Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TĖVIŠKĖLEI*) PDF Spausdinti El. paštas
Tartum sapnas, tartum nykus,
Dyvinas, skaudus,
Nesudrumstas atminimas
Tėviškės klaikios . . .

Aš kas naktį, žiaurią, juodą,
Ausdamas godas,
Nuteriotos  tėviškėlės
Nykdamas verkiu ...

Tiek išvargus, tiek kentėjus —
Amžius užmiršta
Vėl paplūdai kraujo upėms —
Nemunais plačiais ...

Nežinojai, kur grūmojo
Pragaro ugnis,
Tik savy auklėjai skaisčius
Sielos siekimus . . .

Tik jutai bangiąsias giesmes
Nemuno bangų,
Paslaptingus, išganingus
Gaudesius varpų . ..

Aš išguitas šiaurės tyruos
Prieblanda, nakčia,
Atsiklaupiu, susigraužęs:
Tėviškėlė tu!

*) Šis Balio Sruogos eilėraštis rastas J. Šaulio archyve. Rašytas bene 1915 ir, kiek žinia, nebuvo kur nors spausdintas. — Red.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai