Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Šv. Kazimiero šventėje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Vaičiulaitis   

Maloninga švento Kazimiero dvasia šiandien regi Lietuvos žemę ir visą jos gėlą, kančią ir priespaudą.
Jisai girdi tūkstančius balsų, kurie prasiskverbia pro visus varžtus, pro visas sargybas ir kalėjimų užtvaras.
Iš dangaus augštybių, nuo paties Viešpaties Dievo sosto, šventas Kazimieras žvelgia į savo šalį ir taip byloja savo kenčiančiajai tautai ir savo žemės žmonėms:
"Jūs esate mano tauta, mano širdies sūnūs ir dukros, ir mano mylimieji.
"Išklausys Viešpats jūsų balso ir išgelbės jus iš priešo baisaus.
"Aš maldaute maldauju mano Dievą, kad jisai išvestų mano tautą į laisvės ir šviesos dienas ir kad sutriuškintų vergijos grandis.
"Mano širdis verkia su jumis visais, mano tautos vaikai, kurie esate suspausti ir sielvartuose.
"Aš kenčiu su naujaisiais Lietuvos kentėtojais ir šventaisiais — su nukankintaisiais kūdikiais, vyrais ir moterimis, kunigais ir vyskupais.

"Visus jus glaudžiu prie savo krūtinės, kuri vaitoja — ir tiki drauge su jumis.
"Kadaise, pasikėlęs iš dangiškųjų aukštybių, aš gelbėjau Lietuvos pulkams ir sutriuškinau priešo galybę.
"Taip ir dabar ateisiu ir išvaduosiu savo žemę, nes jūs esate mano tauta ir mano žmonės.
"Dievas siųs mane pas jus visus, kurie esate persekiojami ir mušami, kurie trokštate ir šaukiatės mano vardo.
"Liaukitės verkę ir vaitoję, Lietuvos vaikai. Jums teka išsivadavimo aušra.
"Būkite tvirti tikėjime, meilėje ir viltyje, ir Dievas jus išvaduos iš tirono vergijos ir mirties šešėlio".
Antanas Vaičiulaitis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai