Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRANEŠIMAS APIE ŠV. ANTANO GIMNAZIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių pranciškonų vadovybė birželio 11-13 dd. specialiame suvažiavime Kennebunkporte, Maine, svarstė šv. Antano gimnazijos klausimą. Iš visų pusių apžvelgus padėtį, skelbiamas šis pranešimas:

Šv. Antano gimnazija, įsteigta lietuvių tėvų vaikams, su plačia ir oficialia lituanistine programa per 13 metų laikėsi eksperimentinėje padėty. Jos steigėjai bei išlaikytojai vis tikėjosi, kad ši vienintelė lietuvių gimnazija Amerikoje išsivystys ir stengėsi ją ugdyti, net imdami iš bankų žymias paskolas. Gimnazijos raidoje netrūko viltingų prošvaisčių, kurios dar labiau skatino investuoti.

Šv. Antano gimnazija nuolat buvo gerinama ir garsinama visoj lietuvių spaudoj ir radijo programose. Pranciškonų atstovas lankė lietuvių mokyklas Amerikoje ir Kanadoje, ieškodamas mokinių; didmiesčiuose ruošta gimnazijos kultūriniai parengimai; kasmet siuntinėta lietuvių šeimoms apie 20,000 laiškų su kvietimais pasinaudoti šia mokykla. Pagaliau atlyginimas už mokinio išlaikymą visą laiką buvo labai žemas, kad visi išgalėtų mokėti, būtent: pradžioj imta tik 300 dol, vėliau 600 ir šiemet 750 dol. už pilną mokinio išlaikymą per metus.

Vienok tai nepaveikė lietuvių tėvų. Prieš trejus metus pagausėję mokiniai ėmė mažėti kaip tik tuo laiku, kai aukščiausiai buvo iškelta šv. Antano gimnazijos pedagoginė, lituanistinė ir sportinė programa. Mokiniams mažėjant, finansiniai sunkumai augo. Vilties dar teikė Šeimos bei Švietimo Metai, kurių proga buvo atsikreipta į šeimas visoj lietuvių spaudoj ir iki šiol laukta teigiamo atbalsio. Tačiau ateinantiems mokslo metams užsiregistravo tik 11 naujų mokinių. Iš viso jų šį rudenį būtų 60. Tada gimnazijos metinis deficitas siektų 40,000 dol.

Padėčiai blogėjant, lietuvių pranciškonų vadovybė savo suvažiavime priėjo prie išvados, kad tolimesnis eksperimentavimas visiškai nebėra įmanomas finansiškai, ir šv. Antano gimnazija nebeveiks nuo šių metų rudens. Joje dirbę vienuoliai mokytojai pereis į kitas lietuviškos veiklos sritis, ypač Kultūros Židinio kūrimą New Yorke, o pastatas liks lietuvių visuomenės, labiausiai jaunimo, reikalams.

Pranciškonų vadovybė labai nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie šv. Antano gimnaziją vertino, palaikė ir į ją siuntė vaikus.

Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M. Pranciškonų provinciolas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai