Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ ŽURNALO FILOSOFIJOS, PSICHOLOGIJOS, IR DOROS REIKALAIS STRAIPSNIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aleksandras Ružaniec - Ružancovas   

(1944-1958 metų bibliografija)

FILOSOFIJA
Balčiūnas, V. kun.: Gyvoji dvasia 48/ 16-17, 289-293.
Br., St.: Neohumanizmas. 53/1,44.
Celiešius, P. dr.: Egzistencijos laikas. 54/4, 157-160.
" Egzistencijos sąvoka A. Maceinos "Jobo dramoje", 52%3, 115-119.
Gaidamavičius, P.: Tikrasis didvyrio veidas. 53/6, 268-273.
Girnius, Juozas: Amžinybes perspektyva ir laiko horizontas. 48/22, 6 -12, 14.
" Gamtos praradimas. 48/16-17. 295 -300.
" Ieškojimas šviesos gyvenimui. 51/1, 1-11.
Jm., A.: Egzistencializmas ir krikščionybe. 49/23, 90-91.
Kaupas, Julius: Kryžkelėje tarp Romos ir Kremliaus. Laiškas dr. A. Maceinai. 48/19, 418-425.
Liaugminas, A.: Tikrosios būties beieškant. 51/10, 433-435.
Maceina, A.: Dievo mirtis ir jo atsigavimas (religinis Europos posūkis 20 a. pradžioje). 46/10,159-162.
" Egzistencializmas ir krikščionybė. 52/4,187-190.
" Liberalizmo teisinimas. Atsakymas Juliui Kaupui. 48/20,478-481.
"Kultūros tragizmas. 47/1, 1-6; 47/2, 57-61; 47/3,104-109.
"Tiesa ir teisė. 52/7,289-292.
" Tiesos ir gyvenimo priešgynybė (tiesos problema H. Ibseno "Laukinėje antyje" ir J. Grušo "Tėve"). 46/12, 215-219.
Mc: Smūgis vertybių filosofijai 50/ 2. 91.
Musteikis, Antanas: Komunistinio imperializmo šaknys. 52/2, 49-57.
Petrėnas, Jonas: Atgimimo pavasaris ir sunykimo ruduo. 58/2, 64-69.
Pikūnas, S.: X filosofijos kongresas. 48/21, 526.
Vaitiekūnas, V.: Antikristo šėlimas okup. Lietuvoje. Dialektinio materializmo kova su Dievu. 55/5, 211 -219.
Vydūnas: Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas. 50/7, 298-300.
Z. U.: Didžiojoje kryžkelėje. 47/5, 193-196.

GRAIKŲ FILOSOFAI
Serapinas, Rapolas: Platono pažiūros į meną. 55/8, 340-341.

VOKIEČIŲ FILOSOFAI
Girnius, Juozas: Laisvė ir didybė. — Kari Jasperso egzistencinės metafizikos pagrindai. 52/7,312-324; 52/ 8, 354-362. " Žinojimo prievarta ir tikėjimo laisvė. Kari Jasperso egzistencinės metafizikos pagrindai. 51/7,304-316; 51/8, 360-370.
Jucevičius, Feliksas: Hėgelis ir Marksas arba idealizmo ir materializmo kryžkelė. 57/3,113-126; 57/4,154 -158; 57/5, 209-215.
Vyčiūnas, Vincas: Vokiečių. dabartie3 filosofija. 48/12, 139-140.

PRANCŪZŲ FILOSOFAI
Danielou, R. P. Jean, S.J.: Intelektualinės srovės Prancūzijoje. 50/7, 318 -323.
Matukas, M.: 200 metų nuo Renė Descartes mirties. 50/10, 475-476.
Nyka-Niliūnas, Alfonsas: Paul Vale-ry—poetas ir filosofas. 46/2, 26-30.
A. č.: Egzistencializmas Prancūzijoje. 46/9,153-154.

ITALŲ FILOSOFAI
Jakštas, J.: Benedetto Croce. 53/7, 294-300.

RUSŲ FILOSOFAI
Brazaitis, Juozas: Atgarsiai apie Maceinos Inkvizitorių. 53/1, 42.
Maceina, A.: Solovjovo kelias į vakarus. 53/6, 282-283.
Šilkarskis, VI. prof.: Rytų Nevvmanas. VI. Solovjovo 50 m. mirties sukakčiai paminėti. 51/6, 265-271. " Solovjovas ir Dostojevskis. 50/7. 289-296.

159.9 PSICHOLOGIJA

Bieliauskas, Vytautas dr.: Masė kryžkelėje. 45/8,1-5.
Žmogus ir pasaulis. 46/9, 139-140, 142.
Gaučys, P.: žmogus ir kultūra. 48/13, 166-167.
Yla, Stasys: Mūsų draugė — kančia. 46/4, 51-52.
"Visuomeniniai tipai. 48/13, 145-150; 48/14, 201-205.
Gutauskas, J. kun. dr.: Iš religinio vaikų pasaulio. 52/10,474-475.
Maceina, A.: Įvykiai ir žmonės. 48/ 15, 284-286.
Šidlauskaitė, Ag. dr.: Vaiko ugdymas tiesos meilei. 54/2, 73-76.
" Dvasinis lietuvių tremtinio veidas. 46/6, 83-86.
Zumeris, Br.: žmogaus sumasinimas. 51/4, 143-149.

17 DORA, ETIKA
Navickis, J. dr.: Moralinės jėgos. 50/ 3, 130-135.

172 VISUOMENINĖ DORA
Alaušius, Juozas dr.: Žvilgsnis į save pačius po 10 metų. 54/6, 241-244.
" Mūsų visuomeninės veiklos kasdienybė. 53/4,186-189.
" Politinės moralės klausimu. 52/9, 427-429.
Baltinis, Andrius: Idealizmas—lietuvybės išlaikymo pagrindas. 52/9, 385-389.
" Nepriklausomybės viltys tremties tamsoje. 53/2, 49-53.
" Tautiškumo problema tremtyje. 55/2, 49-51.
Bieliauskas, V.: Tautos kultūrinėse varžybose. 46/3, 35-36.
Gendrūtis. L.: Vasario 16 ir šokiai. 53/2, 94-95.
Girnius, Juozas: Profesija ir politika. 47/2, 49-54.
" šiandieninės demokratijos krizės prasmė. 48/15, 241-247.
" Tautinės moralės pagrindų beieškant. 50/2, 54-62.
Grinius, Jonas: Tradicijos ir pažanga. 47/1, 15-19.
Gutauskas, J. kun. dr.: Krikščioniškoji etika visuomeniniame gyvenime. 48/20, 437-440.
Maceina, Antanas: Politika ir pasaulėžiūra. 48/19, 389-398. " žmogus ir tėvynė. 45/2, 1.

173 ŠEIMYNINĖ DORA
eižiūnas, V.: Lietuviškoji ir mišrioji šeima tautinėje misijoje. 53/3, 106-109.
Kazlūnas, V. dr.: Moterystės gyvenimo etika. 53/2, 85-89.
Maceina, A.: šeimos laimė ir šeimos tragiką. 50/6,241-246.
" Žmona ir motina. 48/14, 193-194, 198-200.
Sužiedėlis, S.: Mūsų jaunimas šeimoje ir organizacijose. 49/22, 27-33.
širvaitis, K. kun. dr.: Lietuvių šeima Amerikoje. 52/4, 239-240.

179 JVAIRŪS DOROS KLAUSIMAI
Dambriūnas, L.: Nusikaltimas ir bausmė. 46/1, 3-4.
Girnius, Juozas: Daugiau pagarbos žodžiui ir žmogui. 54/3,139-140.
J., Al.; šmeižtai ir keiksmai. 53/1, 46.

Aleksandras Ružaniec - Ružancovas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai