Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1965 m.
1965 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis

Juozas Girnius — Žvelgiant į ateitį
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Vyno stebuklas, Vaiduoklis pasitinka grį-
žusį iš tremties, Barbarai, Vienatvė, Epitafija (eil.)

Ina Užgiriene — Kūrybingumo klausimu
Algirdas Landsbergis — Pokalbis su mėnuliu
Julius Kaupas — Dėdė Anzelmas
V. Vizgirda — Juozas Mikėnas
A. R.-D. — Iš pernykštės lietuvių veiklo:

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Girnius — Sveikinant naują vyskupą
J. G. — Prof. Steponą Kairį palydint
K. V. Cukuras — Rahner — dabarties teologas
J. Girnius — Vakarų "maištininkas" — Nobelio laureatą,
Kun. dr. P. Celiesius — Bažnyčios prigimties konstitucija
J. Gimbutas — Privengiama architektūros tema
Mūsų buityje

KNYGOS
Andrius Sietynas — Pakeliui į naują prozos žodį
K. V. Cukuras — Žilio "Gyvenimo šaltiniai"
Numerio bendradarbiai

* 2 Vasaris

Andrius Baltinis — Lietuviškosios praeities aktualumas
Algimantas Mackus — Ištraukos iš "Chapel B"
Mykolas Krupavičius — Aleksandras Stulginskis
Bronius Bdskys — Gyvybe kaip cheminis procesas
Jonas Puzinas — Sūduvių problema
A. Pakalniškis — Taip maitinosi mūsų tėvai
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kun. V. Bagdanavicius — Sutartines veiklos reikalu
Kun. dr. P. Celiesius — Amerikos katalikybe
J. Girnius — Kun. dr. J. Vaišnorai 60 metų
St. Meringis — Jadvyga Oškinaitč
A. Matulis — Miré Agnes Miegel
Alaušius — Pora smulkmenų
Mūsų buityje
KNYGOS
J. Girnius — Prunskio "Mokslas ir religija"
Atsiųsta paminėti


* 3 Kovas
Juozas Girnius — Dvasia ir raide
T. S. Eliot — Trijų Karalių kelione (eil.)
Juozas Navickas — Filosofijos problematika ir metodas
Vergilijus — Enëjidës VI giesmes itrauka (verte A. Rukša)
Dr. V. Mar. — Chruščiovo kova su religija
Eugene Ionesco — Karalių vėliava (vertė Alg. Mikulėnas)
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. S. — T. S. Eliot
L. Dambriūnas — Prof. Juozo Balčikonio sukaktis
A. Rukša — Vergilijaus lietuvinimas
A. Baltinis — Latvių kultūros kongresas
Arkiv. M. Reinio leidinio mintis
Barthélémy — Mončys: medžiagos erdvėje poezija (vertė A. Greimas)
Mūsų buityje
KNYGOS
A. B. — Sidabrines kamanos
Atsiųsta paminėti

* 4 Balandis
Antanas Maceina — Kristaus prasme Al. Bloko poemoje "Dvylika"
Vitalija Bogutaite — Dainuok, broli, savo likimą (eil.)
Donius Remys — išsipildymo Sala (eil.)
Jonas Puzinas — Sūduva naujausių archeologinių tyrinėjimų šviesoje
Dr. V. Mar. — Chruščiovo kovos su religija metodai
Vytautas A. Jonynas — Tylioji ar racionalioji revoliucija
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — Šv. Antano gimnazija lietuviškuoju žvilgiu
J. Girnius — Kun. A. Lipniūnas
Dr. A. Jurkus — 1964 m. Nobelio fizikos premija
K. P. Celiešius — Dialogas tarp katalikų ir stačiatikių Bažnyčiom
Mūsų buityje
KNYGOS
Vytautas Vardys — "Vienų vieni" laisves kovoje
Aug. Raginis — N. Narutės "Relikvijų" poezija
Atsiųsta paminėti


* 5 Gegužė
Andrius Sietynas — Dante
Dante Alighieri — La vita nuova (verte Kostas Rauda)
Feliksas Jucevičius — Medžiagos samprata fizikos ir metafizikos šviesoje
Danguole Sadūnaitė — Kai tu arti manęs, Kai išeisiu, Rytas, MŪSŲ
kaimynas Dievas (eil.)

Antanas Sužiedėlis — Kaltes sąvoka psichinio sutrikimo sampratoje
Vytautas Volertas — Lietuvybės rūpestis ir katalikų institucijos
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — Tyla neišsprendžia klausimų
P. Celiešius — Marialogijos problema
B. Ciplijauskaitė — Šių dienų teatras Ispanijoje
Urv. — Miré Pop—tegyvuoja Op!
J. Kojelis — Vasario 16 minėjimai JAV kongrese
Atvirybe laikui, ištikimybe idealui
Mūsų buityje
KNYGOS
J. Girnius — Stasio Ylos veikalai
J. Gimbutas — Pasakojimai apie žemaičių kryžius ir koplytėles
L. Galinis — D. Brazytės debiutas vaikų literatūroj
Atsiųsta paminėti


* 6 Birželis
Juozas Girnius — Laisves, ne "liberalizacijos"!
Sesuo M. Antanina, F.M.M. — 6 eilėraščiai
Stasys Lozoraitis — Vakarų pergalės tamsioji pusė
Vytautas Vardys — Sovietinio kolonializmo 25 metai
L. S. Senghor — Taikos malda ir kt. eil. (vertė P. Gaučys)
Dr. Pr. Skardžius — Lietuvių kalbos kirčiavimo senumas
Nele Mazalaite — Žinia
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — Dvi išskirtinės sukaktys
Antanas Gustaitis — Mintim į Kazj Borutą sugrįžtant
Juozas Kojelis — Kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose?
A. Liulevičius — Amerikos studentai bruzda
P. Gaučys — Leopold Sedar Senghor
Mūsų buityje

KNYGOS
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Tarptautiniuose kūrybos baruose
Aug. R. — Jūragio "Tolimieji miražai"
Urv. Atkreipiant dėmesį
Atsiųsta paminėti


* 7 Rugsėjis
Kun. V. Cukuras — Pasauliečių atsakomybė Bažnyčioje
Leonardas Andriekus — Karalius Mindaugas (eil.)
Juozas Jakštas — V. T. Pašutos naujoviškas Lietuvos valstybės pradžios aiškinimas
Vladas Jakubėnas   —   Verdi "Requiem", Br. Markaičio "Vilniaus Varpai"
Marius Katiliškis — Seržantas X
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
V. Skrupskelytė — Septintasis Ateitininkų Federacijos kongresas
Antanas Gustaitis — Mariaus Katiliškio penkios dešimtys
Telesforas Valius — Pranas Domšaitis — 85 metų sukaktuvininkas
V. Čižiūnas — Laiškas dėl katalikų už katalikų
Mūsų buityje

KNYGOS
Dr. J. Grinius — Antano Jasmanto "Gruodas"
Atsiųsta paminėti


* 8 Spalis
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Mysterium Fidei
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Raphael Sealey — Romėnų istorijos politiniai bruožai
Vytautas A. Jonynas — Kanados tautinės mažumos—bejėgė trečioji jėga
Liu Chi — Eilėraščiai (vertė Kostas Rauda)
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Antanas Maceina — Trys klausimai dvasiškijai
Vyt. Sirvydas — Lietuva amerikiečiuose I pasaulinio karo metu
A. Jurkus — Galilėjas ir dinamikos mokslo raida
Alf. Šešplaukis — Dantė ir Lietuva
Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., — Dantės ryšys su šv. Pranciškumi
L. A. — St. Catharines Pranciškonų vienuolynas—šio Aidų numerio leidėjas
Mūsų buityje

KNYGOS
Antanas Kučas — Lietuvos miškai XVI a
Atsiųsta paminėti


* 9 Lapkritis
Antanas Maceina — Marksizmas ir krikščionybė
Henrikas Radauskas — Trys eilėraščiai
Antanas Gustaitis — Eilėraščiai
Antanas Musteikis — Atgal į šeimą?
Alė Rūta — Renata
Juozas Vaišnora — Vysk. A. Baranauskas
IS MINTIES IR GYVENIMO
A. Liulevičius — Religinės laisvės deklaracija
V. Trumpa — Jonas Puzinas — mokslininkas ir visuomenininkas
P. Jurkus — Fotografas Vytas Valaitis
Urv. — Geriausi šio dvidešimtmečio dailininkai?
B. Ciplijauskaitė — Pokarinė ispanų poezija
Alaušius — Kanados jaunimo kongresas
Mūsų buityje

KNYGOS
B. V. Mačiuika — Lietuva sovietinėje vergijoje


* 10 Gruodis
Juozas Girnius — Taika, pacifizmas ir defetizmas
Juozas Kėkštas — Pranašystes paslaptis, Andalūzijos sušaudymas (eil.)
Eug. Matuzevičius — Atnrnimai (eil.)
Juozas Vaišnora, M.I.C. — Vysk. A. Baranauskas
Vladas Jakubenas — Dariaus Lapinsko kūryba
Antanas Maceina — Laiškas "Aidų" redaktoriui J. Girniui

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. B. — Vincas Ramonas
Kostas Rauda — Juozui Kėkštui 50 metų
St. Goštautas — Vytautas Kašubą
Kun. P. Celiešius — Ekumeninis požiūris į M. Liuterį
Juozas Kojelis — Lapkričio 13 manifestacija
Stud. K. K. G. — Studentų suvažiavimas
Mūsų buityje
KNYGOS
Andrius Sietynas — Premijuotas romanas "Karklupenai"
Titas Alga — Pirmasis literatūros metraštis
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. ir J. G. — Šis tas iš svetimų kalbų
Atsiųsta paminėti
1965 metų turinys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai