Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KITI VĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. G.   
Priežodis sako, jog neįmanoma pūsti prieš vėją. Praėjusį dešimtmetį tai ypač aiškiai pastebėjome ir politiniame gyvenime. Kol Amerika tu Rusiia ranka rankon žygiavo karo fronte ir pakankamai nepažino savo sąjungininkės, tol kažkaip nepatogu buvo atvirai kalbėti apie komunistų piktybę. Tiesa, žodžio laisvė spaudoje ir tuo laikotarpiu nebuvo pažeista. Tačiau, koks milžiniškas skirtumas yra amerikiečių kalbos tone anuomet ir šiandien! Anais metais bolševikų žiaurumai buvo savotiškai pridengiami — dabar jie visomis išgalėmis keliami aikštėn. Šiandien jau nebereikia įtikinėti amerikiečių, kad komunistai yra žiaurūs. Jie patys jau yra pakankamai įsitikinę.

Kam dar to įsitikinimo trūko, įgys iš žudynių Korėjoje, kur žiauriausiai buvo nukankinta per 6000 Amerikos karių. Matant laikraščiuose eilių eilėmis suguldytų vyrų lavonus, gyvai prisimena Lietuvoje komunistų pravestos žudynės. Atrodo, jog matytum tas pačias fotografijas. Aišku, čia yra kitos, tik tie patys komunistai, kurių žiaurumu bodisi pasaulis. Politikoje papūtė kiti vėjai, ir mums tapo lengvesnė kova už Lietuvos laisvę.
M. G.
• šių metų Nobelio literatūros premija suteikta W. Churchiliui, o taikos premija — gen. G. Marsha-lui, šio karo metu buvusiam JAV kariuomenės vyr. štabo viršininkui, vėliau gi — valstybės sekretoriui.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai