Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IŠLAISVINTOS LIETUVOS ŪKIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kun. Kazys Mažutis   
IŠLAISVINTOS  LIETUVOS  ŪKIS
Taip vadinasi 1949 metais išėjusi knyga, verta ypatingo dėmesio, o mūsų visuomenės iki šiol lyg ir nepastebėta. Joje įvairūs ūkio sričių specialistai iškelia aktualiausias ūkio politikos problemas, liečiančias mūsų krašto ateitį. Be to, čia pateikiamos įvairių ūkio sričių planavimo programos.

Šis veikalas yra vaisius kelių suvažiavimų, kur buvo Lietuvos ūkio atstatymo klausimai nagrinėjami ir diskutuojami. Čia "kalbama apie vieną problemą — kaip geriausiai pasiruoštume atkurti ir toliau vystyti išlaisvintos Lietuvos ūkį. ūkio problemas studijuojant, neišvengiamai tenka paliesti ir kitas mūsų ateities gyvenimo sritis — kaip socialinę politiką, švietimą, ūkinį ir valstybinį suorganizavimą" (psl. 5).

"Reikalas susirūpinti mūsų ūkio ateitimi, — pasakyta įvade, — buvo suprastas pačioj Lietuvoj 1943 metais, vokiečių okupacijos metu. Kai tais metais susikūrė pirmasis rezistencijai vadovauti organas, Vyriausias Lietuvių Komitetas, buvo suorganizuotos jo veiklai pagalbinės finansų, informacijos, organizacijos komisijos ir kartu sudaryta planavimo komisija išlaisvintai Lietuvai atkurti . . . Savo darbą komisija pradėjo nuo teisinių pagrindų pereinamajam po išlaisvinimo laikotarpiui svarstymo; be to, iš eilės buvo diskutuojami savosios valiutos, nusavintų turtų valdymo ir jų savininkams grąžinimo, valstybės aparato organizavimo klausimai. Pastarąją problemą sprendžiant buvo jau eita prie kontūrinio  projekto  sudarymo.

Uždavinio apimčiai didėjant buvo pradėta organizuoti atskiros pako-misijos atskiroms ūkio problemoms studijuoti; bet 1944 metų gegužės mėnesį Gestapo suėmė dalį VLIKo narių, o kitiems perėjus į nelegalią padėtį, planavimo komisijos darbas buvo taip pat sutrukdytas ir sustojo" (psl. 5).

"1945 metais, Vokietijai kapituliavus ir VLIKui tęsiant savo veiklą užsieny, vėl buvo grįžta prie reikalo tęsti mūsų pasiruošimą išlaisvintai Lietuvai atkurti. Greta VLIKo politinės veiklos šis uždavinys buvo laikomas atskiru ir neatidėliotinu. 1945 metų liepos mėn. Wuerzburge VLIKo buvo sudaryta "Lietuvos Ūkio ir Technikinio Atstatymo Komisija", pirmininkaujama Dr. P. Karvelio. Komisijai buvo pavesta paruošti išlaisvintos Lietuvos ūkio atkūrimo ir jo plėtros planas" (psl. 6).

1946 metais šios komisijos darbą perėmė Berno konferencijoje sudaryta Vykdomoji Taryba. Suskirstydama darbo sritis ji pavedė tolimesnį planavimo darbą Ūkio ir Finansų Tarybai, kuri sukūrė specialų organą — Planavimo Komisiją. Pirmas jos posėdis įvyko 1947 m. sausio mėn. 15 d.
Apie Planavimo Komisijos atliktus darbus kalbama atskirame šio leidinio straipsnyje (psl. 44—48).
Knygoje nagrinėjamos sritys yra: žemės ūkis, pramonė ir amatai, energijos ūkis, statyba, susisiekimas bei transportas, miškų ūkis, prekyba, finansai, socialinės problemos, sveikatos reikalai. Knygos gale pateikiamos planavimo programos ir jų projektai.

Socialinė šitoj knygoj patiekiama programa bus prie progos atskirai panagrinėta.
Reikia džiaugtis, kad mėginama pasiruošti, kad tokie klausimai svarstomi visu rimtumu. Būtų gera, kad šalia Planavimo Komisijos išlaisvintos Lietuvos ūkio reikalams atsirastų komisija bei institucija, kuri jau dabar nagrinėtų išlaisvintos Lietuvos dvasinės kultūros problemas.
Kun. Kazys Mažutis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai