Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Gediminas  Galva — Lietuva tarptautiniuose junginiuose ........ 193
Alfonsas   Nyka-Niliūnas  —   Inferno   (eil.) ............................  232
Dr.  A. Šerkšnas — Amerikoniškoji auklėjimo filosofija........... 204
Jonas Grinius — žiurkių kamera ................................................ 210
P r. Skardžius — Kunigas ir dvasininkas (dvasiškis) ................ 215
Algirdas  Landsbergis — Rože, Ranka (eil.) ............................. 224
Jurgis   Вlekaitis — Lietuvių teatro problemos ......................... 225

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Aug.   Raginis — Mykolas Vaitkus: Vienatvėje ....................... 232
L.  M. — Paskutinis Jurgio Savickio žodis ................................ 233

MENAS
A. Vaičaitis — Teisučio Zikaro skulptūra .................................. 234

RELIGINIS GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O.F.M. — Klaidinga linkme ....................... 236

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. B. — Visuomenės dėmesio taškai .......................................... 237
PASTABOS:
A. Sak. — "Aidų" muzikos literatūros vakaras — 238.
Jonas Puišys — Vasarinės vaikų stovyklos — 233.
Jonas Aistis — Apverstos iliustracijos proga — 239.
L. A. — Priekaištas — 239.
L. A. — Vargo mokyklos — 239.
L. Gendrutis — Namai gimnazijai — 240.
ĮVYKIAI ...................................................................................... 240

ILIUSTRACIJOS
A.    Valeška — Ankstyvą pasasarį      viršelių 1 pusi.
Adomas  Galdikas — Peisažas      125
Antano Maceinos nuotrauka                198
Georgės   Rouault — Prieblanda, Sibilė      202-203
Romas Viesulas — Motina ir vaikas     207
T.  Zikaras — Kompozicija  (K. Kazlausko nuotr.)       2ЭЭ
Vytautas Kašubą — Nuėmimas nuo kryžiaus      217
B.    Vilkutaitytė — Gedviliene — Medžiai      220
T.  Zikaras — Belaukiant      229
Jaunųjų Teatro grupės nuotrauka      231
T.  Valius — Vinjete      .... viršelių 4 pusi.


MAY, 1953
A1 DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c.: Canada $5.25. single copy 55c: Foreign S6.00.—Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port. Maine. February 7, 1950, under the act of March 3, 187». Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai