Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SPAUDOS SEKCIJOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Plačiais užsimojimais ir dideliu mastu sudarytoje pirmojo JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongreso programoje dalyvių buvo pasigesta dviems svarbiems dalykams sekcijų — greta Lietuvos istorijos sekcijos trūko Lietuvos geografijos sekcijos, kuri yra ypač svarbi savo aktualumu, atsižvelgiant į Lietuvos — turint galvoje būsimąją Lietuvą — ribas bei sienas ir Lietuvos geografijos dėstymą lietuviškosiose mokyklose (šeštadieninėse ir kursuose gimnazijos kursui papildyti lietuviškais dalykais). Trūko ir spaudos (periodinės) sekcijos, kuri kasdien aktuali kiekvienam lietuviui. Atrodė, kad be šių dviejų sekcijų kultūros kongreso programa nebus pilna — paliks dvi labai žymios spragos.

Organizatorių vardu dr. J. Bajerčius paaiškino, kad spaudos sekcijos nebuvę įmanoma sudaryti, nes į kongreso organizatorių raštus Žurnalistų S-gos valdyba nieko neatsakiusi.

Bet kadangi kongrese buvo žymus procentas žurnalistų bei publicistų, tai iniciatoriui J. Kardeliui iškėlus klausimą, spontaniškai susidarė spaudos sekcija, kuri posėdžiavo greta literatūros sekcijos, nors ir ekspromptu susidariusi dienotvarkę.

Dalyvaujant apie 25 periodinės spaudos darbuotojams, visų pirma buvo aptarti organizaciniai klausimai, kuriuos iššaukė nebuvimas kultūros kongrese spaudos sekcijos, šiuo reikalu buvo griežtokų pasisakymų prieš dabartinę žurnalistų Sąjungos valdybą. Sesijoje sekretoriavusi Sąjungos sekretorė S. Narkeliūnaitė aiškino, kad nariai nepa-rodą gyvesnio susidomėjimo organizacijos veikla ir neatsaką į anketas. Dėl anketų gi daugelis dalyvių pasisakė labai neigiamai ir kaltino valdybą perdideliu nukrypimu j biurokratiškumą. Plačiau išsikalbėjus, S. Narkeliūnaitė paprašyta privačiai painformuoti centro valdyb?, kas buvo aptariama, ir prašyti veiklą pagyvinti.

Spaudos kultūros bei etikos—objektyvumo, išsisakymų kultūringuro. rimties ir teisės j V. Kudirkos vadinamąją "altera pars" — klausimu skirtingų nuomonių nebuvo. Visi sutiko, kad tai yra būtinybė. Pirmininkavusiam J. Kardeliui pasiūlius, buvo susidaryta Spaudos sekcijos rezoliucijos komisija iš kun. dr. J. Prunskio, dr. J. Paplėno ir Jer. Cicėno, kuri suprojektavo spaudos ir lietuviškųjų radio valandėlių darbuotojams taikomą viešojo žodžio kultūros klausimu rezoliuciją, sekcijos priimtą vienbalsiai.

Sumanymų — buvo daug ir gražių, tiktai atsižvelgiant į esamas sąlygas, kai kurie jų rasti sunkiai arba ir visai neįmanomi realizuoti. Pav., Spaudos Archyvo leidimo klausimas. Realizuotinu rastas žurnalistų sekcijų — būrelių organizavimas, kur tiktai yra bent keli žurnalistai. Čia pat buvo sudaryta Čikagos spaudos veiklai pagyvinti grupė iš A. Gintnerio, S. Juškevičienės, kun. dr. Prunskio, dr. J. Paplėno ir A. Zailskio.

Kiti klausimai palikti žurnalistų Sąjungos valdybai, kuri prašoma imtis didesnės iniciatyvos ir gyvesnės veiklos.


LB TARYBOS SVEIKINIMAS
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės tarybos prezidiumas širdingai sveikina pirmąjį lietuvių kultūros kongresą tremtyje ir linki darbingos nuotaikos bei reikšmingų nutarimų, kurie nusmaigstytų gaires tolimesniam sėkmingam kultūriniam darbui. Tik savosios kultūros puoselėjimu, jos laikymu ir kėlimu išliksime kitų kultūros tautų šeimos tarpe, prisidėsime prie laisvojo pasaulio kultūros pažangos ir tuo įamžinsime savo tautos vardą.

Pas. J. Šlepetys, pirm., ir J. Puzinas, vicepirm.

• Kultūros kongreso išlaidoms apmokėti iš aukų ir registracijos mokesčio surinkta $1961.50. 100 dol aukojo Liet. Fronto bičiuliai ir "Į Laisvę" žurnalas. 50 dol. — Am Liet. Inž ir Archit. S-gos Čikagos skyrius, dr. P. Kisielius ir dr. A. Razma; 30 dol. — LB E. St. Louis apylinkė; 25 dol. — pranciškonai, "Aidai", Am. Liet. Dail. S-ga, develando ateitininkai, Dantų Gyd. S-ga, Liet. Nepr. Talkos Čikagos K-tas, Liet. S-gos "Ramovė" Čikagos skyrius, statybos bendrovė "Mūras", Pabaltijos Univ. minėjimo komisija, dr. V. Tauras-Tupčiauskas, dr. A. Valis-Labokas, S. Velbasis ir jo studijos mokiniai, V. ir M. Šmulkščiai; 15 dol.— Am. Liet. Mokyt. S-ga. Čikagos Liet. Suvalkiečiu D-ja, LB develando apylinkė, SLA 134 moterų kuopa; 12.50 dol.— V. Marijošius; 11 dol. — dr. K. Pakštas, Br. Polikaitis. Kiti kongresą parėmė mažesnėmis aukomis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai