Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Guta: ŽILAM PLAUKUI. Eilėraščiai. Šaltinio leidinys Londone 1965. 64 psl. Kaina 1 dol. Škotijos lietuvių prelato Juozo Gutausko (g. 1896) poezijos knyga. J. Vingio slapyvardžiu autorius yra skelbęs savo eilėraščių židinyje, Ateityje ir kt.

R. Spalis: TARP DANGAUS IR ŽEMĖS. Feljetonai. Nidos Knygų Klubo Londone leidinys nr. 54, 1965. Kaina nariams — minkštais viršeliais 1 dol., kietais — 1.50 dol., nenariams atitinkamai — 1.50 arba 2 dol.

Aleksis Rannit: 22 VERSE. Išleista Helsinkyje, 1965. 60 puslapių leidinyje sudėti 22 eilėraščiai ir trys įvadiniai žodžiai, kuriuos parašė: Ablancy Gyorgy, Ants Oras ir Johannes Aavik.

Zenonas Ivinskis: LITHUANIA DURING THE WAR: RESISTANCE AGAINST THE SOVIET AND THE NAZI OCCUPANTS. Atspaudas iš V. S. Vardžio redaguotos knygos "Lithuania under the Soviets" (New York: F. A. Praeger, 1965), 61-84 p.

M. Ivanauskas: ART EXHIBITION. Flame painting. Cicero, 111., Aug. 28, 29 and sept. 4 and 5, 1965. 48 puslapių M. Ivanausko "liepsnos tapybos" katalogas su įvadiniu žodžiu ir darbų nuotraukomis.

LITUANUS. Spring 1965, vol. XI, No. 1, p. 80. Straipsniai — V. Trumpos apie S. Daukantą, A. C. Matulio apie lietuvių kultūrinį profilį vokiečių literatūroje, J. P. Slavėno apie nacių ideologiją ir politiką Pabaltijo valstybėse, A. Sietyno apie V. Mykolaitį-Putiną. Be to, V. Mykolaičio-Putino šešių eilėraščių vertimai, A. Kurausko straipsnis apie R. Viesulo grafiką ir devynios jo grafikos darbų nuotraukos.

METMENYS, 1965 nr. 9, 176 psl. šis numeris skirtas Algimantui Mackui: duota fragmentų iš jo rankraštinio palikimo (kalbų), A. Landsbergio straipsnis apie jo poeziją ir ds-dikaciniai J. Blekaičio, K. Bradūno ir V. Bogutaitės eilėraščiai. Tarp kitų straipsnių yra V. Trumpos — apie S. Daukantą ir R. šilbajorio — apie J. Aisčio poeziją.

L.K.D.S. BIULETENIS, 1965 nr. 3. Tai 18 psl. rotatorinis leidinys, kuriame prisimenama Lietuvos vergijos 25 m. sukaktis ir duodama žinių iš krikščionių demokratų veiklos.

Recenzuojama tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai