Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas

* Sydnėjuje liepos pabaigoje atidarytoje konkursinėje parodoje dalyvavo lietuviai menininkai: Eva Kubbos, Henrikas Šalkauskas, Vaclovas Ratas ir Leonas Urbonas. Pirmoji premija paskirta Kubbos akvareliniam kūriniam.

*    Angelų Karalienės parapijos bažnyčia Brooklyne šį pavasarį gražiai atremontuota. Viduje išgriautos galerijos, perdažytos sienos, kai kur iŠ-klotos mozaika, įdėti nauji V. K. Jonyno vitražiniai langai, nauji suolai. Parapijai vadovauja kleb. kun. J. Aleksiūnas, vikaru yra kun. V. Pikturna.


*    Lietuvos vyčių metinis seimas Į-vyko Čikagoje rugpiūčio 6-9 dienomis. Bendrų pietų metu kalbėjo Čikagos vyskupas augziliaras Raymond P. Hillinger, bankete į Čikagos miesto majoras Richard Daley, kuriam įteiktas metinis Lietuvos vyčių medalis ui nuopelnus Lietuvos laisvinimo akcijai. Kitais metais seimas susirinks Los Angeles, Kalifornijoje. Pirmininke liko ir toliau Elena šaulytė - Šields il Philadelphijos.

*    Lietuvių Bendruomenės Jungtinėse Amerikos Valstybėse IV Tarybos pirmoji sesija buvo Clevelande liepos 25-26 dienomis. Tarybos prezidiuman išrinkta dr. E. Armonienė, dr. B. Ne-mickas, adv. J. Šlepetys, dr. P. Vileišis ir V. Volertas — pirmininkas.

*    Clevelande Tėvynės Garsų radijo valandėlė liepos 18 specialiu balium paminėjo 15 metų sukaktį. Valandėlei vadovauja Juozas Stempužis. Sveikinimo kalbą baliuje pasakė Clevelando miesto burmistras Ralph Locher. Meninę dalį išpildė solistas Alg. Brazis.


 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai