Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Donatas Šatas — Dvi kultūros  .......................................................... 385
Antanas Rūkas — Šlaviko mirtis (eil.) ............................................... 389
Juozas Girnius — MŪSŲ savasis Eretas .......................................... 391
V. Vaitiekūnas — Kultūrinis bendravimas su Lietuva ...................... 396
Jonas Paltarokas — Gyventojų prieauglis ir maisto klausimas ....... 401
Dr. Povilas Rėklaitis — Dokumentai apie K. Donelaičio protėvį .... 406
Juozas Tininis — Seneka .................................................................... 410
M. Antanina, F.M.M. — Rūkas pajūry (eil.) ..................................... 413
Aleksandras Pakalniškis — Laidotuves ............................................ 414

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
L. Andriekus, O.F.M. — Lietuvių katalikų religinis kongresas ....... 419
J. Vaišnora, M.I.C. — Nuostatai dėl kai kurių liturginių naujovių  .. 422
Dr. V. Litas — Biologinė žmonių giminės ateitis ............................... 424
Mūsų buityje  ....................................................................................... 426


KNYGOS
J. Gimbutas — Geografinis-istorinis Lietuvos vardynas .................. 428
Atsiųsta paminėti ................................................................................. 432

Viršelio 1 psl. — Br. Murinas: Neramus žydėjimas (akvarelė)

Šis numeris iliustruotas V. Rato spalvotos grafikos darbų nuotraukomis, kurių parūpino Gallery International, Cleveland (V. Gedgaudas). Be to, J. Ereto, Senekos ir Br. Kviklio atvaizdai, 3 paveikslai prie str. apie K. Donelaičio protėvj ir R. Kisieliaus nuotrauka iš Vašingtono liet. kat. religinio kongreso.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Administracijos adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

NOVEMBER, 1966

AIDAI - ECHOES

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai