Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
GABIJA. PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. B-tis   
GABIJA. Literatūros žurnalas. Išeina keturis kartus metuose. Nr. 1. 1951. Red. Stp. Zobarskas. Leidžia Knygų Platinimo Centras Gabija.

Mūsų literatūroje Gabijos vardas nenaujas: pirmasis literatūros almanachas, išleistas daugiau negu prieš 40 metų, buvo pavadintas "Gabija".

Ji išėjo kaip romantiškosios lietuvių literatūros atolas, tačiau su visai naujomis tendencijomis, pasukdama jaunutės lietuvių prozos ir poezijos kelią nauja kryptimi. Tai būta drąsaus, beveik revoliucijonieriško žygio.

Po daugelio blogų ir geresnių metų, po visos eilės naujų literatūros almanachų ir žurnalų, naujoji "Gabija", leidžiama sunkiausiomis Lietuvos dienomis, išeina, palyginti, žymiai kuklesnė ir neskelbdama jokių kovos šūkių, nejieškodama jokių naujų kelių, net pasakytume, perdaug santūri, ypač formaliniu atžvilgiu.

Eksperimentavimas kūryboje dažniausiai būna jaunystės arba neramaus talento pažymys. Gi "Gabijos" redaktorius yra pasiryžęs sutelkti "visas talentingąsias lietuviškas pajėgas", vadinas, be amžiaus, žanro ar srovių skirtumo. Toks rimtas, telkiantis, o ne skaldantis principas yra sveikintinas dalykas. Prie reikalavimo, kad kūrinys būtų meniškai vertingas, reiktų pridėti ir pageidavimą, kad jis savo turiniu nebūtų destruktyvus ar pažeidžiantis tautinius, etinius bei estetinius jausmus.

Kaip tas uždavinys sekasi vykdyti "Gabijai"? Pirmajame numeryje randame visą eilę tremties rašytojų, kurių daugumas ir savo vardais ir savo darbais tuos redaktoriaus siekimus paremia. Dalyvauja: J. Aistis, J. Balys, A. Baronas, Bern. Brazdžionis, Bražvilius, J. Cicėnas, A. Gustaitis, J. Jankus, F. Kirša, J. Kruminas, A. Landsbergis, V. Maciūnas, N. Ma-zalaitė, A. Rimydis, A. Tulys. Be to, įdėta K. Borutos romano fragmentas ir K. Binkio apie liaudies poeziją ir liaudies poetus.

Lyrika, satyra, beletristika, literatūriniai essay, recenzijos — visa grynai literatūrinė medžiaga, amerikonišku matu atkirpta — trumpa, dėl to įvairi ir gali būti lengviau prieinama net eiliniam inteligentui skaitytojui. Kad žurnalas leidžiamas ne vien rinktiniams literatūros mėgėjams ar literatams, regime ir iš leidinio redakcijos: prie kūrinių dedama autorių paveikslai ir trumpos charakteristikos. Iš autoriaus charakteristikų reikalaujama, kad jos, nors ir trumpai, bet kondensuotai, įžvalgiai ir tikrai charakteringai tą ar kitą autorių skaitytojui pristatytų. Tas ne visur pavyko — jaučiama vienodumas. Bet pirmiems žingsniams sunku būti be trūkumų, ypač, kad, kaip redaktorius sako, ir poetai, ir beletristai, ir kritikai, pridėsime, ir redaktorius, dirba darbą, kuris nieko arba labai maža teturi bendro su kūryba. Be to, pasigendame K. Binkio, Borutos kūrinių šaltinių ir žodžio apie juos. Trūksta žodžio apie F. Kiršą.

Leidinys panašus į JAV-se leidžiamus literatūrinius "kvartalnikus", kurie čia yra tokie gausūs. Savo išvaizda daugelį jų net prašoka. Tik estetiškiau reiktų sutvarkyti skelbimus, kurie dabar (kaip 47 psl.) perdaug gremėzdiški ir skaitytoją gali atstumti, ne pritraukti. Literatūros žurnalui nederėtų reklamuoti menkaverčių knygų — tai kenkia pačiam žurnalui. Linkėtina "Gabijai" išsilaikyti meninėje aukštumoje, tobulėti ir nemirti jaunai.    J. B-tis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai