysk. Borisevičius. Tačiau ta žinia iš kitų šaltinių dar nepatvirtinta. Bažnyčios apkrautos dideliais mokesčiais. Už Kauno katedrą valdžiai reikia mokėti 46 000 rublių, Panevėžio — 40 000 etc. Telšių kun. seminarija uždaryta, į Kauno seminarija leidžiama priimti tik 150 klierikų. Jai vadovauja kun. Pr. Venckus, kan. A. Sabaliauskas (Žalia Rūta) vadovauja Įgulos bažnyčiai. Tačiau bažnyčios žmonių pilnos, ypač didesniuose miestuose.


* Šv. Sostas, pareikšdamas daugeliu progų savo simpatijas Lietuviams, per savo Apašt. Vizitatorių Vokietijai arkiv. A. J. Munchą, gražiai lietuvius pasveikinusį ir šių nuoširdžiai sutiktą ypač Hanau stovykloje, pranešė Taut. Delegatui kanaun. Kapočiui, kad jis daro visa, kas nuo, jo priklauso, pagrindinėms tautų teisėms apsaugoti. Priėmęs priv. audiencijoj min. E. Turauską, popiežius Pijus XII pareiškė, kad jis labai gerai žino lietuvių kančias ir troškimą nepriklausomai tvarkytis. Tačiau nereikia nusiminti: Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma, nes Dievas niekad neleis tokiai neteisybei viešpatauti žemėje.

* Lietuviai vyskupai Padolskis ir Brizgys išvykę vizituoja lietuvius Anglų zonoje, drauge teikdami, kur reikia, tikintiesiems Sutvirtinimo sakramentą.

* Kard. Griffinas Taut. Delegatui kan F. Kapočiui atsiuntė laišką, kuriuo pasižada savo ir anglų episkopato vardu visokiais būdais padėti ten atvykusiems lietuviams.

Tautinis Delegatas savo, kunigų ir tikinčiųjų vardu pareiškė padėką Airijos primui ir tikintiesiems už jų maldas ir rodomas persekiojamai Lietuvai simpatijas. Taut. Delegatas palaiko glaudų kontaktą su Šv. Sosto delegatu latviams prof. Laurinovičium. Gražiai apie lietuvius ir jų religingumą atsiliepia taip pat latvių kat. vysk. Rancans, kurį kai kur drauge su latviais pasitinka taip pat ir lietuviai.

* Į Vokietiją kviečiamas ir netrukus žada atvykti taip pat vysk. P. B ū č y s.

* Į Daniją daroma žygių įsileisti lietuvį kunigą, kuris rūpintųsi ten esančių lietuvių dvasiniais reikalais. Taip pat tokių dvasininkų pageidaujama Belgijoj ir Olandijoj. Keletas kunigų vyksta su lietuviais tremtiniais į Angliją. Delegatūros, perkeltos su kitomis lietuvių stovyklomis (Nūrtingeno, Neufeno etc.) į Swabisch-Gmūnd, įgaliotiniu Anglų zonai paskirtas kun. V. Dabašinskas.

* Sibiro ištrėmime mirė buv. užsienių reikalų ministeris J. Urbšys su žmona ir buv. vidaus reikalų ministeris A. Endziulaitis. Amerikoje mirė Los Angelos mieste lietuvių parapijos klebonas prel. J. Macijauskas ir poeto J. Janonio motina, tremty Vokietijoj — ats. pulk. inž. Šimoliūnas, Ambergo sanatorijoj Alytaus gimnazijos mokytojas
V. Kairys ir kt.

* Anglų zonoje leista sudaryti fondas ir pradėjo veikti komitetai, kurie renka aukas, pasiliekantiems Anglų zonoje, seneliams, vaikams, gausioms, bet neturtingoms šeimoms. Panaši organizacija pradės veikti ir Amerikiečių zonoje.

* Netoli Paryžiaus, Moissono miške, rugpiūčio 9—21 d. ruošiamas pasaulinis skautų suvažiavimas, kuriame laukiama suva-žiauojant iš visur apie 30.000 skautų, tarp jų apie 200 baltų. Apie 75% vykstančių skautų sudarys lietuviai. Lietuviai skautai (iš Anglų zonos), vadovaujami R. Spalio, gražiai užsirekomendavo Anglijos skautų stovykloje. Jie buvo vieninteliai ten dalyvavę užsieniečiai. Ta proga anglų skautus jie painformavo apie savo pavergtą tėvynę. Juos aplankė vyr. Britų imperijos skautininkas.

* Amerikoje veikia penkios organizacijos, kurios padeda tremtiniams, teikdamos „affidavits of support“ ir apmokėdamos kelionės išlaidas.

„The United States Cimmittee for the Care of Europeen Children (215 Fourth Avenue, New York 3, NY). Tai yra nesektantinė organizacija, kuri padeda apgyvendinti vaikus.

„War Relief Services — National Catholic Welfare Conference“ (350 Tifth Avenue, New York, N.Y.) padeda katalikus apgyvendinti visame pasaulyje. Imigrantais į Ameriką rūpinasi specialus skyrius: „The Catholic Committee for Refugees“. Vokietijoj ir Austrijoj ji turi savo atstovus.

„International Rescue and Relief Committee“ (103 Park Avenue, New York, N.Y.). Ji yra nesektantinė ir padeda visiems demokratiškų įsitikinimų veikliems žmonėms.

„Church World Service“ (37 East 36th., New York 16, N.Y.). Tai protestantų organizacija, kuri rūpinasi tremtinių emigracija ir apgyvendinimu. Kasmet garantuoja 600 žmonių įvažiavimą.

The American Christian Committee for Refugees (147 West 42 nd St. New York, N.Y.), padeda protestantams, stačiatikiams, ypač maišytų religijų šeimoms ir tiems, kurių nepasiekia kitų organų globa.

United Service for. New Americans (15 New York 7, N.Y.). Ši organizacija padeda daugiausia žydams. Joint Diotribution Committee veikia glaudžiai su šia organizacija.

* Wūrzburgo stovykloje buvo sušaukta Amerikiečių ir Prancūzų zonų lietuvių k. mokytojų tarnybinė konferencija, svarsčiusi pedagoginius reikalus, rašybos suvienodinimo ir gimtosios kalbos bei literatūros dėstymo reikalus.

* JAV įsisteigęs specialus Pabėgėlių gynymo komitetas (Refugees Defense Committee) sušaukė Wašingtone spaudos konferenciją, kurioje iš 6 Europos kraštų kilę DP pasipasakojo, kodėl jie negrįžtą į savo tėvynes. Buvo taip pat nušviesta ir UNRRos politika. Lietuviams atstovavo prof. Padalskis, kuris pažymėjo, kad tik 0.01% lietuvių repatriavę. Jis nušvietė rusų ir vokiečių okupacijas, pridėdamas, kad, turimomis žiniomis, 160.000 lietuvių esą deportuotų antrosios bolševikų okupacijos metu.

* Šv. Kazimiero Akademija, kuri yra JAV didelis lietuvių kultūrinis centras, dabar dar praplečiama. 1917 m. ji išleido pirmąją abiturientę ir davė labai daug mokytojų, tarp jų kelis šimtus Šv. Kazimiero seserų, kurios mokytojauja lietuvių mokyklose. Akademija baigia ir kitokias profesijas pasirinkusių kultūros darbininkų bei visuomenės veikėjų.

* Lietuvos byla, kaip praneša konsulas Daudžvardis, esanti įtraukta į JAV vyriausybės planą, tik turinti laukti savo eilės.

* Amerikoje stengiamasi pravesti, kad liepos mėn. 27 d. būtų paskelbta oficialia Lietuvos diena, kadangi tą dieną sueina 25 metai nuo to laiko, kai JAV pripažino Lietuvą de jure.

*KanadosPabaltiečių Federacija daro žygių dėl didesnio skaičiaus pabaltiečių įsileidimo.

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai