Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Nauji leidiniai PDF Spausdinti El. paštas
* Vincas Ramonas, Kryžiai. Romanas. Išleido „Patria“ Tiubingene. Viršelis dail. P. Osmolskio. 286 psl., kaina 10 markių.

* Vydūnas, Kalėjimas - laisvėjimas. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio lėšomis išleido Lietuvos Skautų S-gos Brolijos Vadija, Detmold, 1947 m. 72 psl. Kaina RM. 5.

* Jurgis Baltrušaitis, Žemės pakopos, elegijos, giesmės, poemos. Iš rusų kalbos vertė. Jonas Valaitis. Išleido A. Urbonas, J. Kapočius. Užsakymus siųsti J. Kapočiui, Stuttgart, Bad Cannstatt, Ringelgartenstr. 109/35.

* K. Čibiras, Komunizmas — antikristo religija. Išleido kun. P. M. Juras Amerikoje, 64 psl.

* Vytautas T a r v a i n i s, Gyvenimas laša, eilės 1947. Rankraščio teisėmis išleista 50 egzempliorių Se ligenstadte. 64 psl., spausdinta rotatorium.

Pragiedruliai Nr. 12, rugsėjis 1947. Leidžia Lietuvių Draugija Švedijoje, redaguoja redakcinė kolegija. 50 psl., spausdintas rotatorium.

Kalifornijos Lietuvis. Liepos-rugpjūčio mėn., Nr. 7—8. 16 psl., gerame popieriuje, gausiai iliustruotas Kalifornijos lietuvių žurnalas.

* Tėvynės Sargas. 1 nr. 1947 m. rugpjūčio mėn., 96 psl. kaina 10 RM.

* Ateitis, moksleivių ateitininkų žurnalas, jubiliejinis sąsiuvinis, nr. 1 (2) rugsėjis 1947.

* Žingsniai, kultūros žurnalas, nr. 9, spausdintas spaustuvėje, 64 psl., Stade Elbė.

________


* Šveicarų leidykla „Editions Arts et Sciences“ liuksusiniu leidiniu išleido esto R a n n i t o parašytą V. K. Jonyno monografiją. Įvado žodis lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Pats leidinys iliustruotas 44-riais medžio raižiniais. Taip pat puikiu leidiniu dailininkų „Forma“ kolektyvo išleista dail. P. Augiaus iliustruota „Eglė žalčių karalienė“. Apie šias dvi knygas plačiau bus rašoma kituose „Aidų“ numeriuose.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai