Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINŲ KRAITIS IŠ TĖVYNĖS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Balys   
Čia dedamas pluoštas būdingų mūsų liaudies dainų, kurios yra paimtos iš stambaus rankraščio, "Lietuvių Dainos Amerikoje", jau keli metai paruošto spaudai ir tebelaukiančio leidėjo. Visos tos dainos buvo užrašytos fonografu 1949-1950 m. Dr. J. Balys, remiamas amerikiečių mokslo jstaigų, Indianos Universiteto ir kitų, per dvi vasari važinėjo po visas stambesnes lietuvių kolonijas JAV, padare apie 3,000 mylių kelionę ir užraše per 1,000 atrinktinių dainų. Iš to skaičiaus vėl buvo atrinkti 425 būdingiausi ir jdomiausi variantai, kaip literatūriniu, taip ir folkloristiniu atžvilgiu jžymios dainos, nurašytos iš kaspinų j popierių, suklasifikuotos ir paruoštos spaudai. Daugelio jų gaidas irgi nurašė j popierių komp. V. Jakubënas. Ta nedidele atranka, spausdinama "Aiduose", jau vaizdžiai parode, koks didelis kultūrinis lobis slepiasi mūsų dainose, kurias reikia ir mums patiems pažinti, ir kitataučiams parodyti.

Numeriai dainų antraščių gale (kampuotuose skliauteliuose) rodo dainos tipą pagal klasifikaciją, duotą rinkėjo knygoje "Lithuanian Narrative Folksongs" (1954). Ten atitinkamoje vietoje galima bus rasti nurodytus kitus tos dainos variantus, pastabas apie dainos kilmę ir istoriją, giminystę su kitų tautų dainomis ir kt.

RED.

 
1. TAVE ŠIRDELĖJ TURĖJAU [A3]

l.    Vai dariau dariau lyseles,
Vai sėjau sėjau rūteles.
Įsakiau savo jaunam berneliui
Rudenužio palaukti.

2.    Dar nei rūtelės nedygo,
Nei lelijėlės nežydo,
Pamačiau savo jauną bernelį
Vieškelėliu atjojant.

3.    — Vai bernužėli tu mano,
Vai dobilėli tu mano,
Vai kodėl dėl ko, jaunas berneli,
Rudenužio nelaukei?

4.    Ar tau patiko lyselės,
Ar tau patiko rūtelės?
Ar aš patikau jauna mergelė,
Mano ranku darbeliai.

5.    — Patikai, jauna mergele,
Ir tavo rankų darbeliai;
Tik nepatikai, jauna mergele,
Kad su kitais kalbėjai.

6.    — Kad ir su kitais kalbėjau,
Tave širdelėj turėjau:
Žydi bernelis mano širdelėj,
Kaip darže bijūnėlis.

7.    Vai ariau ariau laukelius
Vai sėjau sėjau rugelius.
Įsakiau savo jaunai mergelei
Rudenužio palaukti.

8.    Dar nei rugeliai nedygo,
Nei dobilėliai nežydo,
Pamačiau savo iauną mergelę
Vieškelėliu ateinant.

9.    Vai mergužėle tu mano,
Vai lelijėle tu mano,
Vai kodėl dėl ko, jauna mergele,
Rudenužio nelaukei?

10. Ar tau patiko laukeliai,
Ar tau patiko rugeliai?
Ar aš patikau jaunas bernelis,
Mano rankų darbeliai?

11.    — Patikai, jaunas berneli,
Ir tavo rankų darbeliai;
Tik nepatikai, jaunas berneli,
Kad su kitom kalbėjai.

12.    — Kad ir su kitom kalbėjau,
Tave širdelėj turėjau:
Žydi mergelė mano širdelėj,
Kaip darže lelijėlė.

2. BERNELIO NETROPINO, VAINIKĄ PATROTINO [A12]

1.    Ant kalno malūnėlis,
Po kalnu ažerėlis.
Ten krykštė, nardė
Raiba antelė,
Malūno ažerėly.

2.    Nei te antelė krykštė,
O nei raiboji nardė.
Tik gailiai verkė
Jauna mergelė
Netropijus bernelį.

3.    — Tu mano bernužėli,
Berneli dobilėli,
Pabudavok ma
Naujus dvarelius
Šaly viešaus kelelio.

4.    Kad nebūt aržuolėlio,
Nė žaliojo berželio,
O kad tik būtų
Aukso sidabro,
Zerkolėlio langeliai.

5.    Aš tenai bevaikščiočia,
Į marias bežiūrėčia,
Aš pamatyčia
Savo bernelį
Iš vainelės parjojant.

6.    — Tu mano mergužėle,
Mergele lelijėle,
Ašei neturiu
Aukso sidabro,
Nė zerkolo langelių.

7.    — Tu mano bernužėli,
Berneli dobilėli,
Vai atduok, atduok,
Šelmi berneli,
Ma aukselio žiedelį.

8.    — Tu mano mergužėle,
Mergele lelijėle,
Seniai sukausčiau
Bėram žirgeliui
Su plieno patkavėlėm.

9.    — Tu mano bernužėli,
Tu šelmi laidokėli,
Vai atduok, atduok,
Šelmi berneli,
Ma šilkų kasnykėlius.

10.    — Tu mano mergužėle,
Mergele lelijėle,
Seniai susiuvau
Bėram žirgeliui
Su šilkiį kamanėlėm.

11.    — Tu mano bernužėli,
Tu šelmi laidokėli,
Vai atduok, atduok,
Šelmi berneli,
Ma rūtų vainikėli.

12.    — Tu mano mergužėle,
Mergele lelijėle,
Seniai sušėriau
Bėram žirgeliui
Su grynu abrakėliu.

13.    Tu mano bernužėli,
Tu šelmi laidokėli,
Vai atduok, atduok,
Šelmi berneli,
Ma jaunąsias dieneles.

14.    — Tu mano mergužėle,
Mergele lelijėle,
seniai praleidau
Jaunas dieneles
Su kitom mergužėlėm.

15.    — Tu mano bernužėli,
Tu šelmi laidokėli,
Vai atduok, atduok,
Šelmi berneli,
Ma gailias ašarėles.

16.    — Tu mano mergužėle,
Mergele lelijėle,
Seniai sugirdžiau
Bėram žirgeliui
Su čystu vandenėliu.

Jaunamartes daina. Per vestuves dainuoja.

3. DIVNAS TAVO SAPNUŽĖLIS [A20]

1.    — Vai močiute, vai širdele,
Ką sapnavau šią naktelę?
Eliu eliu eliu-lia, e-liu-lia.

2.    Lėkė gulbės per dvarelį,
Žalius šilkus taisydamos.

3.    Žalius šilkus taisydamos,
Baltus perlus barstydamos.

4.    Baltus perlus barstydamos,
Aukso kanklėm skambindamos.

5.    — Vai dukrele, dukružėle,
Divnas tavo sapnužėlis.

6.    Baltos gulbės — tai seselės,
Žali šilkai — jų kaselės.

7.    Žali šilkai — jų kaselės,
Balti perlai — ašarėlės.

8.    Balti perlai — ašarėlės,
Aukso kanklės — muzikėlės.
Eliu eliu eliu-lia, e-liu-lia.

4. VILIOJO JĄ Į SAVO ŠALĮ [A24]

1.    Atjojo bernelis pas mergelę,
Viliojo ją į savo šalį. (2)

2.    — Vai tu mergele, tu jaunoji,
Tu lelijėle, tu baltoji. (2)

3.    Kad tu už mane nutekėsi,
Sunkaus vargelio neturėsi.

4.    Pas mus kalneliai auksinėliai,
O ir tilteliai sidabrėlio. (2)

5.    Pas mus upelės vynu teka,
Iš pakraštėlių medum kvepia. (2)

6.    Važiavom lauką, vai ir antrą,
Klausė martelė dieverėlio. (2)

7.    — Kur tie kalneliai auksinėliai,
O ir tilteliai sidabrėlio? (2)

8.    Kur tos upelės vynu teka,
Iš pakraštėlių medum kvepia? (2)

9.    — Vai tu mergele, tu jaunoji,
Tu lelijėle, tu baltoji. (2)

10.    Pas mus kalneliai juodžemėlio,
O ir tilteliai aržuolėlio. (2)

11.    Pas mus upeliai vandenėlio,
Iš pakraštėlių švendrynėliai. (2)

12.    Pas mus dienelės rūpestėlių,
O vakarėliai ašarėlių.

5. IŠAUSK, MERGELE, MA MARŠKINĖLIUS (A31)

1.    — Išausk, mergele, ma marškinėlius,
Be nyčių, skieto, be šaudyklėlės.
Vaje vaje vaje vaje,
Be nyčių, skieto, be šaudyklėlės.

2.    — Užark, berneli, lygius laukelius,
Be jaučių, žagrės, be prietaisėlių.
Vaje vaje vaje vaje,
Be jaučių, žagrės, be prietaisėlių.

3.    — Pasiūk, mergele, ma marškinėlius,
Be siūlo galo, be adatėlės.
Vaje vaje vaje vaje,
Be siūlo galo, be adatėlės.

4.    — Nešiok, berneli, tuos marškinėlius,
Be kūno, dūšios, be sveikatėlės.
Vaje vaje vaje vaje,
Be kūno, dūšios, be sveikatėlės.

6. BĖGS MANO ŽIRGELIS... [A82)

1.    Sutemę tamsiai, sugaudė gaudžiai,
Net'randa žirgelis nė vieškelėlio. (2)

2.    O kaip atrado viešų kelelį,
Bėgs mano žirgelis nė nevaldomas. (2)

3.    O kai pribėgo lygią lankelę,
Ės mano žirgelis nė neganomas. (2)

4.    O kai pribėgo sraują upelę,
Gers mano žirgelis nė negirdomas. (2)

5.    O kai pribėgo margą karčiamą,
Stos mano žirgelis nė nestabdomas.

6.    Kad aš pragėriau šimtą šeštokų,
Ant bėro žirgelio besėdėdams. (2)

7.    Ant bėro žirgo besėdėdamas,
Su savo mergele bekalbėdamas. (2)

8.    Būčia pragėręs ir antrą šimtą,
Liustaunas žirgelis nenustovėjo. (2)

9.    Liustaunas žirgelis nenustovėjo,
Jaunoji mergelė miego norėjo. (2)

10.    Ne taip norėjo, kaip linkte linko,
Kaip žalia rūtelė rasos lenkiama. (2)

11.    Rasos lenkiama, vėjo pučiama,
Siūbavo lingavo žmonių kalbama. (2)

12.    Vėjo pučiama — balta raudona,
Žmonelių kalbama — puiki bagota. (2)

7. SUDIE, MERGUŽĖLE, JAU NETOLI DIENA (A84)

1.    Lakštingala gieda,
Jau netoli diena.
— Sudie, mergužėle,
Pasilikie viena.

2.    Jau aušta aušrelė,
Tuoj tekės saulelė,
Bars mane tėvelis,
Kad rasots žirgelis.

3.    Reikės plakt dalgelis
Ir pjauti šienelis,
Pasilsės žirgelis,
Nežinos tėvelis.

4.    Vai gudrus gudrus
Pilkasis karvelis,
O da gudresnis
Senasis tėvelis.

5.    — Žirgelis rasotas,
Balnelis miglotas,—
O kur sūnelio
Šiąnakt nakvota?

8. IR PADEGĖ ŽALIĄ PUŠĮ . . .  (C17)

1.    Sušvilpino kazokėliai
Vidury naktelių.

2.    Ir pravirko seserėlė
Seklyčioj už stalo.

3.Ir išėjo seserėlė
Kazokų žiūrėtie.

4.    Ir paėmė seserėlę
Už baltų rankelių.

5.    Įsodino seserėlę
Į margą karietą.

6.    Ir nuvežė seserėlę
Į Vilniaus miestelį.

7.    Pasodino seserėlę
Karčiamo' už stalo.

8.    Ir atjojo brolužėliai
Seselės jieškotie.

9.    — Eik, sesele, pas močiutę,
Jiji tavęs laukia.

10.    — Atsitraukit, brolužėliai,
Jūs ne ma' broleliai!

11.    Kazokėliai tai broleliai,
Jie tėvo sūneliai.

12.    Kazokėlių baltos rankos,
Aukselio žiedeliai.

13.    Ir išvežė seserėlę
Į žalią girelę.

14.    Ir pririšo seserėlę
Prie žalios pušelės.

15.    Ir padegė žalią pušį
Iš pat pašaknėlių.*

* Trūksta pabaigos: tada mergina šaukiasi brolių pagalbos, bet jie atsako: "Mes tau ne broleliai... Kazokėliai tai broleliai" ir pan.

9. VOLUNGĖLĘ NUŠOVIAU (F3)

1. Vai broli, broli,
Broleli mano,
Šerk ma bėrą žirgelį.

2.    O kaip nušersi
Bėrą žirgelį,
Uždėk tymo balnelį.

3.    O kaip uždėsi
Tymo balnelį
Prisek aukso kilpeles.

4.    O kaip prisegsi
Aukso kilpeles
Sėsk ir pats ant žirgelio.

5.    Į kilpas stodams,
Ant žirgo sėsdams
Volungėlę nušoviau.

6.    Vai barė, barė
Mane močiutė:
— Kam šovei volungėlę?!

7.    Ta volungėlę,
Drabna paukštelė,
Tai vargdienė mergelė.

8.    Reikė nušautie
Girios lepūną
Arba marių narūną.

9.    — Lepūns palėkė,
Narūns panėrė,
Volungėlę čiulbėjo.

10. Kaip ji čiulbėjo —
Auksas žėrėjo,
Kaip lėkė — suskambėjo.

Dain.: Uršulė Žemaitienė. 59. Gimt.: Šukių k., Lankeliškių par. Atv.: 1914. Gyv.: 3051 So. Pcplar Ave., Chicago, 111. Užr.: 1949.

Ta pati metrika dainoms Nr. 1-9.

10. NEGIRDĖ JUODBĖRĖLIO  (A5)

1.    Ui suntė, suntė
Mane mamužė
Į Danę vandens semti.

2.    Su aukso našteis,
Sidabro viedrais,
Misingio kibekliais.

3.    O ir atjojo
Jaunas bernelis
Ant juodbėrio žirgelio.

4.    Tas meldė prašė
Jaunos mergelės
Pagirdyt juodbėrėlį.

5.    O ir neklausė
Jauna mergeli,
Negirdė juodbėrėlio.

6.    Nestatė viedrų,
Neguldė naščių,
Negirdė juodbėrėlio.

7.    Tai ir supyko
Jaunas bernelis
Ant jaunosios mergelės.

8.    Sulaužė naščius,
Sudaužė viedrus,
Išlaistė vandenėlį.

9.    Tai graudžiai verkė
Jauna mergelė,
Gailėjos vandenėliu.

10.    — Oi cit, neverkie,
Jauna mergele,
Aš viską užmokėsiu.

11.    Ar dolėrukais,
Ar dukatukais
Iškadą atlygysiu.

12.    O jei neteksiu
Tų pinigėlių,
Tai pats tave paimsiu.

Dain.: Gertrūda Lacytienė, 55. Gimt.: Jankaičių k. Kretingalės par. Atv.: 1949. Gyv.: 3120 Emerald Ave., Chicago, 111. Užr.: 1949. XI. 11. Arch.: R 46/12, DIV/17.

11. VAI TAI NETIESĄ, DUKRELE, KALBI (A7)

1.    Gieda gaidužėliai,
Giedos ir antri.
Žvengia bėri žirneliai,
Pas rūtų darželį.*

2.    Oi, kad išauštu šviesi aušrelė,
Kad užtekėtų kaitri saulelė,
Išė' mano bernelis
Į lanką šieno pjaut.

3.    Dar nenupjoviau nė pradalgužio,
Da nepapusčiau plieno dalgužio,
Ir pamačiau mergelę, Vieškelėliu ateinant.

4.    — Ek še, mergužėle, artyn pas mane,
Balta lelijėle, artyn pas mane.
Kalbėsime žodelį,
Žodelį kuo vierniausią.

5.    — Neisiu, bernužėli, artyn pas tave,
Baltas dobilėli, artyn pas tave,—
Bars tave motinėlė,
Kad ilgai neparėjau.

6.    — Mokėk, mergužėle, močiutei kalbėt,
Balta lelijėle, močiutei kalbėt:
Atlėkė gulbių pulkas,
Sudrumstė vandenėlį.

7.    Pakol gulbelės nenusimaude,
Ir vandenėlis nenusistojo,
Ant kelužiu stovėjau,
Su brolužiu kalbėjau.

8.    — Vai tai netiesą, dukrele, kalbi,
Vai tai netiesą, jaunoji, kalbi,—
Lygio' lanko' stovėjai,
Su berneliu kalbėjai.

 
Dainuojant kartojama pirmojo posmo dvi pirmutinės eilutės, o visų kitų posmų dvi paskutiniosios eilutės.

Dain.: Magdalena Takažauskienė, 72. Gimt.: Versnupių k. Alvito par. Atv.: 1904. Gyv.: 105 So. 22nd Street, Pittsburgh, Pa. Užr.: 1949. VIII. 22. Arch.: R22/12.

12. PLAUKSIU JŪRES MARELES (Plg. K2)

1. Pavasarėlio giedrioj dienelėj (2)
Plauksiu jūres mareles. (2)

2.    — Ant ko pažįstu, berneli mano,
Ant ko pažįsiu, jaunasis mano,
Per maružes beplaukiant? (2)

3.    — Tai ant laivelio, mergele mano,
Tai ant laivelio, jaunoji mano,
Tai tu mane pažįsi. (2)

4.    Kitų bernelių juodi laiveliai, (2)
Mano jauno mėlynas. (2)

5.    — Mano bernelio mėlyns laivelis, (2)
Rožėms rašyts dugnelis. (2)

Ta pati metrika, kaip Nr. 11.

13. NUSKANDINAU ŽIEDELĮ [K3]

1.    — Vai kur tu buvai,
Mergele mano?
— Ant jūružių maružių
Žuvelių žvejonėle.

2.    — Ar daug pagavai,
Mergele mano,
Margųjų lydekėlių,
Margųjų lydekėlių?

3.    — Ne daug nė mažai,
Berneli mano,
Tik du šimtu kapelių
Margųjų lydekėlių.

* Atrodo, kad ši eilute turėtų būti: "Geltonų karosėlių".

4.    Tinklužį ploviau,
Rankas mazgojau,
Nuskandinau žiedelį
In maružių dugnelį.

5.    Žiedelį griebiau,
Pati inpuoliau.
— Gelbėk mane, berneli,
Jau aš marių martelė.

6.    — Gerai būt gelbėt,
Jauna mergele,
Aš neturiu tinklelio,
Nė klevinio irklalio.

7.    — Augo girelėj
Žalia liepelė —
Tai te tavo laivelis
Ir klevinis irklalis.

Dain.: Elzbieta Visockienė, 66. Gimt.: Mačiūnų k. Prienų par. Atv.: 1902. Gyv.: 338 Theodor St., Scranton, Pa. Užr.: 1949. VIII. 27. Arch.: R35/8.

14. OI NEINPLAUKIE ŠALTAN ŠALTINĖLIN  [K13]

1.    Pas šaltų šaltinėlį,
Pas gilų Dunojėlį,
Oi ten velėjo jaunoji mergelė
Visas plonas drobeles,
Klevinėm kultuvėlėm.

2.    Oi ir atjoja
Jaunas bernužėlis
Šyvų žirgų girdytie
Į gilų Dunojėlį.

3.    — Oi, padėk Dieve,
Tau jaunai mergelei
Plonas drobes velėtie,
Klevinėm kultuvėlėm.

4.    Pamažu, mergužėle,
Baltoji lelijėle,
Oi neinpulkie šaltan šaltinėlin,
Gilana Dunojėlin. (2)

5.    — Nor aš inpulsiu,
Bet aš neprapulsiu:
Liks mano plonos drobės,
Klevinės kultuvėlės.
*

6.    Pas šaltų šaltinėlį,
Pas gilų Dunojėlį,
Oi tenai girdė jaunasai bernelis
Vis tuos šyvus žirgelius. (2)

7.    Atėjo mergužėlė,
Baltoji lelijėlė.
— Oi, padėk Dieve,
Jaunam berneliui
Šyvi žirgai girdyti. (2)

8.    Pamažu, bernužėli,
Baltasai dobilėli,
Oi neinpulkie šaltan šaltinėlin,
Gilana Dunojėlin.

9.    — Nor aš inpulsiu,
Bet aš neprapulsiu:
Liks mano šyvi žirgai
Ir tyminiai balneliai.

Dain.: Rozalija Pivarūnienė, 62. Gimt.: Nemunaitis. Atv.: 1935. Gyv.: So. Boston, Mass. Užr.: 1950. VII. 4. Arch.: R55/68.

15. ADVENTO DAINA (Plg. A36.3.)

Lėkė lėkė sakalėlis,
Daladuma laduma, sakalėlis*
Per tris girias, per kuturias.
Ir užpuolė jį naktelė.
—    Nakvok, nakvok pas gegulį.
Jo gegulė nepriėmė.
Nei kojelių neapšluostė.
Nei sparnelių neaptaisė.
—    Nakvok. nakvok, sakalėli,
Vidur marių pas antelį.
Jį antelė tai priėmė.
Ir kojelas jam apšluostė.
Ir sparnelius jam aptaisė.
Jojo jojo bernužėlis,
Duladuma laduma, bernužėlis.*
Per du lauku, per keturis.
Ir užpuolė jį naktelė.
Nėr kur nakvot bernužėliui.
-    Nakvok, nakvok pas našlalį.
Jo našlalė nepriėmė.
Nei surdotėlio neaptaisė,
Nei čebatėlių nenušluostė.
—    Nakvok, nakvok, bernužėli,
Didžiau dvaran pas mergelį.
Jį mergelė tai priėmė.
Ir surdotėlį jam. aptaisė.
Ir čebatėlius jam apšluostė.

Dain.:  Elena  Pigagienė,  65.  Gimt.:  Perloja.  Atv.: 1905. Gyv.: 229 Ames St., Brockton, Mass. Užr.: 1949. IX. 2. Arch.: R39/12, DIII/52. * Kiekvienai eilutei taip sudaromas priedainis.

16. UŽSIVERKĖ MERGELĖ JAUNŲJŲ DIENELIŲ [Plg. A50]

1.    Per Ilginykų laukus
Upelis tekėjo,
Ti jaunas bernelis
Širmą žirgą girdė.

2.    Ti jaunas bernelis
Širmą žirgą girdė,
O jauna mergelė
Vandenėlį sėmė.

3.    Sušvilpė bernelis
An šyvo žirgelio,
Užverkė mergelė
Jaunųjų dienelių.

4.    — Ar aš tau nesakiau,
Ar aš nekalbėjau,
Buvo nevaikščioti
Vienai po dvarelį.

5.    Buvo nevaikščioti
Vienai po dvarelį,
Buvo neklausyti,
Kur žirgeliai žvengia.

6.    Kur žirgeliai žvengia —
Te berneliai gieda;
Te berneliai gieda,
Jauni uliavoja.

7.    Te berneliai gieda,
Jauni uliavoja;
Ugnelą kūrina,
Vainikus degina.
 
8.    Ar aš tau nesakiau,
Ar aš nekalbėjau:
Buvo atsikelti
Ankstųjį rytelį.

9.    Buvo atsikelti
Ankstųjį rytelį,
Buvo paklausyti,
Kur jauteliai baubia.

10.    Kur jauteliai baubia —
Te mergelės gieda;
Te mergelės gieda,
Jaunos uliavoja.

11.    Te mergelės gieda,
Jaunos uliavoja,
Žalią rūtą skina,
Vainikėlį pina.

12.    Vainikėlį pina,
An galvelės deda;
An galvelės deda,
Kad visi matytų.

Dain.: Dominykas Petručionis, 58. Gimt.: Ilginykų k., Merkinės par. Atv.: 1909. Gyv.: Elizabeth, N. J. Užr.: 1950. VII. 2. Arch.: R52/38.

17. GULI BERNELIS ŠILE NEGYVAS [A62]

1.    Aš padainuosiu
Dainų dainelę,
Kurą girdėjau
Vakar dienelę.

2.    Plaukia žąsynas
Per ežerėlį,
Neša vainiką
Per Dunojėlį.

3.    — Oi jūs, žąselės
Baltųjų marų,
Oi ar nematėt
Vainiko mano?

4.    Mano vainiko
Drabni lapeliai,
O bernužėlio
Kraivi žodeliai.

*

5.    Rytas miglotas,
Tankus pušynas,
Guli bernelis
Šile negyvas.

6.    Prie jo šalelės
Stovi mergelė,
Laiko ji rankoj
Šilkų skarelę.

7.    Laiko ji rankoj
Šilkų skarelę,
Nori surišti
Bernui galvelę.

8.    Nori surišti
Bernui galvelę,
Kad neskaudėtų
Jam per naktelę.

Dain.: Marijona Černiauskienė, 55. Gimt.: Cimaniūnų k., Leipalingio par. Atv.: 1914. Gyv.: 38 Dexter St., Wilkes-Barre, Pa. Užr.: 1949. VIII. 26. Arch.: R34/25.

18.  UŽMUŠK VYRELĮ [B19]

1.    Nuo putinėlio,
Nuo šermukšnėlio,
Pagirėliai raudoni.

2.    Nuo pikto vyro,
Nuo girtuoklėlio,
Paskruostėliai mėlyni.

3.    — Sugriausk, griausmeli,
Užmušk vyrelį,
Palik mane našlelę.

4.Ba našlystėlė,
Kaip mergystėlė,
Ta pati valnystėlė.

Dain.: Elena Balienė, 33. Gimt.: Raseiniai. Atv.: 1948. Gyv.: Bloomington, Ind. Užr.: 1949. IX. 12. Arch.: R43/52.

19. AŠ PASIVERSCIA Į RAIBĄ GEGELĘ [F1.1.]

1.    Oi leido, davė
Mane motynėli,
Neketino lankyti (2).

2.    — Oi lankyk, lankyk
Mane, motynėle,
Nors i metus kartelį (2).

3.    Į metus kartą,
Į antrus antrą,
Į trečius pati grįšiu (2).

4.    O kai lankysi
Mane, motynėle,
 Rasi mane belaukiant,
Lauke linus beraunant.

5.    O aš laukdama,
Nesulaukdama
Savo senos močiutės (2).

6.    O aš pasiversčia
Į raibą gegelę,
Lėkčia žalioms girelėms (2).

7.    O aš pasiverčia
Į pilką antelę,
Plaukčia jūrėms marelėms (2).

8.    Vidury girelės
Aug žalia liepelė,
Tai mano pasilsėlis. (2)
Atrodo, kad čia turi būti:
"Tai mano užvėjėlė".

9.    Vidury marelių
Baltas akmenėlis,
Tai mano pasilsėlis (2).

10.    O aš nulėkiau,
O aš nuskriejau
Į tėvelio dvarelį,
Į vyšnelių sodelį.

11.    Kukavau rytelį,
Vėlai vakarėlį,
Nieks manęs negirdėjo (2).

12.    O ir išgirdo
Jaunasis brolelis
Bėrų žirgiį stainelėj. (2)

13.    O jis atėjo,
O jis pasakė
Senajai motynėlei. (2)

14.    — Išeik, motynėle,
Širdies patiekėle,
Kas kukuoja sodely? (2)

15    Ant jos balselio,
Ant jos alasėlio,
Būtų mūsu seselė. (2)

16.    O ant plunksnelių,
Ant raibų sparnelių,
Būtiį. girios gegelė. (2)

17.    — Špuš, gegužėle,
Lėk į giružėlę,
Linksmink girios paukštelius. (2)

18.    — Oi linksmus, linksmus
Girios paukštužėliai
Be manęs siratėlės. (2)

Dain.: Veronika Armakauskienė, 81. Gimt.: Švendriškių k., Skirsnemunės par. Atv.: 1905. Gyv.: 204 N. 8th St., Brooklyn, N. Y. Užr.: 1949. VIII. 29. Arch.: R37/19, DIII/28.

20. INTAISYK ŽAGRELĘ (STAKLELES) [G4]

1.    Ūžia klesčia ąžuolėlis
Žaliojoj girelėj.
Verkia gailiai bernužėlis
Žentuose eidamas.

2.    — Oi unšveli, ne tėveli,
Intaisyk žagrelę.
Oi uošveli, ne tėveli,
Intaisyk žagrelę.

3.    — Oi ženteli, ne sūneli,
Ar girelėj augai?
Ar girelėj, ar žaliojoj,
Ar ne pas tėvelį?

4.    — Oi uošveli, ne tėveli,
Pas tėvelį augau.
Kai tėvelis žagrę taisė,
Dar aš mažas buvau.

5.    Kai tėvelis žagrę taisė,
Dar aš mažas buvau;
Kai brolelis dirva arė,
Dar man nerūpėjo.

*

6.    Ūžia klesčia sedulėlė
Žalioioj girelėj.
Gailini verkia mergužėlė
Martelės eidama.

7.    — Anytėle, ne močiute,
Intaisyk stakleles.
— Oi martele, ne dukrele,
Ar girelėj augai?

8.    Ar girelėj, ar žaliojoj,
Ar ne riat močiute?
— Anytėle, ne močiute,
Pas močiutę augau.

9.    Kai močiutė stakles taisė,
Dar aš maža buvau;
Kai seselė drobes audė,
Dar man nerūpėjo.

Dain.: Morta RtuCkienfi. 60 Gimt.: Pakaiu k., Metelių par. At".: 1912. Oyv.: 21 Evans Lane.. Wilkes-Barre, Pa. Užr.: 1949. VIII. 25. Arch.; R33/24, DII/53.

21. ŽADINČIAU, ŠAUKČIAU SAVO MOTINĖLĘ [G5]

1.    Augo kieme dagilys,
Augo kieme žaliasis.
Kieme kiemely,
Tėvelio dvarely.

2.    Nėr kur šakom pasidėt,
Nėr kur šakom pasidėt,
Nei viršūnėlei
Vėjeliui papūst.

3.    Mirė mano motinėlė,
Mirė mano sengalvėlė,
Nėr kam suglausti
Dagilio šakų.

4.    Eičiau eičiau ant kapelių,
Atsiklaupčiau aš ant kelių,
Žadinčiau, šaukčiau
Savo motinėlę.

5.    — Kelkis, kelkis, motinėle,
Kelkis, mano sengalvėle,
Mokyk suglausti
Dagilio šakeles.

6.    — Kelkis rytą kuo anksčiausiai,
Eik į lauką kuo greičiausiai,
Tai tu suglaust
Dagilio šakeles.

Dain.: Felicija Kapočiene, 42. Gimt.: Meldinių k., Razalimo par. Atv.: 1934. Gyv.: Racine, Wise. Užr.: 1949. VII. 28. Arch.: R10/68, DI/82.

22. IŠ KUR VYNAS TEKĖJO [Plg. J9]

1.    O aš jaunas žaunerėlis (2)
Šimtą mylių keliavau,
Nakvynėlės negavau.

2.    Tik prijojau karčiamėlę,
Karčiamėlė lustrauna,
Šinkorkėlė dar jauna.

3.    Ėj' šinkorka vyno leisti,
Ji eidama kalbėjo,
Iš kur vynas tekėjo.

4.    Ar iš mano baltų rankų,
Ar iš mano rankelių,
Ar iš mano žiedelių?

5.    Nei iš mano baltų rankų,
Nei iš mano rankelių,
Nei iš aukso žiedelių.

6.    Iš s(t)adulos žalio medžio,
Iš s(t)adulos medelio,
Iš tankiųjų šakelių.

Dainavo lietuvis iš Detroit, Mich. Gauta iš V. Sarpaliaus Čikagoje, 1949. Arch.: DI/.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai