Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" ŽURNALO STRAIPSNIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. RUŽANIEC - RUŽANCOVAS   
LITERATŪROS MOKSLO, TEORIJOS IR TECHNIKOS  REIKALAIS

1945-1961 m. bibliografija
LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINĖ TARNYBA Leidinys Nr. 59
 (Pabaiga)

KONKURSAI ir PREMIJOS

Andriekus, L: "Draugo" premija. 55:2, 96 Banaitis, Julius: Literatūriniai konkursai. 51:4,180 Brz., J: Laureatų akivaizdoje. 48:13, 151-154 Gendrutis, L: V "Aidų" premijos įteikimas. 56:5, 238 Grinius, J: Literatūros premijos įteikimo paraštėje. 49: 22, 47
Kirša, Faustas: Dėl Vytauto Didžiojo sukaktuvinių mūsų
literatūros konkursų. 48:14, 230 L. A: Dvi sukaktys — dvi premijos. 56:2, 95-96 LR D: H. Radauskas — 1955 m. premijos laimėtojas. 56:3,
V. R: Mūsų literatūros konkursai. 48:12, 135

LIETUVIŲ RAŠYTOJAI, LITERATŪROS ISTORIKAI  IR KRITIKAI

Mirė knygų leidėjas P[etras] ABELKIS. 1906-1957. 57:7, 334-335
Grinius, Jonas dr: Salomėja NĖRIS (BAČINSKAITE -BUČIENĖ). 61:4, 171-178; 5, 217-225; 6, 261-271
Malėnas (Malinauskas), Ignas: Mano bičiulė Salomėja Nėris. 58:6, 265-274
Ostrauskas, K: Apie vieną Salomėjos Nėries dvieilį. 59: 10, 462-463
Vaičiulaitis, A: Apie Amerikos lietuvį poetą Julių BA-NIULĮ, 5 metų mirties sukaktį minint (1880-1943). 48:12, 137-138
Samogita, P: Ką ŽEMAITĖ (Julija BENEŠEVIOTŪTĖ -ŽYMANTIENĖ) rašo apie bolševikus. 60:3, 130-131
Ostrauskas, Kostas: Jonas BILIŪNAS pakeliui į Vokietiją. 61:3, 129-133
"—" Jonas Biliūnas — poetas. 57:10, 440-445
Dovydėnas, Liudas: Kazys BINKIS gyvenime. 47:6, 257-259
Ivinskis, Zenonas:   Visas gyvenimas lietuviškai knygai (prof. Vaclovo BIRŽIŠKOS 70 metų amžiaus sukakties proga). 55:4/5, 155-158 Vaclovas Biržiška. 56:1,41
Miškinas, L: Kazys BORUTA arba revoliucinis romantizmas. 53:1, 32-34
Pilka, S: Rankoje neturėta poezijos knyga (Kazys BRA-DŪNAS — Pėdos arimuos). 45:8, 11-12
Grinius, J: Prof. J[uozui] BRAZAIČIUI 50 metų. 54:1, 45-46
Aistis, J: BRAZDŽIONIS sTmpose. 57:3,110-112 Kubilius, J: Kaip [Petras] CVIRKA savo raštus taisė. 51: 9, 421-422
A. V: Prel. Aleksandras] DAMBRAUSKAS — Adomas
JAKŠTAS. 60:9, 361-362 Baltaragis, A: A. Jakštas dabarties Lietuvoje. 60:9, 389-
394
Dambriūnas, L: Keletas pastabų A. Jakšto-Dambrausko
chrakteristikai. 53:3, 117-121 Vaitkus, Mykolas: Su gyvu Jakštu. 60:9, 363-370 V. M: Kristijono DONELAIČIO "Metai". 46:7, 105-107
 Maceina, A. Tiesos ir gyvenimo priešginybė (Tiesos problema H. Ibseno "Laukinėje antyje" ir J. GRUŠO "Tėve". 46:12, 215-219
Antanina GUSTAITYTĖ-ŠALČIUVIENĖ. 59:5, 228
Marija [IVANAUSKYTĖ] - LASTAUSKIENĖ-LAZDYNŲ PELĖDA. 1872-1957. 57:7, 324
Babrauskas, Benys: Kleofas Jurgelionis nepažintas poetas, nesuprastas žmogus (70 metų sukakčiai). 56:2, 53-61
Sietynas, Andrius: Ignas [JURKŪNAS] ŠEINIUS. 1889-
1959. 59:6, 266-267 L. A: Paulius JURKUS. 57:1, 39-40 A. V: Viktoras KAMANTAUSKAS. 51:10, 465 Vaitkus, M. kan: Europietė žemaitė. Mirus Sofijai [KYMANTAITEI]   ČIURLIONIENEI.   1885-1958.    59:5, 198-205; 6, 259-265; 7, 294-309 Vaičiulaitis, Antanas: žvilgsnis į Fausto KIRŠOS kūrybą. 61:3, 100-104
Grinius, J: V[inco] KRĖVĖS (MICKEVIČIAUS) istorinės
dramos. 57:9, 408-420 Jakštas, J: V. Krėvė Riedo stovykloje. 57:10, 477 Krėvė, Vincas: Aš norėjau atvaizduoti milžino sielą. 52:
9, 392-393
Mykolaitis, Vyt: Fragmentas iš mano pašneKesių su Krėve. 57:9, 421-430
Ostrauskas, Kostas: V. Krėvės kūrybinis veržlumas. 57: 9, 385-390
Skardžius, P: Vincas Krėvė žmogus ir lietuvis. 54:10, 457 -459
V. Krėvės vertinimas dabar Lietuvoje. 57:9, 431-432 Vaičiulaitis, A: Vincas Krėvė. 52:9, 390-392 Jurkus, P: Rašytojas Juozas KRUMINAS. 1919-1951. 51: 9, 420
Pauliukonis, Antanas: Pas dr. Vinco Kudirkos seserį. 58: 9, 391-394
Jurkus, Paulius: Poetas Vytautas MAČERNIS. 46:6, 86-89 "—" Svečiuose pas Vizijų poetą. 54:9, 396-401 Brazaitis, Juozas: [Jonas MAČIULIS] MAIRONIS ir Lietuva. 57:8, 337-340 Gražiūnas, A: Maironio didybė. 47:3, 97-99 Miliušis, J: Maironis ir dabartinė patriotinė poezija. 46: 11, 198-203
B., Pr: MICKEVIČIUS, Budrys ir Bakuninas. 50:3, 138-139
Kridl, Manfred: Adomas Mickevičius. 100 metų mirties sukakties proga. 55:10, 393-401
Maceina, Antanas: Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje. 55:10, 404-411
Maciūnas, Vincas: Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje. 55:10, 413-429
Galtier, Lysandro Z. D: O. V. de L. MILOSZ - MILAŠIŲ prisiminus. Išvertė J. Kėkštas. 49:26, 212-218
Grinius, J: Du lietuviai—-didieji europiečiai: J. Baltrušaitis ir O. Milašius. 54:7, 310-319
"—" Milašiaus kūryba. 59:10, 432-438
"—" Milašius tarp Čiurlionio ir Claudelio. 51:9, 424-428
Prancūzai apie O. V. Milašių. 46:10, 174
Brazaitis, Juozas: Marijos PEČKAUSKAITĖS raštų prasmė šiandien. 61:9, 398-400
LRD: H[enrikas] RADAUSKAS — 1955 m. premijos laureatas. 56:3, 134
Grinius, Jonas: Pasaulėžiūra ir tautiškumas literatūroje V. RAMONO "Kryžių" proga). 48:11, 72-79
Mažiulis, A: Kan. A[dolfas] SABALIAUSKAS — ŽALIA RŪTA. 51:7, 325-328
Brazaitis, Juozas: Jurgis SAVICKIS. 53:2, 70-73
Aistis, Jonas: Balio SRUOGOS auka. 56:4, 183-184
Blekaitis, Jurgis: Balys Sruoga. Asmuo ir teatro kūrėjas. 48:19, 402-408; 20, 466-471
"—" Balys Sruoga. 1896-1947. Keli kūrybos bruožai. 58: 1, 10-17
Yla, Stasys: Didysis Aitvaras. Pabiros apie Balį Sruogą
Stutthofe. 51:7, 297-302 Naujokaitis, Pr: žmoniškumo idėja VYDŪNO dramose.
53:4, 180-182
Mikuckis, Juozas:   Iš atsiminimų apie poetą Edmundą
STEPONAITĮ. 61:10, 428-430 Blekaitis, Jurgis: Antano ŠKĖMOS atsisveikinimas. 61:8,
342-315
Vaičiulaitis, Antanas: Juozas TYSLIAVA. 1902-1961. 61: 9, 383-386
L. M: [Juozas TUMAS] VAIŽGANTAS po 20 metų. 53: 6, 274-275
Vaižgantas: "Tarp skausmų į garbę" paskaičius. Iš dieninio. 47:3, 101-103 А. V: Prano VAIČAIČIO sukaktis. 51:10, 465 Babrauskas, Benys: Petro VAIČIŪNO kelias. 60:1, 6-9 Antanas VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS. 1882-1957. 57:7, 306
894.541   SUOMIŲ LITERATŪRA
Lingis, Juozas: Buities vaizdavimo tradicijos atgimimas suomių literatūroje. 53:10, 465-466
894.545   ESTŲ LITERATŪRA
H. P: žymiausios srovės estų literatūroje XX amžiuje. 54: 3, 133-136
Kaškina-Opik, Anna: Estų literatūra išeivijoje. 46:6, 94-95 Jurma, M: Estų poetė Marie UNDER-ADSON. 60:3, 103 -108

1962 M. BIBLIOGRAFINĖS TARNYBOS LEIDINĖLIAI
(tiražas: 4-10 egz.)
N r.
49.    Maironiana 1950-1961. Atsiminimai, biobibliografija ir bibliografija. 8 lapai.
50.    Lietuva okupacijose. VI sąsiuvinis. Lietuva po Stalino mirties laisvojo pasaulio spaudoje 1953-1957 m. bibliografija. 11 lapų.
51.    Laisvojo pasaulio lietuvių periodika 1959-1961 metais. Palyginamosios lentelės. 17 lapų.
52.    Lietuvių meninės ir mokslinės kūrybos indėlininkai 1951-1955 metais (laisvajame pasaulyje). Trumpa bibliografija. 42 lapai.
53.    škėmiana 1945-1962. Rašytojo Antano Škėmos biografijai, bibliografijai ir biobibliografijai medžiaga. 13 lapų.
54.    Maironiana 1945-1949 metų. Maironis tremtyje. 5 lapai.
55.    Maironiana 1962 metų pirmasis pusmetis. "Aidų" žurnalui parengta bibliografija. 11 lapų.
56.    Materyjaly dla Volnaj Bielaruskaj Encyklapedyi ū "Lietuvių Enciklopedija", tomy VI-X (Rengiama).
57.    Lietuvių Enciklopedijos biografijų datų papildymai ir patikslinimai. Tomai I-XIV, XVI-XXVI. 6 lapai.
58.    Pakštiana. Medžiaga 1926-1961 metų bibliografijai. 16 lapų.
Mecenato VYTAUTO SAULIAUS leidžiama "Knygų Lentyna", Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biuletenis. 1962 m. išleista 4 numeriai, 32 psl. kiekvienas. Prenumerata 1962 metams: JAV-se ir Kanadoje $2.50, kitur $1.50. Adresas: Lithuanian Bibliographical Service, 1132 North VValnut Street, Danville, Illinois, USA.
Danville, Illinois, U. S. A. 1962. IX. 3

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai