Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Komunistinės ir nekomunistinės užsienio spaudos žiniomis, vysk. K. Paltarokas Vilniuje pakonsekravo du naujus Lietuvai vyskupus — kun. P. Maželį ir kun. J. Steponavičių (kitur rašoma kun. J. Stankevičių). Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano šią žinią patvirtino.

•    Liet. Bendruomenės valdybos pirm. St. Barzdukas šios organizacijos reikalais lanko didesnes lietuvių kolonijas. Iš jo pranešimų patirta, kad Bendruomenė laiko savo esminėmis žymėmis visuotinumą, lietuviškumą, demokratiškumą. Valdyba iš   Loko  perėmusi 60  apylinkių  ir 10 veikiančių apygardų. Patvirtinant valdybą, Bendruomenės pagrindai padėti, tačiau pats pastatas turi būti dar baigtas. Bendruomenei dar trūksta visų sutartos, priimtos ir vykdomos programos. Bendruomenei dar toli iki visuotinumo, kurio ji siekia. Jai nuoširdžiai dirba palyginti dar negausus lietuvių skaičius. Per daug yra stovinčių nuošaliai. Daug kenkia abejingumas, nesidomėjimas, pareigų vengimas. Patirta, jog ir tautinio solidarumo ženklas—doleris neateina spontaniškai, dėl to ir centro valdybos ištekliai tebėra skurdūs. Pirmininkas pareiškė, jog naujoji valdyba ryžtingai pradėjo savo darbą. Panašaus ryžtingumo bei pasiaukojimo didžiajai Bendruomenės idėjai laukdama ir iš visuomenės.

•    Kan. dr. J. B. Končius, kuris dabar yra Europoje, kreipiasi į Amerikos lietuvius prašydamas ten likusiems mūsu tautiečiams darbo ir buto garantijų. Norinčių ir galinčių atvykti lietuvių Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje dar yra apie 1000 asmenų. Galintieji jiems padėti prašomi pranešti Balfo centrui šiuo adresu; 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

•    Lietuviškas knygas Hamiltono Tautos Fondo skyrius platina po namus. Nuo vajaus pradžios jau parduota knygų už 4000 dol. Iki metų pabaigos dar norima paskleisti lietuviškos spaudos bent už 1000 dol. Hamiltoniečių užsimojimas gelbėti liet. knygą, ją platinant, susilaukia teigiamo atgarsio ir kituose lietuvių miestuose.

•    Liet. Teisininkų draugija korespondenciniu keliu pravedė valdybos rinkimus. Centro valdybos pirmininku išrinktas B. Ivanauskas.

•    Spalio 9-10 d.d. Hartford, Conn., surengtas Ateitininkų kongresas Sąjungos 45 m. veikimui paminėti. Studijinėje programos dalyje kalbėtojai buvo vysk. V. Brizgys, S. Sužiedėlis, dr. P. Karvelis, dr. E. Turauskas, Tėv. L. Andriekus, O.F.M. Koncerto programą išpildė St. Baranauskas, L. Mickevičiūtė, A. Kuprevičius ir V. Marijošius.

•    Tarptautiniame skautų sąskrydyje, šiemet įvykusiame Kanadoje, dalyvavo ir dvi lietuvių skautų skiltys. Jos prisišliejo prie Kanados katalikų skautų, nes po Lietuvos okupavimo mūsiškiai nebelaikomi tarptautinio skautų judėjimo nariais ir oficialiai nebekviečiami. Tačiau mūsų skautai turėjo  savo  stovyklavietę,   išpuoštą kryžiumi, aukuru, Gedimino stulpais. Ant vartų buvo įrašas Lithuania. Lietuviai pasirodė programoje prie laužo tautiniais šokiais.

•    Anglijos Lietuvių Sąjungos konferencija įvyko rugsėjo 24-25 d.d. Konferencijoj dalyvavo sąjungos skyrių valdybos.

•    Laikraščiui "Darbininkui" šiemet sueina 40 metų, kai jis pasirodė Bostone. Sukaktis minima šį rudenį vakaru su turininga programa ir 500 dol. premija už scenos veikalą.

•    Baltų Institutas, veikiąs Bon-noje, savo tikslu pasirinko; ugdyti, išlaikyti ir pratęsti europines astų, latvių ir lietuvių tautų kultūrines tradicijas; skatinti mokslinį estų, latvių ir lietuvių prieauglį. Tikraisiais Instituto nariais kviečiami baltų tautų mokslininkai, turį teisę dėstyti augštosiose mokyklose. Jų skaičius negali prašokti 12. Tikraisiais nariais iš lietuvių dabar yra prof. Z. Ivinskis ir prof. A. Maceina. Pirmasis dabar eina pirmininko pareigas. Nariais korespondentais gali būti įvairių tautų mokslininkai, pasižymėję savo darbais baltistikos srityje. Iš lietuvių nariais korespondentais Institutas yra išrinkęs šiuos: J. Balį, M. Biržišką, V. Biržišką, J. Brazaitį, M. Gimbutienę, J. Grinių, J. Jakštą, P. Joniką, S. Kolupailą, V. Maciūną, K. Pakštą, J .Puziną, A. Salį, P. Skardžių, A. Šapoką, V. Šilkarskį, A. Vaičiulaitį. Nariais rėmėjais priimami atskiri asmenys, organizacijos, įstaigos, firmos. Jie savo pačių nustatytu mokesčiu paremia institutą. Iš svarbesnių darbų šiuo metu paminėtina A. Maceinos ir Z. Ivinskio ruošiama "Lietuvos kultūros istorija".

•    Politinių Kalinių Sąjungos valdyba sudarė komisiją, kurios uždavinys pritaikyti įstatus naujoms aplinkybėms. Į komisiją įeina K. Brazauskas, dr. B. Nemickas, V. Vaitiekūnas. Komisija prašo buvusių bolševikų ir nacių politinius kalinius, kurie dar nėra pranešę savo adresų, juos pranešti iki spalio 31 d. komisijos nariams arba sąjungos valdybai. Valdybos adresas: kun. V. Pikturna, 213 So. 4th St., Brooklyn 11, N. Y. Sąjunga suorganizuota 1946 m. Vokietijoje ir pavadinta Lietuvių Antinacinės Rezistencijos buv. Politinių Kalinių Sąjunga. Po metų visuotinio susirinkimo nutarimu į ją priimami ir buvę bolševikų politiniai kaliniai.

•    Amerikos Liet. Mokytojų Sąjunga registruoja lietuviškas mokyklas JAV. Mokytojai prašomi suteikti žinių apie savo mokyklas šiuo adresu: E. Vilimaite, 5610 So. Winchester Ave., Chicago, 111. Pranešime pažymėtinas mokyklos pavadinimas, adresas, mokytojų ir mokinių skaičius.
•    Lietuvos Enciklopedijos VI tomas atspausdintas ir išsiuntinėtas prenumeratoriams. Šis tomas apima garsus ErGardino gubernija. Jį redagavo dr. J. Puzinas. Dabar renkamas VII tomas, kurį redaguoja Pr. Čepėnas.

•    Dr. VI. Viliamas šią vasarą vadovavo Vidurio Europos Krikščionių Demokratų New Yorko biurui.

•    Laimos knygynas Brooklyne, kurio savininkas dabar yra B. Jaci-kevičius, dažnai rengia bibliografijos parodėles.

•    Lietuvos Vyčių seime, įvykusiame rugpjūčio 25-28 dd. Newarke, dalyvavo 93 delegatai. Tarp svarstytų klausimų paliestas ir jaunųjų vyčių organizavimas. Tam tikslui nutarta samdyti apmokamą organizatorių. Į centro valdybą pirmininku perrinktas A. Vasiliauskas. Seime vyčių vardu įteiktas medalis Ch. Kerstenui už pasidarbavimą Lietuvos laisvinimo byloje, šis yra 42 vyčių seimas, skaitant nuo organizacijos įsikūrimo.

•    Amhurst kolegijoje prie Putnam, Conn., dėstoma lietuvių kalba. Per dvejus metus išeinamas gimnazijos kursas. Lietuvaitės, studijuojančios šioje kolegijoje, gyvena Nekalto Pr. seserų patalpose, Putname.

•    Amerikos Kongreso atstovams, šią vasarą lankiusiems Rusiją, nebuvo duotas leidimas vykti į Pabaltijo valstybes.

•    Vasario 16 Gimnazijos direktorius dr. V. Literskis spaudoje atsišaukia į Amerikos lietuvius, prašydamas paramos, artinantis žiemos sezonui. Direktorius, paminėjęs, kad apšildymui ir būtiniausiems maisto produktams reikia 15.000 DM arba $3725 rašo: "šitos kuro ir maisto atsargos turi būti supirktos prieš lapkričio 1 d. Tam tikslui gimnazija neturi pinigų nė cento. Be maisto ir kuro gimnazija negalės tęsti mokslo. Ruduo yra kritiškas laikas. Vasarą aukų plaukimas buvo katastrofiškai kritęs.. Kitokių pajamų, kaip geros valios lietuvių aukos, gimnazija neturi. Pati gimnazija veda desperatišką kovą dėl išsilaikymo. Nėra iš ko algos mokėti. Dabar trunka kelios savaitės, kol ateina 20 dol. čekis. Panaši padėtis buvo praėjusių metų vasarą. Po atsišaukimo aukų plaukimas pasitaisė. Gimnazija galėjo užbaigti mokslo metus". Gimnazijoje dabar mokosi 160 lietuvių. Numatomi 10-15 abiturientų. Aukas siųsti per Balfą ar tiesiog gimnazijai: Huettenfeld b. Lampertheim, Germany.

•    Sovietų delegacijos Jungtinėse Tautuose sąstate yra ir lietuvis—J. Matulis. Spalio 6 jis kalbėjo rusiškai apie propagandos reikalą tarp pabėgėlių, kad jie grįžtų į savo paliktas šalis, kurias valdo komunistai. Jis ragino sustabdyti propagandą kraštams, esantiems už geležinės uždangos.

•    Pavergtųjų Jungtinių Tautų sesijoje dalyvauja iš Europos atvykę dr. P. Karvelis ir dr. E. Turauskas.

•    Dr. J. Balys Vašingtone baigė paruošti spaudai didelį lietuviškų dainų rinkinį. Medžiagą surinko 1949-1950 m., per dvi vasari važinėdamas po lietuviškas kolonijas ir užrašinėdamas į fonografo juostas dainas ir kitą tautosaką. Pasisekė surasti labai senų ir gražių mūsų dainų, kurių pavyzdžiai spausdinami žurnaluose "Aidai" ir "Muzikos Žinios" (su melodijomis). Viso rinkinys turės per 900 dainų, rinktinių, pasižyminčių teksto ir melodijų vertingumu. Dabar pirmoji dalis jau visiškai paruošta spaudai ir apima pasakojamąsias dainas arba balades (472 dainų tekstai ir 252-jų melodijos, nurašytos komp. V. Jakubėno). Antroje dalyje bus lyrinės arba nuotaikos dainos: romansai, vestuvių ir šeimos dainos, našlaičių, darbo, švenčių, gėrimo, humoro dainos ir žaidimai. Tai vienas turtingiausių mūsų dainų rinkinių.

•    LRKSA skelbia sukaktuvinį straipsnių konkursą šiomis temomis: 1) kodėl draustis lietuviškoj organizacijoj? 2) Kaip naudingiau minėti LRKSA 70 metų sukaktį? 3) LRKSA ir Jungtinių Valstybių visuomenė. Konkurse dalyvaujantieji gali pasirinkti vieną iš šių trijų temų savo straipsniui. Galima rašyti lietuvių ir anglų kalba. Straipsnio dydis tarp penkių šimtų ir tūkstančio žodžių. Premijos: 1) $100.00, 2) $75.00, 3) $25.00 ir sekantiems penkiems skiriamos knygos—leidžiamoji LRKSA istorija. Konkursas baigiasi 1956 m. kovo 1 d. Konkurso teisėjus paskirs švietimo komisija. Teisėjai premijas paskirstys ir Vykdomoji Taryba jas išmokės, jei konkurse dalyvaus bent penkiolika konkursantų. Konkursan-tai savo tikrą vardą ir adresą paduoda kartu su rankraščiais uždarame voke, parašant ant voko savo slapyvardę. Rankraščiai negrąžinami. Jie pasilieka "Garso" redakcijos nuosavybė. Rankraščius siųsti Švietimo komisijai: Petras Ličkus, 714 W. 30th St, Chicago 16, 111., nes teisėjus Švietimo komisija paskirs Chicagoje.

•    Lapkričio 25-26 dd. Clevelande įvyksta Liet. Studentų Sąjungos suvažiavimas. Sąjungos pirmininkas yra Pr. Joga.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai