Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1959 m.
1959 PDF Spausdinti El. paštas
*1 Sausis
Doc. dipl. inž. K. Kriščiukaitis — Urbanizmas ir Lietuva ................................................. 1
Balys   Auginas — Nugalėtieji, Vienatvės obuoliai, Akmenėjanti žemė (eil.) ............... 10
Feliksas   Jucevičius — žmogus Paskalio dialektikoje ................................................... 12
Juozas   Girnius — Pasipriešinkime kultūriniam nuosmukiui ........................................ 21
A. Šapoka — Vilniaus miestiečių savivaldos organizacija ir miesto vidaus santykiai .. 30

KŪRYBOS     PASAULYJE LITERATŪRA
Titus Alga — Kosto Ostrausko "Kanarėle" ................................................................... 35
Aug. Raginis — Antanas Škėma: Balta drobulė ............................................................. 36
ASS Jaunimo literatūros konkursas ................................................................................. 38

MENAS
St. M. — Įdvasinta realybė nugali tikrovę ...................................................................... 38
St. S. — Pokoncertiniai mąstymai .................................................................................... 39
T. Alga — Bostono sambūris nugirdė Čikagą  raudonuoju vynu .................................... 42

RELIGINIS  GYVENIMAS
J. Vaišnora,   M. I. C. — Habemus pontificem  ............................................................... 43
Liet.   Pasiuntinybė  prie  Vatikano .................................................................................  47
Popiežius Jonas XXIII apie taiką ..................................................................................... 47
Įvykiai  ............................................................................................................................... 48


*2 Vasaris
Dr. Jonas Grinius — Literatūra ir menas okupuotoje Lietuvoje po Stalino mirties ........ 49
Stasys Žilys — Tutankhamono pupos, Prie obelisko, Malda,
Vynuogynas, Vakaro dūmai, Durys, Atsiskyrėliai, Nusidėjėliai, Pakeleivis (eil.) ..... 62-63

A. Šapoka — Vilniaus miestiečių savivaldos organizacija ir miesto vidaus santykiai  ..  64
Kęstutis   Keblys — Kaip niekad dar ................................................................................ 69
Juozas Girnius — Pasipriešinkime kultūriniam nuosmukiui  ........................................... 74
Vitalija Bogutaitė — Aš palikau tave, Baime, Kąsnis (eil.) ............................................. 79

KŪRYBOS    PASAULYJE
KNYGOS   IR ŽURNALAI
L. Dambriūnas — Naujas lietuvių kalbos gramatikos tomas ........................................... 83
Antanas  Musteikis — Dienos tarp dangoraižių ............................................................... 84
J. Jakštas — S. Kairio "Lietuva budo" istorinėje perspektyvoje ................................... 86

MOKSLAS
Vyt. Sirvydas — Civilizacijų istorija .................................................................................. 89

RELIGINIS GYVENIMAS
V. Kaziūnas — Popiežiaus Jono XXIII veikla .................................................................. 92

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vytautas   Volertas — Kasdieniniais rūpesčiais ............................................................... 93
Įvykiai .................................................................................................................................. 95


*3 Kovas
Vincas Trumpa — Kartos problema santykių su kraštu perspektyvoje .................................... 97
Juozas Girnius — Pasipriešinkime kultūriniam nuosmukiui  .................................................... 106
Z.  Mikšys — Saulė  ir žaliuojantis  medis  religinio  meno šviesoje ........................................ 112
Aloyzas  Baronas — Karuselė .................................................................................................... 123
Jonas Matusas — Odos ir kailių gamyba senovės Lietuvoje iki XVI-to amžiaus pabaigos ... 126

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Jonas Aistis — Okupuotos Lietuvos literatūra .......................................................................... 133

KNYGOS IR ŽURNALAI
Zenonas Ivinskis — Kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C.: Marijos garbinimas Lietuvoje .................. 136
B. M. — Studia Lithuanica I. Mažoji Lietuva ............................................................................ 138
J. Jakštas — S. Kairio "Lietuva budo" istorinėje perspektyvoje ............................................ 140

MOKSLAS
Kun. R. Krasauskas —  Iš  Lietuvių   Katalikų  Mokslo Akademijos darbų ........................... 142
Jonas Matusas — Neįtikėtini dalykai apie Vasarį, Šarūną ir Rūtą .......................................... 142

Įvykiai ........................................................................................................................................... 143


*4 Balandis
V. Jagminas — Naujos erdvės lietuvių tautai jieškant ............................................................ 45
Stasys Santvaras — Ave Maria, Dailide, Prekijas, Ateis teisti, Varpų liejimas (eil.) .......... 151
Paulius Stelingis — Amžinybės idėja Miguel De Unamuno kūryboje ................................... 153
Jonas Matusas — Odų ir kailių gamyba senovės Lietuvoje iki XVI-to amžiaus pabaigos .. 161
Stefan George — Piemens diena, Salos viešpats, Pirmgi-
mių išvykimas, Nietzsche, Porta nigra, Karalius ir artinin-
kas, Vasaros saulėgrąža, Gedulas, Hyperion, žmogus ir faunas  (eil.) .................................. 169

Č. Grincevičius —Burmistro ožka ........................................................................................... 174

KŪRYBOS   PASAULYJE LITERATŪRA
A. S. — Stefan George ............................................................................................................. 179

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Aistis — Stasio Santvaro rinktinė ................................................................................. 181
Aug. Raginis — Antanas Rūkas: Sužalotieji ........................................................................... 182
Antanas šerkšnas — Petras Maldeikis: Vak. Europos ir J.A.V. auklėjimas ........................ 184

RELIGINIS GYVENIMAS
T. Eug. Steigvila — Pietų Amerikos religinės problemos ....................................................... 185
V. J. B. — Tikybos vadovėlis ................................................................................................... 186

MENAS
V. V. — Dail. Albino Elskaus dailės paroda Bostone ............................................................. 187
Prancūzai apie lietuvių ir amerikiečių dailę ............................................................................. 187
Dail.  Eugenijus  Kulvietis ........................................................................................................ 188

MOKSLAS
Kun.  R.   Krasauskas — Commentationes Balticae .............................................................. 189

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pranys   Alsinas — Kanados lietuviai ...................................................................................... 190
Įvykiai ........................................................................................................................................ 192


*5 Gegužė
Dr. Kazys Pakštas — Amerikos oficialioji nuomone Lietuvos ribų  klausimu 1919 metais ... 193
Vladas Šlaitas — Be gimto medžio, Refrenas, Laukine rožė (eil.) .......................................... 197
Kan. M. Vaitkus — Europietė žemaitė (Mirus Sofijai Čiurlionienei) ...................................... 198
Faustas Kirša — Komisaro trečioji knyga ................................................................................ 206
Dr. Povilas Rėklaitis — Moksliniai darbai apie viduramžių mūro architektūrą Lietuvoje .... 209

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
J. B. — Kazio Bradūno "Morenų ugnys"  ................................................................................ 218

MENAS
St. Meringis — Lux ex Canada Balio Sruogos liepsnojime ..................................................... 219


MOKSLAS
J. Venckus, S. J. — 100 metų darvinizmui ................................................................................ 222
V.V. — Dr. P. Rėklaičio moksliniai darbai Vokietijoje ............................................................ 224

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. K. Senkus — Giesmėms reikia vadovų ........................................................................... 225

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pranys Alšėnas — Kanados lietuviai ........................................................................................ 226
Al. Gimantas — Didjjį kooperatininką prisimenant (prof. Petras Šalčius) .............................. 227
Pr. Pauliukonis — Vasaros mergaičių stovyklos ...................................................................... 229
 
Įvykiai ........................................................................................................................................  232


*6 Birželis
Juozas Girnius — Tikėjimas priešais neviltį ..................................................................... 233
Vytautas   Mačernis — Sonetai ......................................................................................... 243
Stasys   Pilka — Aktorius  Aleksandras Vitkauskas,  užmirštas teatro pradininkas ..... 245
Jonas Matusas — Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo ir lietuviškumo .............................. 252
Antanas  Gustaitis — Bendrai, Teatras, Laiškas, "Karalių ir šventųjų" autorei (eil.) .. 258
Kan.   M.Vaitkus — Europietė Žemaitė ........................................................................... 259

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Andrius  Sietynas — Ignas Šeinius .................................................................................... 266
Vacys   Kavaliūnas — Visatos psalmė .............................................................................. 267
L. A. — LRD premija ......................................................................................................... 268

MENAS
Jadvyga Paukštienė —  Dail. .Vytauto  Igno paroda Čikagoje ........................................ 270
V.V. — Dail. Petro Kiaulėno monografija ......................................................................... 270

MOKSLAS
"Aidų" premija  už  mokslo  veikalą .................................................................................. 271
P. Maldeikis — Dėl Antano Šerkšno recenzijos ............................................................... 271

Įvykiai .................................................................................................................................. 272


*7 Rugsėjis
Jonas Aistis — Bendruomenės mišios .............................................................. 273
Vygandas — Eilėraščiai iš Lietuvos .................................................................. 282
L. Dambriūnas — Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai  ........................... 284
Antanas Vaičiulaitis — Pasakojimas apie čipsintį žvirblį ................................. 290
Danguolė Sadūnaitė — Vienatvė  (eil.) ............................................................. 292
Kan. M. Vaitkus — Europiete žemaitė ............................................................. 294

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
Aug.   Raginis — "Išėjusiems negrįžti" ............................................................ 310
 
MENAS
Tėv. L. Andriekus,  O.F.M. — Religinio meno kūrinys ................................... 311
St. Meringis — Autorius prie stulpo turgaus aikštėje ...................................... 312
Vladas   Jakubėnas — Trečioji lietuvių operos premjera "Carmen" ............. 314

MOKSLAS
Aleksandras   Ružancovas — Aidų žurnalo istorijos klausimais straipsniai ... 317

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Al. Baronas — Partizanai scenoje ir laiko perspektyvoje ................................ 318
J. Pr. — Dienraščiui "Draugui" 50 metų .......................................................... 319
Įvykiai ................................................................................................................. 320


*8 Spalis
Stasys Yla — Priešybių derintojas Stasys Šalkauskis ........................................... 321
Henrikas Nagys — Vandenys,   Ugnys,  Tėviške   (eil.) ....................................... 329
Jonas Matusas — Lustige Geschichte ir "Mažoji Lietuva" ................................. 330
Česlovas Obscarskas — Peizažas (eil.) .................................................................. 335
ANTANAS MACEINA  - NUSIDĖJĖLIO TRAGIKA ......................................... 336
Antanas Gustaitis — Užrašas ant žinomojo lietuvio kapo (eil.) ............................. 346
Aloyzas Baronas — Priesaika ................................................................................. 347

KŪRYBOS    
PASAULY KNYGOS  IR ŽURNALAI
Dr. K. R. Jurgėta: Alfred Erich Senn — The emergence of modern  Lithuania .. 356

RELIGINIS GYVENIMAS
R. P. — Kinijos katalikai tarp schizmos ir kankinystės ........................................ 362

MENAS
Henrikas  Nagys — Vizitas pas jauną dailininką ................................................... 364

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. A. — Atskirų kolonijų vaidmuo bendrajame bare .............................................. 366
Bendruomenė pasisako ............................................................................................ 367
ĮVYKIAI ................................................................................................................... 368


*9 Lapkritis
Vytautas Volertas — Veikla ir bendruomenė ..................................................................................... 369
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Nebaigti vainikai, Baigiasi diena, Sesuo, Kelione  (eil.) ............... 375
Z. Ivinskis — Lietuvos valstybės galybes kūrėjas, Didysis Gediminas   (1316-41) ......................... 376
Kotryna Grigaitytė — Išvarytosios žodis ............................................................................................ 383
Stasius Būdavas —  Rūsti siena .......................................................................................................... 384
Aleksandras  Radžius — Amžinybės dvaras, Maldininkų kelionė, Viešpaties vitražas  (eil.) ......... 387
Antanas Maceina — Nusidėjėlio tragiką pagal  Dostojevskio veikalą "Nusikaltimas ir bausmė"  388
Pranas Naujokaitis — Išbėgo ten jievos prie  kelio,Lapkritys (eil.) .................................................. 309
Dr. P. Rėklaitis — Albertas Vesčiūnas ............................................................................................... 400
Dr. Alf. Šešplaukis — Šilerio "Demetrijus" ......................................................................................  404
Fr. Šileris — Kunigaikštis Leonas Sapiega kalba Krokuvos Seime (Iš "Demetrijaus") ................. 405

KŪRYBOS  PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
V. Trumpa — Kipro Bielinio atsiminimų pirmas tomas ...................................................................... 408

RELIGINIS GYVENIMAS
J. Gr. — Protestantų balsas dėl švč. Marijos ..................................................................................... 410

MOKSLAS
A.  Mažiulis — Lietuvos tautotyrininko sukaktis  (dr. J. Baliui penkiosdešimt) .............................. 411

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Anicetas Tamašaitis, S. J. — Maritainas ir krikščioniškoji kultūra .................................................. 413
Konkursas kantatai parašyti ................................................................................................................ 415

Įvykiai .................................................................................................................................................... 416


*10 Gruodis
Vysk. V. Brizgys —  Kristaus  gimimo  šventės  mintys .......................... 417
Mirė arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas ........................... 420
Z. Ivinskis — Lietuvos valstybes galybes kūrėjas Didysis Gediminas .. 422
Mykolas  Vaitkus — Eilės ................................................................. 428-431
Dr. Jonas Grinius — Milašiaus kūryba .................................................... 432
Vytautas  Mačernis — Sonetas ................................................................ 433
P r. Skardžius — Alkas ir krienas ............................................................. 439
Jonas  Matusas — Kaip seni lietuviški kryžiai ir koplytstulpiai? ........... 445
Pro f.   Steponas   Kolupaila  —   Kelios   mintys   apie Nerį - Viliją ...... 448

KŪRYBOS    PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
Pr. Naujokaitis — Antano Vaičiulaičio pasakos ....................................... 452
L. Dambriūnas — Naujas veikalas apie Maritaino politinę filosofiją ..... 453

MOKSLAS
Marija Varnienė — XII Tarptautinis Montessori   kongresas ............... 454
Viktoras Gidžiūnas — šv. Rašto studijų dienos Romoje ......................... 455

MENAS
M.  Šileikis — šešių menininkų skirtingi keliai ........................................ 456

RELIGINIS GYVENIMAS
J. Gr. — Protestantų balsas dėl švč. Marijos ...................................  410
J. R. Katalikiškos organizacijos tarptautinėje plotmėje .......................... 457

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Anicetas  Tamošaitis, S. J. — Maritainas ir krikščioniškoji kultūra .....  459
J. Zg. — A.L.R.K. Federacijos 35-tasis kongresas .................................. 460

PASTABOS:
Juozas  Tininis — Etruskai mums negiminingi ......................................... 462
Ostrauskas — Apie vieną Salomėjos Neries dvieilį ................................ 462


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai