Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Liepos 28 d. laivu Queen Mary į Vokietiją išvyko Vliko pirm. prel. M. Krupavičius ir VT pirm. prof. K. Zaikauskas. Bendras išleistuves surengė Laisvosios Europes komitetas. Paskirai išleistuvės buvo prel. M. Krupavičiui pas prel. Joną Balkūną, o prof. K. Zaikauskui pas V. Sidzikauską.
•    Pranciškonų vienuolyne Kenne-bunk Port, Maine nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. vyko meno paroda. Savo kūrinių buvo išstatę šie dailininkai: A. Galdikas, V. K. Jonynas, V. Petravičius, P. Kiaulėnas, V. Vizgirda, Z. Kolba. Parodos tvarkymas buvo pavestas dail. V. Vizgirdai.
•    Lietuvių Rašytojų Draugija, ėmėsi iniciatyvos išleisti Vinco Krėvės raštus, kurių susidarytų apie 15 tomų.
•    Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC šį pavasarį atvyko į Ameriką arki-vysk. Jurgio Matulevičiaus-Matulaičio beatifikacinės bylos reikalais. Svečias lankėsi įvairiose bažnytinėse įstaigose Amerikoje.
•    Smuikininkas Izidorius Vasyliū-nas, praėjusį pavasarį persikėlęs iš Venecuelos į Bostoną, galutinai apsigyveno Lawrence, Mass.
•    Kersteno Komisija, šią vasarą dariusi apklausinėjimus apie Europos pavergtųjų valstybių neteisėtą įjungimą į Sovietų Sąjungą, grįžo namo. Komisija gavusi įspūdį, jog visų netekusių nepriklausomybės valstybių pavergimo metodai buvę tie patys.

•     Rytų Europos kraštų laisvinimo akcijai vadovaujančių tremtinių pastangomis liepos 1 d. buvo paskelbta Laisvės Diena. Ta proga išleistoje deklaracijoje iškeliama reikalas: laisvės nuo vidaus tironijos bei išnaudojimo, laisvės nuo svetimųjų primestos valdžios, laisvės nuo karo rizikos bei ūkinės krizės. Iškilmės įvyko prie Laisvės statulos, dalyvaujant visų Amerikos ginkluotų pajėgų atstovams. Sveikinimus atsiuntė valst. sekr. J. F. Dulles, JAV atstovas prie J. Tautų H. C. Lodge, senato respublikonų      vadas      Knowland, New Yorko gubernatorius ir m'esto burmistras. Sovietų pavergtųjų tautų vardu kalbėjo Lietuvos La'svės komiteto pirm. V. Sidzikauskas.
•    Šį pavasarį Bostone įvykusiame Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavime dalyvavo 55 atstovai. Sąjunga turi 260 narių. Į centro valdybą ateinantiems dvejiems metams išrinkta: B. Galinis, pirm., J. Vasiliauskas, vicepirm., R. Budreika ir J. Rasčiauskas. sekretoriai, J. Mikalauskas, kasininkas, T. Okunis, Lietuvos atstatymo komisijos reikalams narys, ir V. Izbickas— spaudos reikalams narys.
•    Sydnėjuje Lietuvių namams įsigyti komitetas jau nupirko ž m"s sklypą. Komiteto pirm. dabar yra V. Saudargis.
•    Liet. Spaudos Klubas č;ka^oio leidžia lietuvių beletristikos antologiją, kurią spaudai parengė Ber:->. Brazdžionis. Veikalas apims mūsų beletristiką nuo Valančiaus iki šių dienų. Šalia paskirų autorių kūrinių bus ir jų pačių biografiniai daviniai bei plati lietuvių beletristikos apžvalga, parengta redaktoriaus. Autorių numatyta 60. Knyga turės 600-700 pusi.

•    Lituanistikos Institutas, kurio pirm. yra dr. P. Jonikas, apima lietuvių kalbą, literatūrą, kalbotyrą, proistorę, istoriją ir geografiją. Šių skyrių vedėjai renkami slaptu balsavimu.
•    Dr. Jonas Balys parengė spaudai knygą "The Lithuanian Folk Poetry", kurią pasiryžo išleisti Lietuvos Konsulatas Rio de Janeire, Brazilijoj.
•    Jonas Karys, knygos "Nepriklausomos Lietuvos pinigai" autorius, rašo antrą veikalą iš lietuvių numizmatikos.
•    Gabijos leidykla nori atgaivinti Vokietijoje ėjusį humoro laikraštį "Dievo Paukštelis". Artimais bendradarbiais bei redaktoriais bus šios rūšies specialistai Pulgis Andriušis, Antanas Gustaitis, Leonardas Žitkevičius.
•    Adelaidės mieste Australijoje tėvų komiteto pastangomis įvyko pirmasis literatūros vakaras. Vakare savo kūrybos paskaitė ir Pulgis Andriušis.
•    Lietuvos Enciklopedijos leidykla šį rudenį išleidžia didelį Lietuvos žemėlapį. Redaguoja Juozas Andrius, Lietuvoje kariuomenės štabe dirbęs topografijos skyriuje, žemėlapis bus mokslinio pobūdžio.
•    Vincė Jonuškaitė, Lietuvos Operos solistė, šį rudenį New Yorke rengia savo dainų koncertą.
•    N. Zelandijoje Baltų klubas surengė tragiškojo birželio minėjimą. Dalyvius sveikino min. pirm. Holland ir kiti žymūs asmenys.
•    Oberer Eselsberge, netoli Ulmo, Vokietijoje gyvena 101 lietuvis. Ši stovykla laikoma pačia vargingiausia visoje Vokietijoje. Joje gyvena daugiausia našlės su vaikais, ligoniai, invalidai, šią vasarą stovyklą aplankė Balfo pirm. kan. J. B. Končius.
•    Lietuvos Dailės Instituto suvažiavime Toronte, Ont., valdybon išrinkta: T. Valius, pirm., A. Valfška, vicepirm., J. Bakys, sekr., P. Augius, V. Petravičius, valdybos nariai.
•    Stasiaus Būdavo romanas "Uždraustas stebuklas" išverstas į anglu kalbą. Knygą leidžia viena amerikiečių leidykla New Yorke.
•    Dr. Kostas Jurgėla šiemet minėjo 50 metų amžiaus sukaktį. Sukaktuvininkas yra žinomas visuomenininkas, mokslinių raštų iš istorijos srities autorius, Amerikos Balso lie*;, skyriaus vedėjas.
•    Spaudos žiniomis Brazilijoje seniau atvykusių lietuvių emigrantų yra apie 43,000. Po šio karo dar prisidėjo 600-700 tremtinių. Brazilijos lietuviai turi 5 pradžios mokyklas, kurias lanko apie 1,200 vaikų, vieną vargo mokyklą ir 4 klasių progimnaziją. Progimnazija ir minėtos pradžios mokyklos turi valstybines teises ir jose dėstoma lituanistika. Dvi pradžios mokyklos ir lituanistikos kursai yra Lietuvių Sąjungos rankose, kitas 3 pradžios mokyklas, progimnaziją ir mašinraščio kursus išlaiko seserys pranciškietės. Brazilijoj leidžiami du lietuvių laikraščiai: "Mūsų Lietuva" ir "Žinios".
•    Dr. G. I. Židonytė-Vėbrienė pradėjo dėstyti Yale universitete. Ji yra baigusi Sorbonos universitetą Paryžiuje ir parašiusi disertacinį darbą apie O. V. Milašių.
•    Čikagos viešosiose mokyklose gali būti dėstoma lietuvių kalba, kur susidaro 100 mokinių, norinčių lankyti pamokas, šiuo reikalu rūpinasi Mokytojų Sąjunga, padedant konsului dr. P. Daužvardžiui.
•    Prof. Ignas Končius šį rudenį išleidžia lietuviškų kryžių albumą, šioje knygoje bus per 100 prof. I. Končiaus drožinių nuotraukų su pratarme lietuvių ir anglų kalbomis. Albumą galima užsisakyti prenumeratos keliu, įmokant 5 dol.
•    Balfo veiklos 10 metų sukaktį rengiamasi paminėti visose lietuvių apgyventose vietovėse. New Yorke ta proga ruošiamas didelis koncertas, taip pat ir Čikagoje sudarytas gausus komitetas. Lietuviai tremtiniai dar yra reikalingi pagalbos, kuri gali padidėti iš šia proga suorganizuotų parengimų.
•    Dr. V. Literskis pradėjo eiti Vasario 16 gimnazijos direktoriaus pareigas. Ikišiol direktorius buvo A. Giedraitis.

•    Dr. Pr. Padalis, profesoriavęs Detroito universitete, išvyko į Europą ir pradėjo dirbti Amerikos Balso lietuviškame skyriuje.
•    šventų Marijos Metų proga pranciškonų vienuolyne Kennebunk Porte, Maine, rugpjūčio 13, 14, 15 dd. surengtas Marijos garbei kongresas. Pirmosios dvi dienos buvo skirtos vidiniam susitelkimui ir studijoms. Paskutinė diena — išorinėms iškilmėms. Iškilmėje dalyvavo ir pontifi-kalines mišias Liurdo grotoje atlaikė pranciškonas vyskupas B. Kurz. Pamokslus per mišias sakė Tėv. Jurgis Gailiušis, provincijolas, ir prel. Jonas Balkūnas. Į kongresą atvyko daug lietuvių maldininkų. Su šia iškilme buvo sujungta ir tradicinė Lietuvių Diena. Muzikinę programos dalį išpildė Bostono lietuvių šv. Petro parapijos choras, vedamas Jeronimo Kačinsko. Meninę programą atliko O. Ivaškienės šokių gurpė.
•    Kunigu Vienybės seimas įvyko rugpjūčio 25 d. Philadelphijoje. Pagrindinę paskaitą "Parapija ir katalikiškos organizacijos" skaitė kun. dr. A. Deksnys.
•    Kun. Ignas Albavičius, Cicero lietuvių šv. Antano parapijos klebonas, rugpjūčio 4 d. pakeltas prelatu. Naujasis prelatas yra žymus Amerikos lietuvių visuomenininkas ir kultūrinių reikalų rėmėjas. Už nuopelnus apdovanotas Gedimino ordinu, prelatas veikai visuose lietuvybės lietuviško gyvenimo baruose. Nekalbant apie jo įnašą į bendrąjį organizacinį šios šalies lietuvių veikimą, jis yra buvęs Balfo ir Alto valdybose. Jau ilgas laikas, kai pirmininkauja Katalikų Spaudos Draugai, kuri leidžia dienraštį "Draugą", šiemet prel. I. Albavičiui sueina 65 m. amžiaus.
•    Liepos 31 d. ir rugpjūčio 1 d. Ludwigshafene Vokietijoje įvyko Europos Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija.
•    Harvardo universitetas dr. Gimbutienei pavedė parašyti Rytų Europos proistorę. Mokslininkė jau ketvirtus metus dirba šio universiteto antropologijos departamente.
•    Rugsėjo mėnesį vysk. V. Padols-kis lankėsi Vokietijos lietuvių stovyklose, teikdamas sutvirtinimo sakramentą.
•    E. Simonaitis, Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. ir Vliko narys, grįžo į Vokietiją, aplankęs JAV ir Kanadą.
•    Kun. dr. Juozas Prunskis rugpjūčio pabaigoje žurnalistiniais tikslais išvyko į Gvatemalą, San Salvadorą, Nikaragvą, Hondūrą ir Costa Ricą.
•    Vliko 11 d. posėdyje nutarta panaikinti finansų tarybą ir jo reikalus perduoti Tautos Fondui. Ją valdęs T. Šidiškis Vykdomoje Taryboje nebedalyvauja. Dėl to pakeitimo laisvės kovotojų centras atšaukė iš Vliko savo atstovą S. Migliną ir jo vieton paskyrė Bataitį.
•    New Yorko apylinkėje Balfo vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir tęsis iki spalio mėn. Po jo spalio 17 d. ren-gaimas koncertas. New Yorko apylinkės vajaus komitetui vadovauja kun. dr. St. Valiušaitis.
•    Dr. K. Valiūnas ir dr. J. Kazickas, abu dirbą "Neries" importo ir eksporto bendrovėje New Yorke, prekybos reikalais išvyko ilgesnėn kelionėn, žada aplankyti kaikurias Azijos ir Pietų Amerikos valstybes.
•    Rugpjūčio 25-29 dienomis Pitts-burghe įvyko keturiasdešimt pirmasis Lietuvos Vyčių seimas.

•    Rugsėjo 4-5 dienomis Čikagoje praėjo Ateitininkų kongresas.
•    Algirdas Brazis rudens sezone dainuos The Lyric Theater organizuojamose operose. Dainininkas yra New Yorko Metropolitan operos solistas.
•    Lietuvių Rašytojų Draugijos valdybon slaptuose rinkimuose gavo balsų: Ben. Babrauskas 65, Povilas Gau-čys 50, Vincas Ramonas 49, Alb. Va-lantinas 43, S. Tomarienė 42. Kandidatai: Kleopas Jurgelionis gavo 39, o Stasys Tamulaitis 34 balsus. Išrinkta revizijos komisija ir garbės teismas. Balsavo 70 rašytojų.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai