Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1956 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Albanų liaudies dainos (vertė J. Aistis) ........................... 67
Andriekus Leonardas — Priesaika, žemė, Fontanas (eil.) ............. 251
Balys Jonas, dr. — Dainų kraitis iš tėvynės ........................ 23
Baronas Aloyzas — Plakatas ........................................ 125
Baronas Aloyzas — Sukaktuvės ........................................ 457
Bogutaitė Vitalija — Dabartis, Liūdesys, Atsisveikinimas, Alkanieji, Susitikimas (eil.) 69
Bogutaitė Vitalija — Matau tamsias akis (eil.) ................... 259
Bradūnas Kazys — Mindaugas, Pro vėlių langelį (eil.) ................  196
Brazdžionis Bernardas —  Sibiro triptikas ......................... 437
Gruodis Eugenijus — Dovana, Poezija, Ordinas, Sfinksas, Regėjimas, Tikėjimas (eil.) 105 Jimenez Juan Ramon — Pilnoji sąmonė, Visi debesys dega, Su pietų kryžium (eil.) ...... 456
Kazokas Vincas — Motina, Laivas (eil.) ............. 173
Mekas Jonas — Vasaros naktys, Pavasario daina, Svajonė, Žilvitis, Likimas (eil.) ......... 7
Spalis R. — Kerštas .............................. 270
Stelingis P. — Bitelė (eil.) ...................... 20
Sutema Liūnė — Nieko nebenoriu liesti (eil.) ............... 22
Sutema Liūnė — Žydi (eil.) ........................ 127
Tagore Rabindranath — Keliavimas. (Išvertė J. Tininis) .................. 207, 261
Tininis Juozas — Geiša ................. 403
Tumienė Elena — Aldonos kraitis, Kolifornijos aguona  (eil.) .............. 385
Vaičiulaitis Antanas — Elegija, Odė žuvusiems partizanams, Senovės lietuvių giesmė (eil.) 157
Vaitkus Mykolas, kan. — Mistiniame sode (Atsiminimai iš seminarijos) ............ 78, 227
Jurgelionis Kleofas — Smūtkeliai, Versmė ir upeliukas, Rondeau, Naujakurių naujakuriai, Matau, Giedra ir sopulys, Ateik (eil.) ....................... 52
Jurgelionis Kleofas — Kanlas ir mergelė (eilėmis atpasakota legenda) .............. 463
Iš lenkų poezijos: Jerzy S. Sito — Madrigalas įsimylėjėliams, Janusz A. Ihnatowicz — Auksinis puodukas, Bohdan Czaykowski — Kai sninga, Maištas eilėraščiu, Zygmunt Lawrynowicz — Žinojimo liūdesys, Nauji 55 metai ........................ 410

STRAIPSNIAI
Alaušius J. — Lietuvių kultūros kongresą sveikinant ................. 193
Alšėnas St. — Politika ir rezistencija .................... 412
Baltinis A. — Mūsų tremties jaunimas vertybių kryžkelėje ................... 437
Babrauskas Benys — Kleofas Jurgelionis — nepažintas poetas, nesuprastas žmogus ........ 53
Baltinis A., dr. — Kultūros kongresas — mūsų žmoniškumo liudytojas ............ 289
Barzdukas Arvydas — Tautinės kultūros išlaikymas studentijoje ............. 348
Barzdukas Stasys — Į savo kultūrą mes sudedam tautos ateities viltis ......... 292
Barzdukas Stasys — Žodis kultūros kongresą uždarant ............ 363
Brazaitis Juozas — Lietuvos teatro sukaktis ....................... 246
Būtėnas P. — Vartos-Nočios tarpo prūsų pėdsakai ................. 257
Čižiūnas V. — Vaikų bei jaunimo literatūros klausimu .................... 106
Dambriūnas L. — Mūsų kalbininkų uždaviniai tremtyje ................... 340
Daugintis P.,S.J. — Korporatyvizmo paveikslai ....................... 62
Gaučys P. — José Ortega y Gasset ....................... 252
Girnius Juozas — Liberalizmo klausimu ................. 158
Girnius Juozas, dr. — Tautine kultūra, tautos gyvybes pagrindas ............. 297
Grinius Jonas, dr. — Lietuvių sovietines literatūros pobūdis ............. 470
Grinius Jonas, dr. — Lietuvių rašytojams aktualios problemos .............. 309
Ivinskis Z. — Žemaičių religinė padėtis prieš vysk. Merkelį Giedraitį ........... 265
Ivinskis Z. — Protestantizmo krizė Lietuvoje ........................... 460
Yla Stasys — Lietuviškasis nacionalizmas liberalizmo ženkle ............... 29
Kaupas Julius Devyniabrolės interpretacija ...................... 169
Kavaliūnas Vacys — Fr. Mauriac žmogaus vienatvė ...................... 390
Kolupaila Steponas, prof. — Augštojo mokslo raida nepriklausomoje Lietuvoje .......... 314
Krupavičius M. — Vasario šešioliktoji .................... 49
Kučas Antanas, dr. — Aktualios mūsų istorijos problemos ............ 317
Lietuvių kultūros kongreso rezoliucijos    ................. 364
Malėnas Ignas — Lituanistinis švietimas JAV ................. 334
Matuzevičiūtė Izabelė — Būdai ir priemones tautinei kultūrai išlaikyti .......... 305
Merkelis A. — Du Lietuvos girių ąžuolai: Vincas Kudirka ir Petras Kriaučiūnas .... 220,275
Mockus Kazys — Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas ............. 1
Mockus Kazys — Būdai ir priemonės lituanistiniam švietimui sustiprinti ........... 336
Pakštas Kazys, dr. — Gudijos santykis su Lietuva ............... 114, 174
Pilka Stasys — Mūsų teatras dabarties metu JAV ir Kanadoje ............... 324
Prialgauskaitė Gabrielė — Tautinės kultūros išlaikymas priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus jaunime ........................... 350
Puzinas Jonas — Gediminas Vilniuje ............. 381
Ramūnas Antanas — Fr. W. Foersteris kalba mums .......... 198
Rėklaitis Povilas — Keturi Vilniaus katedros paveikslai ................ 15
Remeika Jonas, dr. — Prof. dr. E. Fraenkelio sukaktis ............. 388
Rinkūnas A. — Lietuviškos mokyklos turinys .................. 228
Rugis Jonas  — Einšteino mokslinis palikimas ...................... 35
Sabaliūnas Leonas — Tautines kultūros išlaikymas vyresnėje kartoje ............ 247
Skardžius Pr. — Tarybinės kalbotyros teorija ir praktika .............. 128
Skardžius Pr, dr. — Prof. Max Vasmeris ................. 445
Šidlauskas Kazys, dr. — Lietuvos prezidentų konstitucinės galios .............. 145
Šimutis Leonardas —  Amerikos  Lietuvių R. K. Federacijos kelias ............ 425
Šlapelis Ignas — Petras Kalpokas .................... 393
Vaišnora J., M.I.C. — Pastor angelicus ...................... 97
Vaitiekūnas V. — Antikristo šėlsmas okupuotoje Lietuvoje ................. 211
Vardys-Žvirzdys S. Vyt. — Lietuviškasis dialogas ............... 241
Velička Gasparas — Mūsų teatro ateitis ................... 326
Žilevičius Juozas — Amerikos lietuvių įnašas į lietuvių muziką ................. 352

KNYGOS IR ŽURNALAI
Augustinas Vytautas: "Lietuvos" vaizdų albumas — A. Džiūgėnas ............ 185
Baronas Aloyzas: Sodas už horizonto — J. Grinius ................. 134
Dovydėnas Liudas: Naktys karališkiuose — Aug. R. ....................... 42
Braddūnas Kazys:  Devynios baladės — Aug. Ruginis ................220
Lenkų enciklopedija — V. Gidžiūnas, O.F.M. ....................  188
Mazalaitė Nelė: Negestis — J. Grinius ................. 19
Mekas Jonas: Semeniškių idilės — Aug. Raginis ................ 278
Pūkelevičiūtė Birutė: Aštuoni lapai — Marija Karūžaitė ............... 418
Radauskas Henrikas: Žiemos daina — Jurgis Blekaitis .................. 86
Raštikis Stasys: Kovose dėl Lietuvos laisvės — J. Brazaitis .............. 467
Susinskas: Maršas jaunystei — A. Baltinis ..................... 419
Sutema Liūne: Tebūnie tarytum pasakoj — Marija  Karūžaitė .................. 230
Švaistas Juozas: Knygnešių pėdsakais — J. Grinius ................... 184

LITERATŪRA
J. Grinius — Literatūrinė problematika ir lietuviškas kaimas — 40. Al. Baronas — Mylėkime ir nedažytą — 84. LRD—H. Radauskas, 1955 m. premijos laimėtojas — 134. Jonas Aistis—Balio Sruogos auka — 183. Ben. Babrauskas—Literatūros sekcijos posėdis — 377. L. D.—Lietuvių kalbos sekcijos posėdis — 377. A. R.— Juan Ramon Jimenez — 460.

MENAS
Izidorius Va~yliūnas—Apie muziką Marijai — 45. L. Andriekus—Adomo Galdiko kūrybos kelias — 91. V. Vizgirda—Petro Kiaulėno kūryba — 139. V. K. Jonynas — Romo Viesulo paroda — 188. L. Andriekus, Zenono Kolbos meninė veikla — 231. P. Jurkus—Religinio meno paroda Čikagoje — 273. A. žemaitis—Vilnius sovietiniame albume — 282. Vladas Jakubėnas—Dainų šventei praėjus — 373. L. A.—Dainų šventės eiga — 374. A. Skridulis—Muzikos sekcijos posėdis — 375. Elena Petrokaitė-Rukuižiene—Teatro sekcijos posėdis — 375. M. Šileikis—Dailės sckci'os posėdis — 376. Jeronimas Kačinskas—Mozartas; gyvenimas ir kūryba — 422. Muzikos konkursai — 423.

MOKSLAS
Dr. Jonas Balys—Baltų kaimynai Fino-Ugrai — 44. L. D-as—Baltų Instituto metraščio antras tomas — 138. Dr. A. Baltinis—Laisvės problema — 284. V. Petraitis— Mokslo sekcijos posėdis — 378. V. Liulevičius—Istorijos sekcijos posėdis — 379. Al. Gimantas—Pabaltijo universiteto dešimtmečio minėjimas — 380. J. Jakštas — Religinę-filosofinė istorija — 469.

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A.—šv. Tėvo žodis pasauliui — 43. L. A.—Taikos balsas — 187. Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.—Pranciškonai atidaro šv. Antano kolegiją — 187. J. Sav.—Kataliko kritiko uždaviniai — 233. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. —Lietuvos pranciškonų sukaktys — 420. Kun. dr. J. Bičiūnas—Tarptautinis liturgijos kongresas — 468.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Bendruomenė kviečia ir sveikina — 47. Kultūros Fondo atsišaukimas — 47. K. Mockus—JAV Liet. Bendruomenė įžengė į naują laikotarpį — 93. L. A.—Dvi sukaktys—dvi premijos — 95. L. Gendrutis—Vasario 16—vienybės ir vilties šventė — 141. L. Andriekus— Dviejų tautų pokalbis — 189. V. Vaitiekūnas—Kelios pastabos dėl straipsnio apie Vliką — 190. Premijos bei konkursai — 191. K. Mockus—Vienybės klausimai mūsų visuomenėje — 235. Gegužės mėnuo—mūsų knygų mėnuo — 237. L. Gendrutis—Penktosios "Aidų" premijos įteikimas — 238. Dainų šventės Komiteto pranešimai — 238. Visiems studentams ir abiturientams — 239. J. Gri-golaitis — Ar betikime žodžio šventumu? — 286. L. Andriekus — Pirmasis kultūros kongresas tremty — 369. Jeronimas Ignatonis—Švietimo sekcijos posėdis — 371. Jonas Kardelis—Spaudos sekcijos posėdis — 372. K. Mockus—ALRK Federacijos kongresas — 424. V. Čižiūnas,—Recenzuokime platesnes kultūros vertybes — 425. Jonas Rugis—Rusų kunigaikštis ir prancūzų baronas pas Žemaitijos ūkininką — 426. St. Barzdukas—Kultūros darbo planą besiaiškinant — 671. L. A.—A. a. Tėv. Bonaventūra Zajančkauskas — 672. A. P.—Nukankintas kun. dr. K. Olšauskas — 672. Dr. Juozas Gailius—Italų vadovaujančių sluogsnių socialinė kilmė — 673.

ĮVYKIAI
šiuose puslapiuose—48, 96, 144, 192, 239, 287, 427.

ILIUSTRACIJŲ  YRA 134.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai