Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR REMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
17 dol. — Jurgis J. Okunis, Flushing, N.Y.; 15 dol. — P. A. Raulinaitis, Burbank, Calif.; P. Žumbakis, Chicago, 111.
10 dol. — G. Z. Brinkis, M.D., dr. Petras Pamataitis, Los Angeles, Calif.; VI. Motiekaitis, La Harba, Calif.; Č. Kondrašienė, Waterbury, Conn.; Danutė Juraitė, dr. P. Meškauskas, Jonas Pankus, Milda Varekojienė, Chicago, 111.; dr. Elena Armonienė, Baltimore, Md.; Vincas Tamošiūnas, Vacys Urbonas, Detroit, Mich.; Pranas Kudulis, S. Petrauskas, M.D., Elizabeth, N.J.; kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N.Y.; Vincas Akelaitis, Cleveland, Ohio; Kazimieras Čepaitis, Etobicoke, Ont., Canada; Julius Vaisūnas, Caracas, Venezuela.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
Pranas Gasparonis, Los Angeles, Calif.; A. Lipskis, M.D., La Grange Pk.; D. Čampė, Ellicott, Md.; Napaleonas Cirtautas, Wyandotte, Mich.; A. Zam-žickas, Columbus, Ohio; S. Bakšys, Hamilton, Ont., Canada; V. Bukevičius, Kingsgrove, N.S.W.; Izid. Kaunas, Miteham, Vic; Pijus Vaičaitis, Maribyr-nong, Vic, Australia.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai