Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Suomių akademija PDF Spausdinti El. paštas

Šių metų pabaigoje Suomija turės dailiųjų menų ir mokslo akademiją, susidedančią iš 12 narių. Kartu įsteigiamas ir 200 stipendijų fondas, kurių kapitalo dydis 40 milijonų suomių markių. Pasiūlymas buvo iššaukęs ir opoziciją, bet rugsėjo 23 d. seimas akademiją patvirtino, dabar tereikia tik prezidento parašo.

Jau 1939 m. buvo Suomijai nusprendus įsteigti akademiją, bet dėl paskutiniųjų metų įvykių turėjo tai atidėti iki 1950 m. Akademijos ir stipendijų tikslas buvo padėti dvasinei gamybai, kuri per visą respublikos laiką faktinai kovojo su dideliais ekonominiais sunkumais. Daugelis jaunų mokslininkų ir menininkų, ypač infliacijai prasidėjus, buvo priversti palikti savo sritis. Labiau subrendę mokslininkai yra priversti savo laiką pašvęsti pragyvenimo uždarbiui, kas labai apsunkina susikoncentruoti savo tikrajam gyvenimo uždaviniui.


Pagal 1939 m. pasiūlymą akademija turėjo susidėti iš šešių narių ir tik mokslininkų, o dabartinė gi yra dvigubai didesnė ir platesnės apimties. Gamtos mokslams skirtos keturios kėdės, trys humanistiniams mokslams ir trys menui, o dvi likusios rezervuotos tinkamiems kandidatams keičiant sritis. Kaip dabar atrodo, gamtininkai pavers tas dvi kėdes.

Nežiūrint opozicijos ir prieštaraujančių tonų, viskas dabar varomai pirmyn ir pradedama galvoti apie kandidatus. Iš gamtininkų pirmiausia minimi A1V metodo išradėjas ir Nobelio premijos laureatas prof. A. I. Virtanen, geologas Eskola ir fizikas Wasastjerna, ilgametis Suomijos akredituotas ministeris Švedijai, ir matematikas Nevanlinna, buvęs Helsinkio un-to rektorius. Savaime aiškus yra ir Jean Sibelius, kaipo meno reprezentantas, kiti jau tikri yra skulptorius prof. Aaltonen ir filosofas prof. Eino Kaila.

Prezidentas tvirtins akademijos narius, o juos pasiūlys tam tikra komisija, susidedanti iš aukštųjų mokyklų kanclerių ir rektorių, valstybės, suomių mokslo akademijos, suomių menininkų draugijos, švedų literatūrinės draugijos Suomijoje, Sibeliaus akademijos, Suomijos meno akademijos ir darbininkų švietimo sąjungos atstovų. Akademikų amžiaus riba 60 metų, pirmą kartą paskiriant iki 65 metų. Sulaukę 70 metų akademikaiį gaus aukščiausios kategorijos pensiją. Akademikams atlyginimas bus skiriamas pagal aukščiausią valstybinių algų kategoriją, plius dar 300.000 markių stipendijos, kas mėnesį sudarys maždaug 55.000 markių. Be to, Akademijos išlaikymui skiriama 15 milijonų markių, čia įeina ir išlaidos akademijos narių asistentams.

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai