Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Barzdūkas — Žvilgsnis į JAV Lietuvių Bendruomenę jos 5-rių metų gyvatos proga ........ 1 pusl.
Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė — Lašas ant akmens, Laiškas šv. Antanui, Žvaigždė, Po koncerto (eil.) ........................................................................................................................................................... 11
Antanas Maceina — Velnio arija (Dostojevskio mirties 75-sioms metinėms paminėti) ...................... 12
Jonas Mekas — Iš Reminiscensijų ........................................................................................................ 18
Dr. Jonas Grinius — Prof. dr. Juozas Eretas ......................................................................................... 21
Pr. Gaidamavičius — Naujoji pagonybė ................................................................................................. 26

KŪRYBOS PASAULY

LITERATŪRA
A.R. — Pio Baroja .................................................................................................................................. 36

KNYGOS IR ŽURNALAI
Ben Babrauskas — Antanas Gustaitis: Anapus teisybės ..................................................................... 37
J. V. — Vladas Ramojus: Lenktynės su šėtonu .................................................................................... 38
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Bostono liet. parapijos istorija ............................................................ 38

RELIGINIS GYVENIMAS
J. Gendrutis — Šv. Tėvo kalėdinis žodis ............................................................................................... 40

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Savoji enciklopedija .................................................................................................... 41
Stasys Yla — Metodų klausimas svarstant mūsų liberalizmą .............................................................. 42
Lietuvių tautos istorija besidomintiems ................................................................................................. 47
Lietuvių tautinių šokių šventė ................................................................................................................ 47
Įvykiai ...................................................................................................................................................... 48

ILIUSTRACIJOS
Vytautas Kasiulis — Sv. Antano gundymas (litografija) .................... viršelių 1
JAV Lietuvių Bendruomenes Tarybos nuotrauka ......................................... 3
Prel. Jono Balkūno nuotrauka ..................................................................... 5
JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos prezidiumo nuotrauka ........................ 7
Stasio Barzduko nuotrauka ......................................................................... 9
V. Dobužinskis — Sopulingoji Motina (piešinys) ....................................... 10
Juzės Augustaitytės - Vaičiūnienės nuotrauka ............................................. 11
Vytautas Kasiulis — Apreiškimas ............................................................. 15
Romas Viesulas — Vinjetės ir eilėraščių apipavidalinimas ..................... 18-20
Z. Kolba — Aušros Vartų Marija ............................................................. 24
Prof. dr. Juozo Ereto nuotrauka ................................................................ 21
L. Liberts— Rygos bokštai ...................................................................... 29
V. Dobužinskis —  Bostonas ................................................................... 32
Antano Gustaičio nuotrauka ..................................................................... 38
Pauliaus Jurkaus nuotrauka ...................................................................... 39
 
JANUARY, 1957
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published  monthly, except July ant August, by the Franciscan Fathers. Kennebunkport, Maine. Subecription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1850, under the act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai