Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• JAV Liet. Bendruomenės Tarybos suvažiavimas įvyko Čikagoje rugsėjo 24 d., o Kanados Liet. Bendruomenės tarybos suvažiavimas — spalio 8-9 d.d. Tartasi veiklos klausimai, apžvelgta kliūtys, sudaryti planai ateičiai.

• Lietuvių Kunigų Vienybė visados gyvai rūpinosi labdara. Jos pastangomis yra įsteigta "Motinėlės" šalpos draugija, parėmusi daug lietuvių studentų; suorganizuota Labdaros komisija Lietuvos bažnyčiom ir dvasininkijai šelpti po I pas. karo nukentėjusioj Lietuvoj. Tuo tikslu surinkta ir išsiųsta gausi pagalba Lietuvon ir kitur. 1957 metais išrinkta K. V. šalpos Komisija, kad organizuotai ir planingai tęstų lietuvių katalikų šelpimą. Po K. V. jubilėjinio seimo Čikagoj 1959 m. šalpos darbas praplėstas, atidaryta šalpos įstaiga.
Dabar veikianti Kunigų Vienybės šalpos komisija vadinas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Inc. Jos pirmininku yra vysk. V. Brizgys, vicepirmininkais: kun. N. Pakalnis, Bmok-lyn, N. Y., kun. J. Čepukaitis, Phila-delphia, Pa., prel. J. Balkūnas; kun. J. Aleksiūnas — iždininkas, kun. V. Bartuška — sekretorius.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Inc., yra NCWC narys ir Amerikos vyskupų globojama bei remiama. Kad darbas sėkmingai eitų, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa nuo liepos mėn. turi savo įstaigos raštinę — 225 S. 4th Street, Brooklyn 11, N. Y. Ji yra įsikūrusi netoli lietuvių katalikų parapijų Brooklyne, N. Y. Todėl dabar lietuviai katalikai kaip ir kitų tautybių panašios labdarybės įstaigos rūpinasi lietuvių religine šalpa plačiame pasaulyje. Iš čia turės plaukti ne tik šalpa, bet informacija apie lietuvius katalikus ir jų bažnyčias, čia galėtų būti sutelkta lietuvių katalikų brangi archyvinė medžiaga, religiniai dokumentai, fotografijos Lietuvių Katalikų Bažnyčios istorijai, čia būtų galima surinkti lietuviškas katalikiškas knygas, žurnalus ir kita, ir paskleisti tarp tų lietuvių, kurie patys negali spauda apsirūpinti, ypač tremtyje, čia jau atkeltas ir K. V. archyvas ir Kunigams šelpti Draugijos raštinė.

Brooklyno vysk. B. J. McEntegart leido Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai įsikurti jo vyskupijoj ir pritarė LKRŠ darbams. Jis taip pat priėmė kun. Stasį Railą iš Philadelphiįos, vien tik tam darbui, kuris yra LKRŠ reikalų vedėju nuo spalio 1 d.
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos adresas: Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc., 225 S. 4th St., Brooklyn 11, NY. Teléf. ĖVergreen 4-1984.

• Juozas Lingis, etnografas, gyvenąs Stockholme, rugsėjo 8 sulaukė 50 metų. Jis yra gimęs Linkuvoje. Mokslus ėjo Lietuvos ir Švedijos universitetuose; daktaro laipsnį gavo 1955. Dabar dėsto lietuvių kalbą Stockhol-mo ir Uppsalos universitetuose. Daug yra rašęs lietuvių spaudoje skandinavų tautų literatūros klausimais.

• Vašingtone prez. D. Eisenhowerio buvo sukviesta konferencija, kurioje dalyvavo didžiųjų labdaros organizacijų atstovai, valdžios ir visuomenės žymūs asmenys. Balfui atstovavo K. Škirpa, G. Grinienė ir Jurkuvienė.
Rugpiūčio 31 d. įvyko pasitarimai Baltuose Rūmuose. Ten dalyvavo specialiai kviesti asmenys. Į šį pasitarimą buvo pakviesta ir Grinienė, buvusi Balfo direktorė Europoje.

Popiet konferencija buvo Valstybės departamento salėje. Dalyvavo svetimų valstybių ambasadoriai, kurių kraštams teikiama pagalba, JAV pareigūnai, agentūrų delegatai ir kviesti asmenys; viso apie 2000 asmenų.

Žemės ūkio sekretorius Bensonas aiškino, kad JAV maistas duodamas ne todėl, kad turima išteklių. Norima suteikti pagalba žmonėms, pasitarnauti taikai ir gerovei. Pažymėjo, kad 1953-60 JAV išdalino maisto už vieną bilijoną 326 milijonus dol.
Vyriausybė numato didinti maisto produkciją, kad galėtų jį kitiems kraštams parduoti arba duoti skolon.
Maisto paskirstymui veikia 19 šalpos valdžios patvirtintų agentūrų. Viena iš jų yra ir Balfas. Nuo 1955 iki 1960 liepos 1 Balfas gavo iš JAV maisto produktų 547,250.00 dol. vertės (3,908,700 svarų).

• "Almaus" galerijos paskelbtas lietuviškosios grafikos vajus susilaukė atgarsio. Eilė lietuvių šviesuolių ir institucijų įsigijo žymiųjų grafikų darbus savo meno kolekcijom, butams papuošti. Almus galerija netrukus skelbs tą patį vajų ir anglų kalba amerikiečių spaudoj. Galerijoje, be lietuvių — Jonyno, Kasiulio, Valiaus, Viesulo — išskirtinų darbų, yra dar kūriniai estės Veeber, žinomų grafikų Leiber, Kleinman, Leaf ir kitų. Almaus Galerijoje nuo lapkričio 27 iki gruodžio 10 atidaryta Adomo Galdiko paroda.
Adresas: Almus Art Gallery, 77 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai