Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
--JAV LB Vakarų apygardos valdyba,
Lietuvių jaunimo sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba ir Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūrio valdyba sausio 26 - 27 surengė politinių studijų savaitgalį. Nagrinėtos trys pagrindinės temos: Lietuvių jaunimo politinis sąmoningumas: jo ugdymas ir apraiškos; Kritiškas Helsinkio ir "Baigiamojo akto" įvertinimas bei jo poveikis Lietuvai; šviesuliai, šešėliai ir viltys Lietuvos laisvinimo veikloje. Temos nagrinėtos simpoziumo metodu. Pagrindiniai kalbėtojai buvo Romas Giedra, Leonardas Valiukas, Jurgis Gliaudą, dr. Kazys Ambrazaitis ir kun. dr. Jurgis Šarauskas. Diskusijose dalyvavo ir studentai. Programai vadovavo Algis Raulinaitis.
PLB JAV ir Kanados LB valdybų ir Kanados Jaunimo sąjungos konferencija kovo 22 - 23 įvyko Detroite. Konferenciją atidarė ir jai pirmininkavo PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas. Paliesti bendrieji veiklos reikalai, ypač finansai, žurnalas "Pasaulio lietuvis" ir sportinė veikla. Taip pat nutarta steigti Lituanistinių studijų katedrą.

— LB Kultūros tarybą sudaro: Ingrida Bublienė — pirm., Viktoras Mariūnas — vicepirm., Rita Balytė — sekr., Jurgis Malskis — reikalų vedėjas ir iždininkas, Nijolė Palubinskienė — dailės srities vadovė, dr. Jonas Cadzow — archyvinin-kas, dr. Augustinas Idzelis — ryšininkas su mokslo įstaigomis ir mokslininkais, Andrius Kuprevičius — muzikos srities vadovas, Algis Rukšėnas — spaudos reikalams, Juozas Stempužis — radijos sričiai.
— Kultūros taryba pasiūlė JAV LB Krašto valdybai Lietuvoje buvusią valstybinę literatūros ir lituanistinių darbų premiją. Vasario 23 d. posėdyje Krašto valdyba tą pasiūlymą priėmė ir kasmet skirs 3,000 dol. premiją. Tariamasi su Lietuvių Rašytojų draugijos valdyba, kaip tas premijas sujungti ir ruošiamos jų skyrimo taisyklės.
— Thomas Longo, Valstybės departamento Pabaltijo skyriaus vedėjas, va-

sario 13 pasikvietęs JAV LB atstovą VVashingtone Algimantą Gurecką ir Jungtinio pabaltiečių komiteto reikalų vedėją Janį Bolsteinsą, pranešė, kad Valstybės departamentas sutiko dabar turimus JAV-se Pabaltijo valstybių fondus investuoti tokiu būdu, kad jie duotų žymiai didesnes pajamas, negu iki šiol davė. Pabaltijo skyriaus vedėjo Thomo Longo nuomone, tų pajamų Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntinybėms turėtų užtekti neribotą laiką.
— Korp. Neo-Lithuania (New Yorko skyrius) kovo 16 Kultūros židinyje surengė simpoziumą tema "Lietuvos reikalai dabartinių įvykių raidoje". Simpoziumo prelegentai: dr. Domas Krivickas, dr. Bronius Nemickas, Vytautas Vaitiekūnas ir Bronius Bieliukas. Po simpoziumo Valentinai Oselienei įteikta savaitraščio Dirvos novelės konkurso 600 dol. premija.
— Kard. George Flahiff, Winnipego arkivyskupas, kovo 2 paskelbė visoje savo arkivyskupijoje specialias pamaldas už okupuotos Lietuvos persekiojamus katalikus. Pamaldas išrūpino Lietuvos katalikų taryba.
— Jane Byrne, Chicagos burmistre, kovo 9 anksčiau buvusią 69 gatvę Chi-cagoje pavadino "Lithuanian Plaza Court".
— Pietų Amerikos meniniai vienetai:
"Žibučių" oktetas ir "Ąžuolyno" šokėjai vasario ir kovo mėnesiais koncertavo Chicagoje, Detroite, Toronte, Hamiltone, Clevelande ir St. Petersburge.
— Vilniaus universiteto 400 metų sukaktuvinės parodos eksponatai iš Br. Kviklio archyvo vasario mėnesį buvo išstatyti Northwestern universiteto bibliotekos vitrinose.
— Laisvės Žiburio radijo pavasariniame renginyje Kultūros Židinyje, New Yorke, balandžio 12 programą atliko humoro ir satyros teatras "Antrasis kaimas", kuriam vadovauja Algirdas Antanaitis.
— Ateitininkų federacija
skelbia religinės literatūros premiją už 1979 metus. Premijos suma — 1,000 dol., mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Vertinimo komisijon įeina kun. dr. Valdemaras Cu-kuras, pirm., ses. Augusta Sereikytė, dr. Juozas Kriaučiūnas, N. Galiūnienė ir Stasys Rudys. Premijai rekomenduojamus veikalus reikia atsiųsti komisijos pirmininkui (Annhust College, Woodstock, CT 06281) iki š. m. gegužės 1 d. Premija bus paskirta rudenį.
— Apie Simo Kudirkos pabėgimą sausio 22 Prancūzijos televizija rodė filmą. Ta proga Paryžiuje buvo surengtos ir specialios diskusijos, kuriose dalyvav Kudirka.
— Lituanus žurnalui pernai suėjo 25 metai. Jis pradėtas leisti 1954 lapkričio mėn. 12 puslapių brošiūrėle anglų kalba kitataučių studentijai informuoti. Per tą laiką Lituanus išaugo, sustiprėjo ir tapo i ymiu informaciniu šaltiniu apie Lietuvą kitataučiams.

L i t e r a t ū r a. — Lietuvių rašytojų draugijos 1,000 dol. premija kovo 9 paskirta Algirdui Landsbergiui už jo novelių knygą "Muzika įžengiant į neregėtus miestus". Vertinimo komisija buvo sudaryta Chicagoje: pirm. Povilas Gaučys, sekr. Marija Saulaitytė-Stankuvienė ir nariai — Algirdas T. Antanaitis, Julija Švabaitė-Gylienė ir Nijolė Jankutė-Užubalienė. Komisija vertino 1979 m. knygas. Premija paskirta balsų dauguma. Mecenatas — Lietuvių fondas.
— Valentina Ūselienė laimėjo savaitraščio Dirvos 600 dol. novelės premiją už novelę "Miko žygis". Premija skiriama aštuonioliktą kartą. Mecenatas — - imas Kašelionis.
— Juozui Kralikauskui dienraščio Draugo 1,000 dol. premija už romaną "Po ultimatumo" balandžio 9 įteikta St. Pe-tersburge, Floridoje. Ta proga surengtas koncertas, kurio programą atliko solistai Gina Čapkauskienė ir Jonas Vaznelis. Premijos mecenatas — Aleksas Plėnys iš Mississauga, Ont.
— Algirdo Landsbergio kūrybos vakaras kovo 8 surengtas Clevelande. Programoje dalyvavo ir vyrų choras, kuriam vadovauja J. Kazėnas.

— Bernardo Brazdžionio kūrybos vakaras balandžio 20 surengtas Kultūros židinyje New Yorke. Koncertinę programos dalį atliko Ona Pliuškonienė. Bernardo Brazdžionio kūrybos vakarai taip pat surengti Philadelphijoje (bal. 26) ir Baltimorėje (bal. 27). Visuose trijuose vakaruose dalyvavo pats autorius, atvykęs 3 Californijos.
— JAV LB Kultūros tarybos skelbtojo dramos konkurso terminas, siūlant vertinimo komisijai, pratęsiamas iki 1981 kovo 1. Premijos dydis — 1,500 dol. Jei būtų gautas ne vienas premijuotinas veikalas, Kultūros taryba skirtų ir antrąją premiją — 1,000 dol. Vertinimo komisija: Antanas Vaičiulaitis, Jurgis Blekaitis, Alfonsas Nyka Niliūnas, Kazys Almenas ir Juozas Palubinskas. Parenkant veikalą premijai, bus atsižvelgiama į jo literatūrinę ir teatrinę vertę bei į tinkamumą išeivijos teatrams. Konkursui atsiųsti kūriniai negali būti nei ištisai, nei dalimis spausdinti. Rankraščiai rašomi mašinėle ir pasirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant voko, į kurį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefono numeris. Nelaimėjusių autorių vokai nebus atidaromi. Rankraščiai siunčiami adresu: Antanas Vaičiulaitis, 9307 Chanute Dr., Bethesda, MD 20014.

M u z i k a. — Čiurlionio ansamblis šiemet mini 40 metų veiklos sukaktį.
Ansamblis pradėjo veikti Vilniuje 1940 sausio 15 su 68 dainininkų choru, 15 kanklininkų orkestru, tautinių šokių grupe ir literatūros sekcija. Pasitraukęs iš Lietuvos, ansamblis vėl susiorganizavo Vienoje ir ten 1944 rugpjūčio 28 surengė pirmą koncertą. Po emigracijos jis pradėjo veikti Clevelande 1949 birželio 18. Ansambliui visą laiką vadovauja Alfonsas Mikulskis, kuris šiais metais mini savo muzikinio darbo 50 metų sukaktį. Sukaktuvinius metus Čiurlionio ansamblis pradėjo vasario 2 Clevelande, Lietuvių namuose koncertu ir pokyliu.
— Juliaus Gaidelio Ketvirtąją simfoniją Chicagos Simfoninis orkestras pasiūlė Pulitzer premijai gauti.
— Koncertai: Onos Pliuškonienės — sausio 24 Miami, Floridoje, ir balandžio 20 — Kultūros Židinyje New Yorke; Ginos Čapkauskienės — Vasario 16 Londone, Anglijoje, vasario 23 Huettenfelde ir kovo 2 Stuttgarte; Dalios Kučėnienės
— vasario 24 Clevelande; Izidoriaus Va-syliūno (akomp. Vytenis Vasyliūnas) smuiko koncertas — kovo 2 Carnegie Re-cital salėje New Yorke ir kovo 9 Bostone; Aldonos Kepalaitės piano koncertas — kovo 8 Carnegie Recital salėje New Yorke; Vytauto Smetonos piano koncertas — kovo 29 Toronte; Petro Odinio (fleitistas) ir Ramintos Lampsatytės piano koncertas — kovo 29 University Hali, Clevelande; Birutės Dapšienės — balandžio 12 Clevelande (akomp. Jonas Švedas); Dariaus Lapinsko ir Laimos Lapinskienės — balandžio 13 Bostone. (Atlikta D. Lapinsko, jam diriguojant, "Tolminkiemio kantata". Dainavo Laima Lapinskienė. Smuiku grojo Aras Lapinskas); Andriaus Kuprevičiaus piano rečitalis — balandžio 26 Kultūros židinyje New Yorke.

D a i l ė — New Yorko Lietuvių dailininkų sąjungos pirmininku išrinktas Petras Vaškys. Sąjungai priklauso 33 nariai, gyveną tarp Bostono ir Philadelphijos.
J u b i l i a t a i. — 90 m.: Paulius Galaunė, meno istorikas, gyvenąs Lietuvoje
— sausio 25. 75 m. — kun. Jonas Kidykas, S.J., pamokslininkas, redaktorius, religinės spaudos bendradarbis, visuomenininkas — sausio 8; Vincas Ramonas, rašytojas — sausio 14; kun. dr. Juozas Vaišnora, M.I.C., buvęs marijonų provinciolas, teologas, istorikas, istorinių straipsnių bei knygų autorius — sausio 16; Vincas Rastenis, teisininkas, žurnalistas, visuomenininkas — sausio 16; Antanas Rimydis, poetas, žurnalistas, laikraščių redaktorius — kovo 2. 70 m. — Ignas Medžiukas, teisininkas, mokytojas, visuomenininkas, žurnalistas — 1979 m. spalio 22; kun. dr. Juozas Vaškas, redaktorius, pamokslininkas, marijonų vienuolijos narys — vasario 4. 60 m. — Alfonsas Nyka-Niliūnas, poetas, literatūros kritikas — 1979 liepos 15; Vladas Šlaitas, poetas — rugsėjo 27; Henrikas Nagys, poetas — spalio 12. 50 m. — Romas Kezys, visuomenininkas, Laisvės žiburio radijo vedėjas — sausio 16.
M i r t y s. — Juozas Penčyla, dailininkas, dekoratorius, karikatūristas, mirė Kolumbijoje 1979 gruodžio 29; kun. Vincas Puidokas, Westfieldo, Mass., lietuvių parapijos klebonas ir lietuvių spaudos mecenatas — Westfielde sausio 23. Jonas Matulionis, finansininkas ir visuomenininkas — Toronte sausio 24: dr. Kazys Alminas, veterinarijos gydytojas, agronomas ir kultūrinių užmojų mecenatas — Nebraskoje sausio 27; Juozas Petrėnas-Tarulis, rašytojas ir žurnalistas — New Yorke vasario 5, Adolfas Venclauskas, pedagogas ir visuomenininkas — Worcesteryje, Mass. vasario 6: dr. Antanas Rukša, filologas ir pedagogas — Augsburge, Vokietijoje, vasario 20; Vaclovas Čižiūnas, pedagogas, visuomeiiimin-kas ir šios srities knygų bei straipsnių autorius — Wayne, NJ, kovo 10. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai