Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BUKIME LITUANISTIKOS INSTITUTO NARIAIS PDF Spausdinti El. paštas
Mūsų išeiviai, ypač JAV, ligi šiol bendromis jėgomis yra daug nuveikę. Politinei veiklai bei politinei lietuvių kovai Amerikoje turi įsteigę Altą, šalpos darbui — Balfą. Buvo pasigendama tiktai vienos centrinės mokslo įstaigos, kuri suburtų apie save visus užsienyje esančius lituanistus mokslininkus ir rūpintųsi lituanistinio mokslo darbo vykdymu. Prieš metus ši taip svarbi kiekvienos kultūringos, o ypač mažos tautos gyvenime įstaiga buvo įsteigta. Tai Lituanistikos Institutas, kuris susilaukė mūsų veiksnių, visuomenės veikėjų ir pačios visuomenės pritarimo.

Lituanistikos Institutas turės puoselėti mūsų būdingąją kultūrą, atskleisti ir ryškinti ją mums patiems, ypač priaugančiam jaunimui, kuris dabartinėmis sąlygomis maža arba nieko apie ją nepatiria, o taip pat ir svetimiesiems. Bet ypač svarbus instituto uždavinys yra šiuo metu, kada mūsų tautai gresia ne tiktai fizinis, bet ir dvasinis žudymas, genocidas. Todėl laisvojo pasaulio lietuvių pareiga yra išsaugoti ir plačiau paskleisti tikrą supratimą apie lietuvių tautos bei Lietuves valstybės isteriją, lietuvių kalbą, literatūrą, mūsų mokslinę ir kultūrinę pažangą, kada mūsų gimtoje žemėje tai nebėra galima, ir viskas yra šališkai nušviečiama.

Tai daryti laisvojo pasaulio lietuviai yra atsakingi ne tiktai prieš savo pavergtuosius brolius, bet taip pat ir prieš svetimtaučius, kuriems turi pateikti okupanto nesužalotą lituanistinį mokslą.

šis mokslas nėra kokia nors nebūtinai tereikalinga atitraukta nuo šių dienų gyvenimo abstrakcija, bet yra gyvas lietuviškas reikalas, tolimesnės perspektyvos akimis žiūrint, ne mažiau reikalingas, kaip ir politinė laisvinimo kova ar šalpos darbas. Pagaliau ir pačiame politiniame darbe daugeliu atveju negalima išsiversti be mokslininkų pagalbos.

Lituanistikos Institutas yra nesro-vinė kultūrinė mokslo įstaiga, tad visu lietuvių būtų pareiga ją remti. Instituto statutas numato šalia tikrųjų instituto narių — lituanistų mokslininku, dar iždo rūpintojus, kurių uždavinys rūpintis institutui lėšų telkimu ir jų valdymu. Į Iždo Tarybą šiuo metu įeina žinomi visuomenininkai, dvasininkai, profesionalai ir verslininkai. Kiekvienas toks narvs atliks savo svarbų vaidmenį institutui ir lietuvybei.
Padidėjus lėšoms, institutas netrukus galės išplėsti savo veiklą ir pa-sirodvti su spausdintais savo mokslininku darbais. Tada galima bus tikėtis paramos ir iš įvairių Amerikoje ir kitur veikiančių fondu. Šiuo me'u iau yra galutinai paruošta ar visai baisdama ruošti nemaža tikrai vertingu veikalų, kuriuos galima būtų tuojau išleisti. Paminėkime svarbesnius iš jų; Lietuvos istorine geografija (K. Pakštas), apie senovinę lietuvių religiją (Alseikaitė-Gimbutiene), apie Vilniaus pilis (J. Puzinas), Vilniaus miesto istorija (A. Šapoka), apie 16 amž. Lietuvos kultūrinį, religinį bei politinį gyvenimą (Z. Ivinskis), lietuvių literatūros bei kultūros istorijos studijos (V. Biržiška), lietuvių rašytojų biografijos ir bibliografijos nuo seniausių laikų (V. Biržiška), SLRKA istorija (A. Kučas), Amerikos lietuvių dainos (J. Balys), Vilniaus universiteto istorija (M. Biržiška), ir visa eilė kitų.

Mums visiems turi rūpėti, kad šie ir daugelis kitų vėliau paruoštų darbų išvystų dienos šviesą, kad jie pagilintų mūsų žinias apie lietuvius, Lietuvą bei jos kultūrą, o kartu parodytų ir svetimiems, kad mes esame verti užimti lygią vietą laisvųjų kultūringųjų tautų šeimos tarpe. Ne mažiau yra svarbu mums pasirūpinti, kad kiekvienas mūsų žymus mokslininkas, kurių už gimtosios žemės ribų vargu ar kada bevaliosime paruošti, suskubtų parašyti savo darbus, o institutas juos išleistų. Tai yra mūsų visų lietuvių tiek tautinė, tiek ir visuomeninė pareiga.
Ir mes tai galime padaryti, kaip daugelis ir kitų tautų, įsikurdamos panašius institutus bei mokslo akademijas, yra padariusios.

Kviečiame tad visus stoti Lituanistikos Instituto nariais ir tuo būdu jį paremti morališkai ir materiališkai. Kiekvienam nariui yra teikiamas atitinkamas vardas pagal jo įnašų į instituto iždą didumą: nario fundatoriaus, nario globėjo, nuolatinio nario, kas paaukoja institutui nemažiau $1000, $500 ar $100, ir nario rėmėjo, metinio nario, nario pritarėjo, kas paaukoja institutui ne mažiau kaip $25, $10 ar $5 per metus. Cia minėtais nariais gali būti taip pat draugijos, bendrovės ir kitokie junginiai. Už ypatingus institutui nuopelnus yra teikiamas garbės nario vardas.
Tad, mielas tautieti, nepalik šio didelio kultūringo darbo nuošalyje, bet tuojau pat stoki į Lituanistikos Instituto narių eiles. Šia proga dėkojame ir tiems, kurie, nelaukę ypatingo raginimo, yra pirmieji atsiuntę savo įnašus institutui. Sutikimą būti instituto nariu kartu su piniginiu įnašu (auka) prašoma tuojau pat siųsti šiuo adresu:
Institute of Lithuanian Studies, J. Kutra, Secre-tary, 2405 W. 51st St, Chicago 32, 111.
Dr Petras Jonikas, Lit. Instituto prezidentas,
A. J. Rudis, Iždo Tarybos pirmininkas,
Dan Kuraitis, iždininkas, Jonas Kutra, sekretorius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai