Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1969 m.
1969 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 Sausis
Naujus metus pradedant
Kajetonas J. Čeginskas — Taika ir žmogaus teisės
Danguole Sadūnaite (12 eilėraščių)
Antanas Maceina — Tikėjimo krizė ir pasauliečiai
Zefirina Balvočienė (eil.)
Adomas Varnas
Stasys Yla — Pasauliečių taryba religiniams lietuvių reikalams
Žvilgsnis į 1968 metus
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
S. Ž. — Teatro festivalio įspūdžiai
J. Gimbutas — Pirmoji Baltijos studijų konferencija
J. Dainauskas — Arch. J. Muloko lietuviškasis kelias
V. Vizgirda — Lietuvių dailė enciklopedijos XV tome
Mūsų buityje
KNYGOS
Mirga Girniuviene — L. Andriekaus poezija angliškai
A. Mažiulis — Lietuvių šeimos papročių sovietizacija (A. Vyšniauskaitės knyga)


* 2 Vasaris
Romualdas Kriaučiūnas — Tautybė beveidėje masėje
Leonardas Andriekus — Žalgiris (Eilėraščiai)
Antanas Musteikis — Tautinės atsparos pavidalai
Juozas Eretas — K. Pakštas—nepripažintas pranašas?
Zenta Tenisonaite — Melancholija (eil.)
Dr. Pranas Skardžius — Lietuvių bendrinės kalbos raida ir dabartis
Aloyzas Baronas — Tylioji versmė (apsakymas)
Marina Cvetajeva — Eilėraščiai
Antanas Bendorius — Lenkų karinio diplomato Lietuvoje atsiminimai
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — Principai, faktai ir — jų iškreipimas
Dr. J. Jakštas — Inž. J. Rugis—sritinis Lietuvos istorikas
Rimvydas Šliažas — Literatūra totalitarinėj valstybėj — R. Vokietijos
pavyzdys

Mūsų buityje
KNYGOS
A. V. -— Sadūnaitės stiprus ūgis
Kęstutis Keblys — Al. Baronas lietuviškai ir angliškai
Al. — Sibiro tremties tikrovė


* 3 Kovas
Vytautas Vaitiekūnas — Žmogaus teises Jungtinėse Tautose
M. Jurgita Saulaityte — Eilėraščiai
Vacys Kavaliūnas — Audra
Dr. Petras Jonikas — Ties plačiu lituanistikos baru (apie prof. Pr.Skardžių)
Anatolijus Matulis — Lietuvių mitologija Wiecherto, Sudermanno ir
Agnės Miegel kūryboje

Vytautas Bagdonavičius, M.I.C. — Mircea Eliade
Arch. Edm. Arbas — Sakralines architektūros klausimu
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Pr. Visvydas — Ar jie kuria tobulesnę ateitį?
Al. — Milašius prancūzuose
Domas Jasaitis — Pranas Vainauskas
Al. Gimantas — Sovietinio "laisvumo" klausimu
Mūsų buityje
KNYGOS
V. Skrupskelytė— Ką kalba žemė ir dangus (M. J. Saulaitytės poezija)
J. G. — Kuršaičio žodynas


* 4 Balandis
Augustinas Rubikas — Pasauliečiai Bažnyčioje
Jurgis Blekaitis — Eilėraščiai
Pranas Skardžius — J. Balčikonio netekus
Juozas Tininis — Estetine lietuvių kalbos vertė
Jonas Puzinas — Žvilgsnis į dr. J. Ochmanskio Lietuvos praeities tyrinėjimus
Benediktas Rutkūnas — Pavasario keliu (eil.)
Juozas Lišva — Lietuva pokario memuaruose ir dokumentuose
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Izidorius Vasyliūnas — Gražina Bacevičiūtė
Viktoras Vizgirda — Lietuvių Dailės Instituto jubiliejinė paroda
J. G. — V. Mačernio žuvimo aplinkybės
Kęstutis Keblys — Dar dėl "tautininkų" ir "valstybininkų"
Romualdas Kriaučiūnas — Psichiatras gyvenimo turguje ir riaušėse
Mūsų buityje
Laiškas redakcijai,
Atsiųsta paminėti
KNYGOS
Andrius Sietynas — Pereitos vasaros derlius (Barėnas, Jurkus, kiti 6)
Titas Alga — Trečioji K. Barėno knyga
Ignas Malinas — Rūtelė
Al. — Iš lituanistinių knygų Lietuvoje


* 5 Gegužė
Antanas Paškus — Teilhard'o Dievas
Antanas Gustaitis — Eilėraščiai
Vladas Jakubėnas — "Dana" (J. Gaidelio operos premjera)
Dr. P. Rėklaitis — Mykolas Arkangelas Palloni
Leonardas Dargis — Naujoji ekonomika ir jos kūrėjas Keynes
Aleksandras Pakalniškis — Žemaičių tvoros
IS MINTIES IR GYVENIMO
J. Kojelis — Naujos gyvybes laisvės kovai ieškant
K. P. C. — Vyskupas A. Deksnys
Arch. V. P. Zubas — Tautinių tradicijų svarba išeivijos architektūroje
Mūsų buityje
Atsiųsta paminėti
KNYGOS
A. V. — A. Baužinskaitės-Kairienės "Detalės"
J. Jakštas — Senosios "Lietuvos sostinės" Amerikoje istorija


* 6 Birželis
Studentų maištas (anketinis simpoziumas — B. Ciplijauskaitė, I. Gražyte,
R. Kriaučiūnas, A. Liulevičius, J. Navickas, A. Paškus, R. Scaley,
K. Skrupskelis, V. Skrupskelytč, A. Sužiedėlis, V. Vardys)

Pranas Visvydas — Eilėraščiai
Zenonas Ivinskis — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimtmetis (1919-39)
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros perspektyvos?
Leonardas Dargis — Naujoji ekonomika ir jos kūrėjas Keynes
IS MINTIES IR GYVENIMO
A. Paškus — O vis dėlto ir jie kuria tobulesnę ateitį!
K. K. G. — Herbert Marcuse
Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo kūryba
Dr. P. Rėklaitis — Kur buvo Dainava?
Leonardas Dargis — Amerikinė infliacija
Mūsų buityje
KNYGOS
J. B. — Monografija apie Maironį (V. Zaborskaitės)
Ramune Stanelyte — Egzodo literatūros skerspiūvis
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Iš veikalų svetimomis kalbomis
Atsiųsta paminėti


* 7 Rugsėjis
Žygis į Menulį
Zenonas Ivinskis — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimt-
metis (1919-1939)

O. V. Milašius — Pažinimo giesmė (vertė A. Vaičiulaitis)
Dr. G. I. Židonytė-Vebrienė — Milašius tampa klasiku
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros perspektyvos
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai
Kan. J. Tumas-Vaižgantas
Jurgis Gimbutas — Lietuvių namotyra Lietuvoje
Juozas Kralikauskas — Vaišvilkas (romano fragmentas)
Kęstutis Gaidziūnas — Eilėraščiai
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
R. Kriaučiūnas — Ateities vizijos ir dabarties tragedijos
Pr. Visvydas — Česlovas rašo apie Oskarą Milašių
Rimvydas Sliažas — Vokiečių rašytojų Gruppe 47 po 12 metų
Al. — Vasaros visuomeninis sambrūzdis
Mūsų buityje
KNYGOS
Ilona Gražyte — V. Bogutaitės "Lietus ir laikas"
Mirga Girniuviene — "Vakare banga" ir "Trapus vakaras" (G. Tu-
lauskaitės ir K. Grigaitytes rinkiniai)

Atsiųsta paminėti


* 8 Spalis
Juozas Girnius — Sveikiname mokslininkų suvažiavimą
Antanas Maceina — Ateizmas ir komunizmas
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai
Zenonas Ivinskis — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimtmetis (1919-1939)
Aleksandras Stulginskis
Juozas Jakštas — Lietuvos metraščiai (Apie M. Jučo knygą)
Gražina Bacevičiūte — Iš atsiminimų (verte J. Kėkštas)
Antanas Paskųs — Psichoanalize ir jos kūrėjas
IS MINTIES IR GYVENIMO
K. G. Aitis — Amerikos lietuvių kongresas
Juozas Girnius — Atsisveikinant Antaną Bendorių
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Visų laikų apaštalas (Šv. Pranciškus Asyžietis)
Leonardas Dambriūnas — Dar del "tikėti" vartojimo
Mūsų buityje
KNYGOS
Ramune Stanelyte — Milfordo gatvės elegijos (J. Aisčio)


* 9 Lapkritis

S. Petrikonis — Pozityvios mintys apie Leniną
Stase Šakyte — Eilėraščiai (iš ciklo "Pradingusi vasara")
Antanas Maceina — Ateizmas ir komunizmas
Aldona Gustas — Eilėraščiai
Alausius — Aldona Gustaite
Vincas Trumpa — Napoleono legenda
Zenonas Ivinskis — Liublino unija ir jos šešėliai
IS MINTIES IR GYVENIMO
"Akademiška" reklama ir "mužikiška" kritika
Antanas Mažiulis — Tautotyrai skirtas gyvenimas (apie dr. J. Balį)
Dr. P. Rėklaitis — Pirmoji lietuviška iliustruota knyga vaikams
J. Vaišnora, MIC — Bažnyčia, kuriai "prieštaraujama"
Mūsų buityje
KNYGOS
Pranas Pauliukonis — Lietuva 700 metų sūkuriuose
Stasys Barzdukas — Dr. Pr. Skardžiaus "Lietuvių kalbos kirčiavimas"


* 10 Gruodis
Juozas Girnius — Mišrių šeimų "tikrovė"
Antanas Jasmantas — Poetines meditacijos (eilėraščiai)
Birute Ciplijauskaite — Beieškant naujų kelių romanui
J. L. Borges — Ištraukos iš jo kūrybos (vertė B. Ciplijauskaite)
J. Cortazar — Ištraukos iš jo kūrybos (vertė B. Ciplijauskaite)
Algimantas Mikuta — Eilėraščiai
Zenonas Ivinskis — Liublino unija ir jos šešėliai
Viktoras Vizgirda — Adomas Galdikas
O. E. Mandelštam — Eilėraščiai (vertė Pr. Visvydas)
IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. G. — Mokslo ir kūrybos simpoziumas
St. Yla — Kanados lietuvių katalikų centras
Juozas Tininis — Prof. dr. Pr. V. Raulinaitis
Ale Rūta — Bronius Budriūnas—protėvių žemės muzikas
Pr. Visvydas — O. E. Mandelštamas—gyvųjų žodžių auksakalys
MŪSŲ buityje
KNYGOS
Vladas Kulbokas — J. Gliaudos "Liepsnos ir apmaudo ąsočiai"
Mirga Girniuviene — Susipažįstant su A. Mikutos poezija

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai