Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
SALA

Kažin kur vandenyne sala.
Bunda bangos dusliai prie krantų.
Su aušra jau į dangų kylą
Skambėjimai kaimo varpų.

Ten laisva pirmaprade dvasia
Sklando sakalu sniego kalnuos.
Kaip lijanų sėkla miškuose,
Krinta žodis iš Dievo burnos ...

Kažin kur vandenyne sala.
Klauso bangos tyliai prie krantų.
Jau su saule į dangų kylą
Giedojimai brolių šventų.


ŽEMĖS PRISIKĖLIMO MALDA

Kai kapams už laisvę kritusių meldiesi,
Apsigobus kruvina skara,
Mano žeme, man tu vaidiniesi
Burtininke dieviška, gera,

Kalbančia prisikėlimo maldą
Kapinynų vidury slaptai.
Kankinių šventųjų tariant vardą,
Sudreba žvaigždynų pamatai.

MOLIS
(Iš duobkasio užrašų)

Molio skonis velias tarp dantų,
Kai tik duona kandant sugurgždės ...
Krūpteli nuo krintančios žvaigždes,
Nuo mėnulio degančių krantų.

Molio skonis, kaip siera aitrus,
Maudžia alkanojo gomury.
Gęsta žaros paskutines vakaruos...
O tu rankoj molį tik turi...

AUTOPORTRETAS SU MALŪNAIS

Pilko slėnio vieškelius apstoję,
Ant kalvų seni malūnai budi
Ir dusliai dundėdami alsuoja
Vakaro padangių ugnį.

O grūdai — baltasai žemės kraujas —
Teka jų ir mano širdimi,
Požemio upeliai kojas plauja,
Prirakintas amžių grandimi.

Ir baugu to Ilgesio bekraščio,
Tos ugnies, kurioj ir aš degu
Kaip skeveldra mano gimto krašto,
Skambanti užgautu noragu.

RUDENIO   MISTIKA

Atūždamos vėtros apgobia
Ąžuolyno šventyklą liepsna,
Ir perkaršus aukuran kopia
Mano kaimo trobele basa.

Sulinkus nuo vargo, nuo metų,
Ji paskęsta šventoj ugnyje —
O man — lyg širdis gyva degtų
Karščiausia aukos žarija ...

RAMINTINĖ

Klausyki, girgžda girioj medeliai —
Neverk, neverk,
žiūrėki, dulka vėjuj keleliai —
Neverk, neverk.

Medeliai girgžda, keleliai dulka —
Neverk, neverk.
Parjoja, grįžta brolelių pulkas —
Neverk, neverk.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai