Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas

Juozas Girnius — Naujųjų amžių "supasaulėjimo" baimė
ir krikščioniškosios laisvės atsakomybė ............................................................................. 249

William Shakespeare — Hamletas (Vertė A. Nyka-Niliūnas) ........................................... 263
Vladas Jakubėnas — Tosca. Septintoji Čikagos lietuvių operos premjera ....................... 270
Vincas Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą ......................................... 278

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Dr. J. G r i n i u s — J. Kralikausko romanai apie Mindaugo epochą ............................... 289
Kun. Jonas Maknys, S. T. D. — Gegužės mėnuo (T. dr. K.Bučmys, O.F.M.) .................. 292

MENAS
Stasys Daunys — Dail. Valeškos dailės studija .................................................................. 293

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — šeštasis lietuvių katalikų akademikų suvažiavimas 295
L. A. — šv. Antano gimnazija Kennebunkporte .................................................................. 295
ĮVYKIAI ................................................................................................................................ 296


ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas dail. Adolfo Valeškos ir jo studijos dailininkų kūrinių nuotraukomis.
A. Va leška: Karalienė Morta (mozaikos detalė) — viršelių 1 p. Mindaugo krikštas — 251. šv. Filomenos bažnyčios altoriaus fragmentas — 253. Vitražas šv. Filomenos bažnyčioje — 255. Mozaika šv. Filomenos bažnyčioje — 258. Presbiterijos durys šv. Filomenos bažnyčioje — 259. Mergaitė su balandžiu (mozaika) — 261. Senojo Testamento simboliai (skaldytas stiklas) — 265. Pavasaris (skaldytas stiklas) — 267. A. Valeškos dailės studijos paviljonas tarptautinėje meno parodoje — 269. Valeškos Dailės Studijos laisvosios Lietuvos paviljonas — 274. Dailininkas savo studijoje — 277. Berniukas (mozaikos fragmentas) viršelių 4 p. Tekste nepažymėtos nuotraukos — Schube-Soneck, Čikaga. Juozas Bakis: Angelas sargas — 284. Bronė Jameikienė: Angelas sargas — 285. Romas Viesulas: "Eikie, Adomai, iš rojaus" (sgrafitas) — 287. Ada K o r s a k a i t ė - Sutkuvienė: Keramika — 288. Kitos iliustracijos: W. Shakespeare'o atvaizdas — 263. Antano Strazdo raštas vyskupui Klongevičiui — 281. Dail. A. Valeška — 294.


Redakcija straipsniug taiso
ir trumpina savo nuožiūra

JUNE, 1964
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221. Subscription $6.00, single copy 60 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., and at additional mailing offices.

 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai