Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1956 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis

K. Mockus — Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas ..................................................... 1
Jonas Mekas — Vasaros naktys, Pavasario daina, Svajonė, Žilvitis,  Likimas  (eil.) ............ 7
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių sovietinės literatūros pobūdis ................................................... 8
Povilas Rėklaitis — Keturi Vilniaus katedros paveikslai ....................................................... 15
P. Stelingis — Bitelė (eil.) ......................................................................................................... 20
Liūnė Sūtema — Nieko nebenoriu liesti (eil.) ......................................................................... 22
Dr. J. Balys —  Dainų kraitis iš tėvynės ................................................................................. 23
Stasys Yla — Lietuviškasis nacionalizmas liberalizmo ženkle ............................................... 29
Jonas Rugis — Einšteino mokslinis palikimas ........................................................................ 35

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
J. Grinius — Literatūrinė problematika ir lietuviškas kaimas ............................................... 50
Aug. R. — Liudas Dovydėnas: Naktys Karališkiuose ........................................................... 42

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Šv. Tėvo žodis pasauliui .............................................................................................. 43

MOKSLAS
Dr. Jonas Balys — Baltų kaimynai Fino-Ugrai ....................................................................... 44

MENAS
Izidorius Vasiliūnas — Apie muziką Marijai ........................................................................... 45

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Bendruomenė sveikina ir kviečia ............................................................................................. 47
Kultūros Fondo atsišaukimas .................................................................................................... 47

ĮVYKIAI    .................................................................................................................................. 48


* 2 vasaris

M. Krupavičius — Vasario šešioliktoji ............................................................................................... 49
Kleofas Jurgelionis — Smūtkeliui, Versmė ir upeliukas, Rondeau, Naujakurių naujakuriai, Matau,  Giedra ir sopulys, Ateik (eil.)    ............................................................................................................ 52
Benys Babrauskas — Kleofas Jurgelionis — nepažintas poetas, nesuprastas žmogus ................... 53
P. Daugintis, S. J. — Korporatyvizmo paveikslai ............................................................................... 62
Dvi albanų liaudies dainos (vertė J. Aistis) ......................................................................................... 67
Vitalija Bogutaitė — Dabartis, Liūdesys, Atsisveikinimas, Alkanieji, Susitikimas (eil.) ................. 69
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių sovietinės literatūros pobūdis ............................................................ 70
Kan. Mykolas Vaitkus — Mistiniame sode ....................................................................................... 78

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Al. Baronas — Mylėkime ir nedažytą ................................................................................................. 84

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jurgis Blekaitis — Naujas Radauskas (Henrikas Radauskas: žiemos daina, eil.) .......................... 86
J. Grinius — Nelės Mazalaitės "Negestis" ....................................................................................... 89

MENAS
L. Andriekus — Adomo Galdiko kūrybos kelias ................................................................................ 91

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — JAV Liet. Bendruomenė įžengė į naują laikotarpį ..................................................... 93
L. A. — Dvi sukaktys — dvi premijos ................................................................................................ 95

ĮVYKIAI    ............................................................................................................................................ 96


* 3 kovas

J. Vaišnora, M.I.C. — Pastor angelicus ................................................................................... 97
Eugenijus Gruodis — Dovana, Poezija, Ordinas, Sfinksas, Regėjimas, Tikėjimas (eil.) ....... 105
V. Čižiūnas — Vaikų bei jaunimo literatūros klausimu ........................................................... 106
Dr. Kazys Pakštas — Gudijos santykis su Lietuva ................................................................. 114
Aloyzas Baronas — Plakatas ................................................................................................... 125
Liūnė Sutema — Žydi (eil.) ....................................................................................................... 127
Pr. Skardžius — Tarybinės kalbotyros teorija ir praktika ...................................................... 128

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
LRD — H. Radauskas — 1955 m. premijos laimėtojas ......................................................... 134
J. Grinius — A. Barono "Sodas už horizonto" ........................................................................ 134

MOKSLAS
L. D - as — Baltų Instituto metraščio antras tomas ................................................................ 138

MENAS
V. Vizgirda — Petro Kiaulėno kūryba ..................................................................................... 139

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Gendrutis — Vasario 16 — vienybės ir vilties šventė ........................................................ 141

ĮVYKIAI


* 4 balandis

Dr. Kazys Šidlauskas — Lietuvos prezidentų konstitucinės galios .......................................... 145
Antanas Vaičiulaitis — Elegija, Odė žuvusiem partizanams, Senovės lietuvių giesmė (eil.) ... 157
Juozas Girnius —  Liberalizmo klausimu ................................................................................... 158
Julius Kaupas  —  Devyniabrolės  interpretacija ...................................................................... 169
Vincas Kazokas — Motina, Laivas (eil.) ................................................................................... 173
Dr. Kazys Pakštas — Gudijos santykis su  Lietuva .................................................................. 147

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Jonas Aistis — Balio Sruogos auka ............................................................................................183

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius — Juozo Švaisto "Knygnešių pėdsakais" ................................................................ 184
A. Džiugėnas — Vytauto Augustino "Lietuvos" vaizdų albumas ............................................. 185
V. Gidžūnas, O. F. M. — Lenkų enciklopedija .......................................................................... 186

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Taikos balsas ................................................................................................................ 187
Tėv. Jurgis Gailiušis, O. F. M. — Pranciškonai atidaro šv. Antano kolegiją .......................... 187

MENAS
V. K. Jonynas — Romo Viesulo paroda ................................................................................... 188

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Dviejų tautų pokalbis ...................................................................................... 189
V. Vaitiekūnas — Kelios pastabos dėl straipsnio apie Vliką ................................................... 190
Premijos bei konkursai ............................................................................................................... 191

ĮVYKIAI ..................................................................................................................................... 192


* 5 gegužė

J. Аlaušius — Lietuvių kultūros kongresą svcikinant ............................................................. 193
Kazys Bradūnas — Mindaugas, Pro vėlių langelį (eil.) ........................................................... 196
Antanas Ramūnas — Fr. W. Foersteris kalba mums .............................................................. 198
Rabindranath Tagore — Keliavimas ........................................................................................ 207
V. Vaitiekūnas — Antikristo šelsmas okupuotoje Lietuvoje ................................................... 211
A. Merkelis — Du Lietuvos girių ąžuolai: Vincas Kudirka ir Petras Kriaučiūnas ................. 220
M. Vaitkus — Mistiniame sode ................................................................................................. 227

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Aug. Raginis — Kazys Bradūnas: Devynios baladės .............................................................. 229
Marija Karužaitė — Liūnė Sutema: Tebūnie tarytum pasakoj ............................................... 230

MENAS
L. Andriekus — Zenono Kolbos meninė veikla ....................................................................... 231
Bern. Brazdžionis — Maironio portretai .................................................................................. 232

RELIGINIS GYVENIMAS
J. Sav. — Kataliko kritiko uždaviniai ....................................................................................... 233

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Vienybės klausimai mūsų visuomenėje ............................................................ 235
Gegužės mėnuo — mūsų knygų mėnuo .................................................................................... 237
L. Gendrutis — Penktosios "Aidų" premijos įteikimas ........................................................... 238
Dainų šventės Komiteto pranešimai ......................................................................................... 238
Visiems studentams ir abiturientams ........................................................................................ 239
ĮVYKIAI    .................................................................................................................................. 239


* 6 birželis

Vytautas S. Vardys — Žvirzdys — Lietuviškasis dialogas ...................................................... 241
Juozas Brazaitis — Lietuvos teatro sukaktis ............................................................................ 246
Leonardas Andriekus — Priesaika, žemė Fontanas (eil.) ......................................................... 251
P. Gaučys — Josė Ortega y Gasset ........................................................................................... 252
P. Būtėnas — Vartos - Nočios tarpo prūsų pėdsakai ................................................................ 257
Vitalija Bogutaitė — Matau tamsias akis (eil.) ......................................................................... 259
Rabindranath Tagore — Keliavimas ......................................................................................... 261
Z. Ivinskis — Žemaičių religinė padėtis prieš vysk. Markelį Giedraitį ................................... 265
R. Spalis — Kerštas .................................................................................................................... 270
A. Merkelis — Du Lietuvos girių ąžuolai: Vincas Kudirka ir Petras Kriaučiūnas .................. 275

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Aug. Raginis — Semeniškių idilės ............................................................................................ 278

MENAS
P. Jurkus — Religinio meno paroda Čikagoje .......................................................................... 279
A. Žemaitis — Vilnius sovietiniame albume .............................................................................. 282

MOKSLAS
Dr. A. Baltinis — Laisvės problema ........................................................................................ 285

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Grigolaitis — Ar betikime žodžio šventumu? ....................................................................... 286
ĮVYKIAI ..................................................................................................................................... 287


* 7 - 8 rugsėjis - spalis

Dr. A. Baltinis — Kultūros kongresas, mūsų žmoniškumo liudytojas ................................ 289
"Aidų" redakcijos žodis .......................................................................................................  291
Stasys Barzdukas — Į savo kultūrą mes sudedam tautos ateities viltis ............................ 202
Dr. Juozas Girnius — Tautinė kultūra, tautos gyvybės pagrindas ..................................... 297
Izabelė Matusevičiūtė — Būdai ir priemonės tautinei kultūrai išlaikyti ............................ 305
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių rašytojams aktualios problemos ......................................... 309
Prof. Steponas Kolupaila — Augštojo mokslo raida nepriklausomoje Lietuvoje .............. 315
Dr. Antanas Kučas — Aktualios mūsų istorijos problemos ................................................ 317
Kazys Žoromskis — Tautinio meno esmė ir jo reikalingumas tremtyje ............................. 321
Stasys Pilka — Mūsų teatras dabarties metu JAV ir Kanadoje ........................................ 324
Gasparas Velička — Mūsų teatro ateitis ............................................................................ 326
A. Rinkūnas — Lietuviškos mokyklos turinys .................................................................... 328
Ignas Malėnas — Lituanistinis švietimas JAV ................................................................... 334
Kazys Mockus — Būdai ir priemonės lituanistiniam švietimui sustiprinti ........................ 336
L. Dambriūnas — Mūsų kalbininkų uždaviniai tremtyje .................................................... 340
Leonas Sabaliūnas — Tautinės kultūros išlaikymas vyresnėje kartoje ............................ 347
Arvydas Barzdukas — Tautinės kultūros išlaikymas studentijoje .................................... 348
Gabrielė Prialgauskaitė — Tautinės kultūros išlaikymas priešmokyklinio ir mokyklinio
amžiaus jaunime ...................................................................................................................  350

Juozas Žilevičius — Amerikos lietuvių įnašas į lietuvių muziką ........................................ 352
Stasio Barzduko žodis kultūros kongresą uždarant ............................................................ 363
Lietuvių kultūros kongreso rezoliucijos ............................................................................... 364

KŪRYBOS PASAULY

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Pirmasis kultūros kongresas tremty ....................................................... 369
Jeronimas Ignatonis — Švietimo sekcijos posėdis ............................................................ 371
Jonas Kardelis — Spaudos sekcijos posėdis ..................................................................... 372

MENAS
Vladas Jakubėnas — Dainų šventei praėjus ..................................................................... 373
L. A. — Dainų šventės eiga ................................................................................................ 374
A. Skridulis — Muzikos sekcijos posėdis .......................................................................... 375
Elena Petrokaitė - Rukuižienė — Teatro sekcijos posėdis ............................................... 375
M. Šileikis — Dailės sekcijos posėdis ............................................................................... 376

LITERATŪRA
Ben. Babrauskas — Literatūros sekcijos posėdis ............................................................ 377
L. D. — Lietuvių kalbos sekcijos posėdis .......................................................................... 377

MOKSLAS
V. Petraitis — Mokslo sekcijos posėdis ............................................................................. 378
V. Liulevičius — Istorijos sekcijos posėdis ........................................................................ 379
Al. Gimantas — Pabaltijo universiteto dešimtmečio minėjimas ........................................ 390


* 9 lapkritis

Jonas Puzinas — Gediminas Vilniuje ................................................................................................ 381
Dr. Jonas Remeika — Prof. dr. E. Fraenkelio sukaktis .................................................................. 389
Vacys Kavaliūnas — Fr. Mauriac žmogaus vienatvė ...................................................................... 390
Elena Tumienė — Aldonos kraitis, Kalifornijos aguona (eil.) ......................................................... 395
Ignas Šlapelis — Petras Kalpokas ................................................................................................... 396
Juozas Tininis — Geiša ..................................................................................................................... 403
Iš lenkų poezijos: Jerzy S. Sito — Madrigalas įsimylėjėliams, Janusz A. Ihnatowicz — Auksinis  puodukas, Bohdan Czaykowski — Kai sninga, Maištas eilėraščiu, Zygmunt Lawrynovvicz — Žinojimo liūdesys, Nauji 55 metai .................................................................................................................... 410
St. Alšėnas — Politika ir rezistencija ............................................................................................... 412

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Marija Karūžaitė: Birutė Pūkelevičiūtė — Aštuoni lapai .............................................................. 418
A. Baltinis: A. Sušinskas — Maršas jaunystei ............................................................................... 419

RELIGINIS GYVENIMAS
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Lietuvos pranciškonų sukaktys ................................................. 420

MENAS
Jeronimas Kačinskas — Mozartas: gyvenimas ir kūryba ............................................................ 422
Muzikos konkursai .......................................................................................................................... 423

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — ALRK Federacijos kongresas ................................................................................ 424
V. Čižiūnas — Recenzuokime platesnis kultūros vertybes ........................................................... 425

PASTABOS: Jonas Rugis — Rusų kunigaikštis ir prancūzų baronas pas Žemaitijos ūkininką  426
ĮVYKIAI .......................................................................................................................................... 427


* 10 gruodis

Leonardas Šimutis — Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos kelias ........................................... 429
Bernardas Brazdžionis — Sibiro triptikas: Atolydis, Kapas Karachijoj, Vėlinių pamaldos (eil.)437
A. Baltinis — Mūsų tremties jaunimas vertybių kryžkelėj    ...................................................... 438
Dr. Pr. Skardžius — Prof. Max Vasmeris .................................................................................... 445
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė  — Daina (eil.) ............................................................................... 454
Juan Ramon Jimenez — Pilnoji sąmonė, Visi debesys dega, Su pietų kryžium (eil.) ................. 436
Aloyzas Baronas — Sukaktuvės ................................................................................................... 457
Z. Ivinskis — Protestantizmo krizė Lietuvoje .............................................................................. 460
Kl. Jurgelionis — Kanlas ir mergelė (eil.) .................................................................................... 463

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
A. R. — Juan Ramon Jimenez ....................................................................................................... 466

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Brazaitis — Išparduotoji  knyga (Stasys Raštikis: Kovose dėl Lietuvos laisvės) .................. 467

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. dr. J. Bičiūnas — Tarptautinis liturgijos kongresas ............................................................ 468

MOKSLAS
J. Jakštas — Religinė-filosofinė istorija ........................................................................................ 469

VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Kultūros darbo planą besiaiškinant .................................................................  471
L. A. — A. a. Tėv. Bonaventūra Zajančkauskas, O.F.M ............................................................. 472
A. P. — Nukankintas kun. dr. K. Olšauskas ................................................................................. 472
Dr. Juozas Gailius —  Italų  vadovaujančių  sluogsnių socialinė kilmė ....................................... 473
Įvykiai .............................................................................................................................................. 474

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai