Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KULTŪROS FONDO ATSIŠAUKIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių kultūra, kaip ir pati tauta, išgyvena sunkius laikus. Ji svetimųjų niokojama ir nuodijama tėvynėje, o už jos sienų atsiradusius tautiečius pagauna emigracinė asimiliacija, nešanti lietuviškos kultūros nykimą.

Vien tik aimanuoti dėl ištikusios bėdos yra per maža. Reikia gelbėti tai, kas šiuo metu mūsų pastangomis dar jralima išgelbėti: reikia gyvai rūpintis lietuviškos kultūros likimu naujose aplinkybėse.

Jau nebe nuo šiandien aktualus Kultūros Fondas. Jo reikalas buvo keliamas nepriklausomo gyvenimo metais. Ta kryptimi konkrečių žygių pokariniais metais padaryta Vokietijoje, Kanadoje, Australijoje. Seniai jau laikas turėti Kultūros Fondą ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Nieko nepadės dejonės dėl pavėlavimo. Tolimesnis mūsų nerūpestingumas šioje srityje būtų nuostolingas ne tik mums patiems, bet drauge jis reikštų ir bendrai vienos tautos kultūros susinimą pasaulio tautinių kultūrų šeimoje.

Kai tėvynė priešo prispausta ir netekusi net minties laisvės, tautinio išsilaikymo ir lietuviškos kultūros ugdymo srityse mūsų uždaviniai pasidarė nepaprastai dideli. Remdamies senųjų patyrimu, turime vieningai ir sutartinai veikti, jeigu norime ilgiau išlikti tautiškai gyvi.

Tautinė kultūra, kuriama menininkų ir mokslininkų, veiksmingiausiai prisidės prie mūsų pačių tautinės gyvybės palaikymo ir lietuviškos sąmonės gilinimo. Knyga yra pagrindinis tautinio ugdymo šaltinis. Išlaikyti lietuvišką spaudą reiškia išlaikyti savo tautinį atsparumą.

Lietuvių kalbą, kultūrą ir tautinę dvasią perduoti ateinančioms kartoms yra mūsų tautinio išsilaikymo sąlyga. Svetimoje aplinkoje galime lietuviškos kultūros gyvastį pratęsti tik sutelktomis jėgomis. Tas faktas, kad iš tėvynės pasitraukė didžiulė kultūrininkų armija, mus visus įpareigoja parodyti, kad laisvėje jie nemirė. Tai yra tikras kelias, kuriuo įrodysim, kad mūsų pasirinktoji laisvė buvo vaisingesnė už priespaudą.

š. m. lapkričio 19 d. ALB įsteigtas Kultūros Fondas turi stipriai organizuotomis materialinėmis priemonėmis prisidėti, kad lietuvių tautinis ir kultūrinis gyvenimas kryptų tautiniu vertybių ugdymo linkme.

Lietuvis mokslininkas, rašytojas, muzikas, dailininkas, — visi jie turi teisės laukti, kad KF padėtų jų darbams išeiti į savą visuomenę ir į kitataučių pasaulį. Lietuviška šeima ir mokykla laukia KF paramos lietuviškai jaunajai kartai auklėti. Visi lietuviai turi teisės laukti, kad jų pačių organizuotai surinktomis lėšomis būtų   kaupiami   lietuvių   kultūriniai
turtai, rankraščiai, paveikslai, archyvai, kad tinkamiausia forma būtų tarpe kitataučių skleidžiamos žinios apie mūsų kultūrą, apie gražią praeitį, sunkią dabartį ir tikimą laisvą ateitį. Į KF uždavinius įeis literatūros, muzikos, dainos ir dailės skatinimas, talentų ir jų kūrinių brandinimas, gelbėjimas ir iškėlimas.

KF remsis lietuvių sudėtomis lėšomis: K. Fondo narių mokesčiais, aukomis, lietuviškų organizacijų pramogų pelno procentais, palikimais ir t.t. Kaip amerikiečiai testamentais dosniai paremia savos kultūrines institucijas, taip pat lauktina, kad ir lietuviai prisimintų Kultūros Fondą.

Visi lietuviai kviečiami būti Kultūros Fondo nariais. Nariu laikomas kiekvienas asmuo, per metus mokąs bent po 5 dolerius K. Fondui. Steigiamajame susirinkime pirmieji nariai dėjo po šimtinę.
KF vadovybė, prašydama iš visuomenės KF uždaviniams realizuoti gausios paramos, prižada, kad:

a.—rūpinantis lietuvių kultūros apraiškomis ir jų skatinimu, bus taikomas bendras ir platus lietuviškas mastas, nedarant skirtumo tarp asmeninių kultūrininkų pažiūrų ir atsiribuojant nuo tų dalykų, kurie turi tiktai lokalinės reikšmės;

b.—bus rūpinamasi kuo našiausiu KF lėšų naudojimu, griežtai žiūrint, kad jos nebūtų leidžiamos kieno nors asmeniniam pasipelnymui;

c.—kas metai bus viešai skelbiama KF pajamos ir KF narių sąrašas, pažymint kiekvieno nario įmokas ir aukas, taip pat pateikiant ir metines išlaidų apyskaitas;

d.—bus atidžiai svarstomos kiekvieno KF nario pateiktos sugestijos.

Pradedame KF veiklą su pilnu pasitikėjimu, kad lietuviškoji visuomenė mus rems. Kuo didesnės sumos bus sukauptos, tuo didesni darbai bus galima atlikti.

Įnašai ir aukos Kultūros Fondui siųstina nedelsiant šiuo adresu:
Kultūros Fondas,
1602 So. 48th Court,
Cicero 50, III.

Kultūros Fondo Tarybos vardu:

Paulius Augius vardu Lietuvių Dailės Instituto, Ben. Babrauskas — Lietuvių Rašytojų Draugijos, kun. A. Baltinis — Mokslinių Studijų Klubo K. A. Girvilas — Lituanistikos Instituto, Ant. Gulbinskas — Lietuvių Mokytojų Sąjungos, Br. Juodelis — Lietuvių Studentų S-gos JAV, J. Jurkūnas — Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-gos, J. Kreivėnas — Lietuvių Kalbos Draugijos, Vitas Manelis — Lietuvių Profesorių Dr-jos J. Paštu kas — Dainavos ansamblio, kun. J. Pauperas, Vyt. Radžlus — Chicagos Lietuvių vyrų choro, A. Stephens — A. Stephens ansamblio, L. J. Simutis — ALRK Vargonininkų S-gos, St. Tamulaitis — Lietuvių Rašytojų Dr-jos, V. Valiukas, Ad. Varnas — Lietuvių Dailininkų S-gos, D. Velička — Lietuvių Enciklopedijos.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai