Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LITUANISTIKOS DARBAI. Lituanistikos Instituto metraštis I. Čikaga, 1966. 227 psl., kaina 3 dol. Metraščio red. komisijos pirmininkas J. Balys, šiame tome V. Maciūnas rašo apie A. Strazdą, J. Gimbutas — M. Lietuvos krikštus, A. šešplaukis — Šekspyrą Lietuvoje, R. Sealey — velnią lietuvių tautosakoje, etc. Lituanistikos Instituto narių nekrologai, recenzijos, B. Jonaičio—Bibliographia Baltica ir kt.

Mykolas Vaitkus: DIENORAŠTIS. 1946 metų eilėraščiai. Išleido Immaculata leidykla Putname, Conn., 1966. 163 psl., kaina nepažymėta.

Nelė Mazalaitė: MIESTELIS, KURIS BUVO MANO. Knyga laimėjo 1965 m. Aidų literatūros premiją. Išleido Darbininkas Brooklyne 1966. Iliustravo P. Jurkus. 183 psl., kaina nepažymėta.
O. B. Audronė: ŽINGSNIAI TAKELIU. Eilėraščiai. Iliustravo Vyt. Raulinaitis. Nidos spausdinta Londone 1966. 119 psl., kaina 3 dol.

Algimantas Kezys, S. J.: PORTFOLIO '65. Aplanke 58 nuotraukos, darytos 1965 kelionėse po JAV. Išleido Tėvai Jėzuitai Čikagoj 1966.

Algimantas Kezys, S. J.: PHOTOGRAPHS. Išleido Loyola University Press, Čikaga, 1966. Kaina $3.95. Didelio formato knygoj įdėtos 67 nuotraukos, suskirstytos į 8 skyrius, kuriems įvadinį tekstą parašė Bruno Markaitis, S.J. Postskriptinis žodis parašytas Čikagos meno instituto fotografijos skyriaus kuratoriaus Hugh Edwards. Puošniai išleistas leidinys tinka ir dovanoms.

KANADOS LIETUVIŲ 12-TOJI DIENA. Torontas, 1966 rugsėjo 3-4. Išleido Toronto LB apylinkės valdyba, medžiagą parengė L. švėgždaitė, kun. J. Staškevičius ir St. Vaštokas. 52 psl. Be sveikinimų, informacijos ir kt. leidiny duota L. švėgždaitės ir K. Barteškos eilėraščių.

ATEITIN. Vokietijos studentų ateitininkų neperiodinis rotatorinis leidinys, VIII metai, 1966. XI. 1, nr. 30-31, 32 psl. Numerį redagavo V. Bartusevičius. M. Gorodeckaitė rašo apie antrosios kartos nutautimą išeivijoj, V. Bartusevičius — grįžimo tėvynėn klausimu ir kt. Leidinėlis tokio lygio, kad linkėtina ir JAV studentams jį pasiekti.

DZIMTENES BADSS, 1966 nr. 6 ir 7. Latvių katalikų mėnesinis laikraštis, leidžiamas Brooklyne. 7 numery su iliustracijomis aprašoma Šiluvos koplyčia Vašingtone.

TECHNIKOS ŽODIS, inžinierių ir architektų dvimėnesinis žurnalas, 1966 nr. 1 ir 2.
L. K. D. S. BIULETENIS, 1966 nr. 5, birželio mėn.

P. L. B. VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJOS, 1966 nr. 1, 2, 3, 4 ir 5 (84).
ELTA-PRESSEDIENST, 1966 m. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6. Kas mėnesį leidžiamas Eltos biuletenis vokiečių kalba.

NEWCASTELIO APYLINKĖS LIETUVIŲ BIULETENIS, 1966 birželio mėn., nr. 19-24, 36 rotator. (8"xl3") psl., 300 egz. Leidžia Australijos Nevv-castle apylinkės valdyba. Atskirą skyrių- "Jaunimo lapas" redaguoja vietinė V. Mačernio moksleivių ateitininkų kuopos valdyba.

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MERGELĖS MARIJOS SESERŲ BENDRADARBIS 1966, nr. 11, 18 psl. Leidinukas informuoja apie Putnamo seserų veiklą per 1966 m.

MŪSŲ JAUNIMO STOVYKLOS. PLB stovyklų skyriaus 1966 išleista 16 psl. iliustruota brošiūrėlė apie JAV ir Kanados lietuvių jaunimo stovyklas. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai