Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PLB KULTŪRINĖ PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PLB Kultūros Taryba   
Pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija skiriama šiems (1963) metams pasibaigus. Žemiau skelbiamos PLB Kultūros Tarybos priimtos ir PLB Valdybos patvirtintos premijos taisyklės.
1.    Laisvojo pasaulio lietuvių kultūriniam darbui skatinti ir remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba skiria metinę 2000 dolerių premiją už literatūros, dailės ir muzikos kūrinius bei lituanistikos mokslo darbus.
2.    Premijos gali būti skiriamos už spausdintus ir rankraštinius darbus. Nespausdintų darbų rankraščiai turi būti atsiųsti PLB Kultūros Tarybos pirmininkui (dr. Jonui Puzinui, 1311 W. Wyoming Ave., Philadelphia 40, Pa.) ligi gruodžio 31 dienos. Premijuotinas dailės kūrinys parenkamas tų metų apžvalginėje lietuvių dailininkų parodoje.
3.    PLB Kultūros Taryba sudaro specialistų komisijas premijuotiniems darbams atrinkti ir jury komisiją dailės kūriniams apžvalginėje parodoje įvertinti. Komisijų nariais gali būti ir PLB Kultūros Tarybos nariai. Komisijos pačios išsirenka pirmininkus.
4.    Komisijoms atrinkus atskirų sričių premijuotinus darbus, PLB Kultūros Taryba, posėdyje sprendžiamuoju balsu dalyvaujant ir komisijų pirmininkams ar juos pavaduojantiems komisijų nariams, nutaria, kurios srities darbui skiriama tų metų PLB premija.
5.    Premija gali būti skiriama už literatūros ir muzikos kūrinius ar lituanistikos mokslo darbą, spausdintą po paskutiniosios PLB kultūrinės premijos, skirtos atatinkamos srities darbui. Rankraščiai gali būti premijuoti, jei dar nebuvo svarstyti komisijų, skiriant paskutiniąją PLB kultūrinę premiją už atitinkamos srities darbą.
6.    Metinė PLB kultūrinė premija gali ir sekančiais metais atitekti tos pačios srities darbui.
7.    Komisijos, taip pat galutiniame PLB Kultūros Tarybos posėdyje, kuriame paskiriama metinė PLB kultūrinė premija, negali dalyvauti asmenys, kurių darbai svarstomi premijai gauti.
8.    Jei taikant šias PLB kultūrinės premijos taisykles iškiltų kokių neaiškumų, juos sprendžia PLB Kultūros Taryba.
PLB Kultūros Taryba

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai