Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR REMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
Žibutė M. Gaugėlaitė, M.D., Washington, D.C.; Kazys Brencius, Jonas Kubilius, Balys Vitkus, Chicago, III.; J. Klimas, E. Chicago, Ind.; Jonas Vaitkevičius, Hyattsville, Md.; kun. Jonas Znotinas, College Park, Md.;Jūratė Pačiūrienė, Ann Arbor, Mich.; kun. Pr. Geisčiūnas, Bridger, Mont.; kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, N.J.; kun. A. Norius, Brooklyn, N.Y.; dr. A. Baltrukėnas, Akron, Ohio; Kleopas Dalinda, Vyt. Montvilas, Prisikėlimo parapijos biblioteka, Toronto, Ont., Canada; Vincas Baronas, Caracas, Venezuela, S.A.; Pranas Averka, So. Boston, Mr.cs.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
G. Baltrušaitis, Los Angeles, Calif.; Stasys Rudys, Moterey, Calif.; Ona Karašienė, Ft. Lauderdale, Fla.; Donatas Bielskus, Petras Lickus, dr. B. Valadka, Chicago, III.; P. Mikalauskas, Omaha, Nebr.; Juozas Pažeminąs, Queens Village, N.Y.; Liuda Ozebergaitė, Toronto, Ont., Canada.
"Aidu" administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai