Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Naujienos PDF Spausdinti El. paštas
* Pro f. E r n s t a s Frankelis laikomas geriausiu šiuo metu iš užsieniečių lituanistų, šiemet išspausdino naujausią lituanistikos veikalą, pavadintą „Sprachliche Untersuchung des kalvinistischen litauischen Katechismus des Melcher Petkevicz“. Anksčiau yra išleidęs atskirus veikalus apie lietuvių k. linksnių ir prielinksnių mokslą. Prieš karą jis dėstė Kielio universitete ir Vytauto Did. Universitete epizodinį kursą. Šiuo metu dirba Baltų universitete ir vokiečių Hamburgo universitete. Turi didžiulę lituanistikos biblioteką, kuri yra visa išlikusi.

* Susirūpinta gausesniu lituanistinių darbų leidimu. Paskiausiai yra išėję M. Alseikaitės-Gimbutienės „Die Bestattung in Litauen in den vorgeschichtlichen Zeiten“,“ V. Biržiškos „Lietuvių rašytojų kalendorius“, A. Salio „Lietuvių kalbos tarmės“. Spausdinama P. Kantrimo „Lietuvių kalbos istorijos bruožai“, J. Balio tautosakiniai skai
tymai ir Pr. Naujokaičio „Lietuvių literatūros istorija“. Pr. Skardžius rašo vokiškai platų tautotyrinį darbą, taip pat vokiškai yra pasižadėjęs parašyti vienai vokiškai leidyklai tautosakinį darbą J. Balys. Trys autoriai ruošia taip pat lietuvių kalbos rašybos vadovėlį drauge su rašybos žodynėliu. Inž, J. Gimbutas spausdina vertingą studiją apie senąją lietuvių architektūrą.

* Prof. J. Balčikonio redaguojamas lietuvių k. žodyno antrasis tomas baigiamas spausdinti Kaune, o trečiasis bus baigtas redaguoti 1948 m.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai