Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Švaistas: JO SUŽADĖTINE, premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje, 394 p., kaina 4 dol. Aplankas J. Pilipaus-ko.

Vytautas Alantas: TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ, romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje, 462 p., kaina 4,50 dol. Aplankas Ados Korsakaitės.

Vaclovas Biržiška: PRAEITIES PABIROS, straipsnių rinkinys iš Lietuvos praeities. Išleido "Karys" New Yorke. Įrišta į kietus viršelius, iliustruota, 352 p.

ALRK Federacijos Jaunimo stovykla, informacinis leidinys, 20 p.
Amerikos Lietuvių Ekonominio Centro protokolai ir referatai 1950 -1953.
Amerikos Lietuvių Prekybos Butų veikla, ketvirtas žiniaraštis. Išleido Am. Liet. Ekonominis Centras Čikagoje, 66 p.
Free Europe Committee, 10-tas metinis pranešimas, 1959, 31 p.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai