Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Benderius   
Lietuviškoji enciklopedija, kurią išleisti pasiryžo plačiai žinomas ir didžiai prityręs spaustuvininkas p. J. Kapočius, patapo gyvu diskusijų objektu. Iš visos eilės šiuo klausimu spaudoje pasisakiusių nė vienas neneigia lietuviškos enciklopedijos reikalingumo ir jos praktiško naudingumo. Juk gyvename amžiuje, kur žmonijos Žinija taip neaprėpiamai išsiplėtė, išsišakojo, kad dažnas nesusigaudo jos painiuose labirintuose ir negali susirasti reikiamos orientacijos vienu ar kitu klausimu. Kiekvienoj mokslo šakelėj prirašyta begalės veikalų ir jų skaičius vis tolydžio didėja. Dėl to kiekvienam mokslo mėgėjui, norinčiam susivokti tame painiame žinijos labirinte, ir kyla reikalas turėti tinkamą vadovą — enciklopediją, kuris bet kuriuo klausimu padėtų orientuotis, nurodytų naujausią literatūrą, supažindintų su stipriausiais autoritetais ir bendrai duotų aiškiai formuluotų žinių. Bendroji enciklopedija nepatenkins atskirų sričių specialistų. Jiems leidžiamos ir spe-cialinės enciklopedijos, bet eiliniam inteligentui ji yra labai pravartus žinijos šaltinis.

Kai kurie diskusijų kėlėjai (pvz. dr. Balys, žiūr. "Draugas", spalių 11 d.) siūlo leisti ne visuotinę, bet tik grynai lituanistinę, kelių tomų enciklopediją. Tokie siūlytojai, deja, nežino arba gal nenori žinoti, kad kelių tomų tik lituanistikos enciklopedija neįmanoma išleisti šiose sąlygose jau vien tik dėl finansinių sunkumų. Nors tai atrodo paradoksalu, bet yra tikras faktas, kad išleisti 22-jų tomų visuotinę enciklopediją yra nepalyginti lengviau, nekaip 2-3 tomų vien tik lituanistinę. Užtenka vienos šios priežasties, dėl kurios tik lituanistinės enciklopedijos leidimas visai atkrinta.

Mūsų planuojamoji Lietuvių Enciklopedija skirs lituanistikos reikalui svarbiausią vietą. Joje lituanistikai yra skiriama didžiausias dėmesys. Bus stengiamasi pateikti "viskas apie viską" iš lietuvių būtovės. Joje bendradarbiauti kviečiami žymiausi mūsų lituanistai. Lietuvos istorija, geografija, gamta, ūkis, lietuvių literatūra, menas, muzika, tautosaka, etnografija, religinis gyvenimas, socialiniai klausimai, sportas ir kitos sritys ras daugiausiai sau vietos. Lietuvių emigracija įvairiais laikais ir įvairiose šalyse, lietuvių indėlis į kitų šalių kultūrą, dabartinė tremtis, stovyklinis gyvenimas Europoje ir kt. bus reikiamai aprašyta. Tačiau šalia šitų tautinių dalykų bus pateikiama ir daugybė faktų iš bendrojo žinijos lobyno, kad prireikus jas savininkui netektų bėgioti po bibliotekas ir ten knistis po svetimomis kalbomis išleistas enciklopedijas. Mūsiškė turės visa tai, ką turi mums reikšmingo bent kuri rinktinė svetimoji enciklopedija, ir dar tai, kas mums ypačiai brangu — plačią lituanistiką. Dėl to planuojamoji Lietuvių Enciklopedija bus dvigubai vertingesnė už bent kurią svetimąją enciklopediją.
    A. Benderius

o Iš spaudos išėjo naujas Bernardo Berensono veikalas — "Rumor and Reflection". Yra tai karo metų pastabos. Autorius yra pats garsiausias šių dienų meno istorikas, jau daugel metų gyvenąs prie Florencijos. Jie yra žymiausias renesanso meno autoritetas mūsų dienomis. Be-rensonas yra gimęs Lietuvoje, Butrimonyse ar Butrimoniškiuose — pats gerai nežino. Pora žodžių dar atsimena lietuviškai, nors iš Lietuvos buvo išvežtas labai anksti. Apsigyvenęs Amerikoje, jisai studijavo meną ir yra Jungtinių Valstybių pilietis. Kiti jį vadina pasaulio piliečiu. Ligi paskutinio laiko tačiau jis nėra užmiršęs Lietuvos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai