Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• šiemet Pabaltijo žmonių deportacijas birželio men. New Yorke minės bendrai lietuviai, latviai ir estai. Minėjimui rengti sudarytas iš šių trijų tautų atstovų komitetas.
•    Gegužes 7 d. Kongreso atstovas Charles J. Kersten, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) prašomas, JAV atstovų rūmams įteikė rezoliuciją, kurioje siūloma paskirti komisiją klastingam Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimui prie Sovietų Sąjungos ištirti.
•    Lietuvių Enciklopedijos redakcija kviečia visus tautiečius tuojau siųsti žinias apie jų apylinkėje gyvenančius lietuvius, jų skaičių, veikėjus, įvairias draugijas, lietuvių parapijas, mokyklas. Nepamirštinos ir kitos įstaigos — bankai, prekybos bendrovės, fabrikai, klubai, kultūros pastatai bei paminklai. Siunčiamuose pranešimuose prašoma nurodyti įstaigų įsikūrimo laiką, svarbesnius lietuvybei darbus, jų kūrėjus bei žymesnius darbuotojus. Rašant apie asmenis, būtina paduoti pavardę, vardą, gimimo vietą, datą, mokslą, veiklą, konkrečius darbus mokslo, meno, visuomeninio gyvenimo ir kitose šakose. Tuo būdu manoma sutelkti daug lituanistinės medžiagos. Įpatin-gai pagalbon šaukiama draugijų ir kitų įstaigų vadovybės. Medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: Lietuvių Enciklopedija, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
•    Naujojo Valstybės Departamento šefo R. L. Jonson pranešimu "Amerikos Balso" okupuotiems kraštams radijo programos nebus siaurinamos. Nauju patvarkymu panaikinama ispanų, portugalų ir prancūzų kalbų skyriai, kurių programos lietė daugiausia Pietų Ameriką ir kitus kraštus šiapus "geležinės uždangos".
•    Balandžio 24, 25, 26 dd. Cambridge sušauktas jaunimo organizacijos "Vyčiai" seimelis. Dalyvavo 103 atstovų iš 13 kuopų. Buvo griežtai pasisakyta prieš nelietuvių įsileidimą į šią organizaciją. Išimtis daromos tik "vyčių" mišrioms šeimoms.

•    Vysk. V. Padolskis gegužės 19 d. Queen Elizabeth laivu atvyko į J. A. V. New Yorko uoste jį pasitiko būrys kunigų bei pasauliečių. Vyskupas, būdamas iki rudens Amerikoje, lankys lietuvių kolonijas. Sustojo pas prel. J. Balkūną Maspethe. Jį galima visuomet pasiekti šiuo adresu: 64-14 56th Rd., Maspeth 78, N. Y.
•    Toronto kard. Jokūbas Mc Gui-gan pakvietė lietuvius pranciškonus tame mieste kurti vienuolyną ir antrą lietuvių parapiją ir jai vadovauti. Pranciškonai kvietimą priėmė. Darbas jau pradėtas. Kuriamojo vienuolyno ir parapijos klebonu paskirtas Tėv. Dr. Bernardinas Grauslys. Jam padėjėjais duoti Tėvai: Petras Baniu -nas, Placidas Barisa ir Paulius Baltakis.
•    Į Vliką priimta Mažosios Lietuvos Rezistencijos ir Vienybės Sąjūdžio atstovai.
•    JAV vyriausybė valstybės sekretoriaus John Foster Dulles vardu Lietuvos ministeriui Povilui Žadei-kiui išduotas raštas, kuriame dar kartą pažymima, kad Amerika nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą ir jos paskirtus atstovus laiko teisėtais.
•    Balfo pirm. kan. J. B. Končius po sunkios operacijos gegužės 6 d. išėjęs iš ligoninės, dabar stiprina sveikatą vienoje senatorijoje.
•    Gegužės 17 d. Bostono arkivyskupas R. Cushingas pašventino naują Brccktono lietuvių parapijos bažnyčią. Planą padarė ir statybos darbą pravedė svetimtaučiai statybininkai. Brocktone klebonauja kun. J. Strakauskas.
•    Europos tautų jaunimo organizacijų vadų suvažiavime Belgijoje dalyvavo ir lietuviai. Buvo atstovaujama 18 tautų. Nuo politinių klausimų atsiribota. Buvo akcentuota Katalikų Bažnyčios reikšmė šių dienų gyvenime.
•    Balandžio 26 d. Chicagoje pašventinta Kazimieriečių Kongregacijos Marijos augštesniosios mokyklos pastatas, šventinimo apeigas atliko kard. Samuelis A. Srichas. Seserys Kazimierietės į Chicagą atvyko prieš 45 metus. Per tą palyginti neilgą laiką jos nuostabiai išplėtė savo veiklą. Dabar tame mieste turi dvi dideles ligonines, augštesniąją Marijos vardo mokyklą, didelį Šv. Kazimiero vienuolyną ir dirba Chicagos lietuvių parapinėse mokyklose. Jų veikla šakojasi visose Amerikos lietuvių kolonijose, kurias daugiausia pasiekia mokyklomis.
•    Tėv. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M., dabartinis Kennebunk Pert pranciškonų vienuolyno viršininkas, šį pavarsarį paskirtas Ateitininkų Federacijos dvasios vadu. Naujasis dvasios vadas ateitininkijeje dirba nuo gimnazijos pirmųjų klasių. Aug-štąjį mokslą yra baigęs Romoje. Atvykęs į Ameriką, reiškiasi visuomeniniame gyvenime ir spaudoje. Parašo straipsnių iš istorijos mokslo srities ir užsienio žurnalams.
•    Lawrence šv. Pranciškaus lietuvių parapiją šiemet gegužės 31 d.
iškilmingai paminėjo 50 metų gyvavimo sukaktį. Čia klebonauja didysis kultūrininkas prel. Pranciškus M. Juras.
•    Vokietijos Lietuvių Bendruomenės statutas įteiktas įregistruoti vokiečių valdžiai. Norima įgyti juridines teises. Tai ypač reikalinga perkant gimnazijai namus.
•    develando lietuviai kultūrininkai kovo 29 d. sukviestame susirinkime nutarė tęsti Lietuvių Kultūros Fondo veiklą. Valdybos pirm. išrinkta Aldona Nasvytytė-Augustinavičienė. Lietuvių Kultūros Fondas šiemet pasižymėjo premijomis už literatūros veikalus. Lėšos daugiausia buvo sutelktos iš parengimų.
•   Dr. V. Bagdanavičius pradėjo dirbti prancūzų ligoninėje New Yor-ke (Manhattene), kur .specializuosis anesthesilogijoje.
•    Meno kritikui prof. Jurgiui Baltrušaičiui suėjo 50 metų amžiaus. Jis gyvena Prancūzijoje.
•    Spaudos žiniomis, Adomui Galdikui pagerbti Chicagoj surengtą parodą aplankė apie 5000 žmonių. Iš 83 įvairių dailininkų darbų parduota 26.
•    Birželio 6 d. Pr. Lapienės vasarvietėje Stony Brook, L. L, atidaroma lietuvių dailininkų paroda. Joje dalyvauja A. Galdikas, V. K. Jonynas, P. Kiaulėnas, P. Lapė, R. Viesulas ir skulptoriai Aleksandra ir Vytautas Kašubos. Ta proga išleistas katalogas anglų kalboje.
•    Smuikininkas Izidorius Vasyliū-nas savo koncerte Bogotoje 1952 metų rugsėjo 14 dieną pirmu kartu išpildė naują Gaidelio smuiko sonatą, parašytą Bostone 1951 metais, šio koncerto programoje dar buvo Faurė sonata A. dur ir kolumbiečio kompozitoriaus Antonio Maria Valencia "Duo en forma de sonata".
•    Operos solistas Ipolitas Naura-gis šiemet mini scenos darbo 25 metų sukaktį. Jos proga Worcestery, Mass., kur jis gyvena, surengtas koncertas. Be jubiliato, programoje dalyvavo solistė Zuzana Griškaitė. Be to, Ip. Nauragis gegužės 17 d. sėkmingai dainavo Bostone Lietuvių Radio Valandos surengtame koncerte, kuriai vadovauja buvęs ilgametis "Darbininko" redaktorius Antanas Kneižys.
•    Šį pavasarį Chicagoje koncertavo operos solistė Vincė Januškaitė ir operos solistės Iz. Motiekaitienė su Ale Kalvaityte.
•    Gegužės 31 d. operos solistė Antanina Dambrauskaitė dainavo masiniame nužudytų lenkų karininkų minėjime, kurį surengė viena prieš-komunistinė organizacija Miami mieste Floridoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai