Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimai ir leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
AIDAI SKIRIA PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiami TT. Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1953 ir 1954 metais.
2.    Premija, $500 sumoje, skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologus, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.)
3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.

4.    Autoriai arba leidėjai veikalus komisijai atsiunčia ligi 1955 metų vasario 1 dienos "Aidų" redakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 85-64 144 St., Jamaica 35, N. Y. Pažymėti, kad tai siunčiama premijos komisijai. Neatsiųsti veikalai nebus svarstomi.
5.    Premijos komisija bus paskelbta vėliau.
6.    Premijai galima siųsti ir suminėtų mokslų srities rankraščius.

JAU IŠĖJO ATSKIRA KNYGA "AIDUOSE" SPAUSDINTOJI
Jono   Griniaus
    Trijų veiksmų drama
ŽIURKIŲ KAMERA
 Veikale vaizduojama komunistų teroras Lietuvoje, savo žiaurumu peržengiąs žmogaus vaizduotės ribas. Dabar, pasigendant vaidybinės medžiagos, ši drama bus gera parama vakarų rengėjams.
    Knyga turi 120 pusi.
    Kaina 2 dol.
    Užsisakyti galima "Aidų" administracijoje
680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
    ir lietuviškuose knygynuose.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Meninė   priežiūra — Telesforas Valius Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas — Aidai, 680 Bushvvick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
Redakcijos   adresas — Antanas Vaičiulaitis, 85-64 144th St., Jamaica 35, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai